Przegląd wpływu transformacji cyfrowej na gospodarkę światową i europejską

Autor

  • Zofia Wysokińska Ph.D., Full Professor at the University of Lodz, Faculty of Economics and Sociology, Department of World Economy and European Integration, Lodz, Poland https://orcid.org/0000-0002-8052-794X

DOI:

https://doi.org/10.18778/1508-2008.24.22

Słowa kluczowe:

transformacja, gospodarka cyfrowa, produkty zaawansowane technologicznie, gospodarka światowa, Unia Europejska

Abstrakt

Celem artykułu jest prezentacja rozwoju transformacji cyfrowej jako procesu mającego miejsce zarówno w gospodarce cyfrowej jak i w gospodarce Unii Europejskiej w ostatnich latach i jej wpływu na przekształcenia w sferze ekonomicznej i społecznej. Jako punkt wyjścia do rozważań w tym artykule przyjęto znaczenie pozycji towarów zaawansowanych technologicznie w produkcji i handlu światowym w gospodarce globalnej i europejskiej, w tym szczególnie technologii informacyjnych i komunikacyjnych, stanowiących podstawową bazę do rozwoju gospodarki cyfrowej.

W artykule wykazano, że wykorzystywanie wiodących technologii – w połączeniu z działaniami mającymi na celu wyeliminowanie utrzymujących się znacznych różnic dochodowych między krajami rozwijającymi się i wysoko rozwiniętymi oraz różnic w dostępie do korzystania z innowacyjnych rozwiązań (w tym innowacji społecznych) – może pozwolić na szybsze i skuteczniejsze osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

European Commission (n.d.), A Fair and Competitive Digital Economy, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/content/fair-and-competitive-digital-economy (accessed: 13.12.2020).
Google Scholar

European Commission (2020a), Digitising European Industry, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/digitising-european-industry (accessed: 24.06.2020).
Google Scholar

European Commission (2020b), European Innovation Scoreboard 2020, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_1150 (accessed: 16.12.2020).
Google Scholar

Eurostat (2021), Production and international trade in high‑tech products, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Production_and_international_trade_in_high-tech_products&oldid=437514#EU_exports_of_trade_in_high-tech_products (accessed: 2.07.2020).
Google Scholar

Komisja Europejska (2019), Rankingi innowacyjności 2019, https://ec.europa.eu/poland/news/190617_innovations_pl (accessed: 25.06.2020).
Google Scholar

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów (2010), W kierunku Aktu o jednolitym rynku. W stronę społecznej gospodarki rynkowej o wysokiej konkurencyjności. 50 propozycji na rzecz wspólnej poprawy rynku pracy, przedsiębiorczości i wymiany, Komisja Europejska, Bruksela, 27.10.2010, COM(2010) 608, final version, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX%3A52010DC0608 (accessed: 14.04.2020).
Google Scholar

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów (2012a), Spójne ramy na rzecz wzmocnienia zaufania na jednolitym rynku cyfrowym handlu elektronicznego i usług online, Komisja Europejska, Bruksela, 23.02.2012, COM/2011/0942, final version, https://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2011/0942/COM_COM(2011)0942(COR1)_PL.pdf (accessed: 13.12.2020).
Google Scholar

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów (2012b), Lepsze zarządzanie jednolitym rynkiem, Komisja Europejska, Bruksela, 8.06.2012, COM/2012/0259, final version, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52012DC0259 (accessed: 14.04.2020).
Google Scholar

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów (2012c), Akt o jednolitym rynku II. Razem na rzecz nowego wzrostu gospodarczego, Komisja Europejska, Bruksela, 3.10.2012, COM/2012/0573, final version, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52012DC0573 (accessed: 14.04.2020).
Google Scholar

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów (2016), Platformy internetowe i jednolity rynek cyfrowy. Szanse i wyzwania dla Europy, Komisja Europejska, Bruksela, 25.05.2016, COM (2016)0288, final version, https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/7880fff4-2329-11e6-86d0-01aa75ed71a1/language-pl (accessed: 13.12.2020).
Google Scholar

Ratcliff, C., Martinello, B., McGourty, A. (2021), Powszechny jednolity rynek cyfrowy, Parlament Europejski, https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl/sheet/43/powszechny-jednolity-rynek-cyfrowy (accessed: 28.03.2020).
Google Scholar

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie przybliżenia jednolitego rynku konsumentom i obywatelom (2010/2011(INI)), 20.05.2010, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52010IP0186 (accessed: 14.04.2020).
Google Scholar

Rochowicz, P. (2018), Łańcuch bloków w służbie fiskusa, “Rzeczpospolita”, 12.07.2018, https://archiwum.rp.pl/artykul/1380993-Lancuch-blokow-w-sluzbie-fiskusa.html (accessed: 31.07.2020).
Google Scholar

Scott Marcus, J., Petropoulos, G., Yeung, T. (2019), Wkład we wzrost gospodarczy: Europejski jednolity rynek cyfrowy. Korzyści ekonomiczne dla obywateli i przedsiębiorstw, badanie zamówione przez Komisję IMCO, Parlament Europejski, Departament Tematyczny ds. Polityki Gospodarczej, Naukowej i Jakości Życia, Dyrekcja Generalna ds. Polityk Wewnętrznych Unii, PE 631.044 – styczeń 2019, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/631044/IPOL_STU(2019)631044_PL.pdf (accessed: 13.12.2020).
Google Scholar

Treaty on the Functioning of the European Union, https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:en:PDF (accessed: 1.12.2020).
Google Scholar

UN COMTRADE database, http://comtrade.un.org (accessed: 4.03.2020).
Google Scholar

UNCTAD (2014), The Least Developed Countries Report, Growth with structural transformation: A post–2015 Development Agenda, https://unctad.org/system/files/official-document/ldc2014_en.pdf (accessed: 1.08.2018).
Google Scholar

UNCTAD (2017a), Rising product digitalization losing trade competitiveness – UNCTAD Report, United Nations, New York–Geneva, http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/gdsecidc2017d3_en.pdf (accessed: 1.08.2018).
Google Scholar

UNCTAD (2017b), Information Economy Report 2017. Digitalization, Trade and Development, United Nations, New York–Geneva, https://unctad.org/system/files/official-document/ier2017_en.pdf (accessed: 9.12.2020).
Google Scholar

UNCTAD (2018a), Technology and Innovation Report 2018. Harnessing Frontier Technologies for Sustainable Development, United Nations, New York–Geneva, https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tir2018_en.pdf (accessed: 25.06.2020).
Google Scholar

UNCTAD (2018b), Digitalization and Trade – A Holistic Policy Approach is Needed, Policy Brief No. 64, https://unctad.org/system/files/official-document/presspb2018d1_en.pdf (accessed: 8.12.2020).
Google Scholar

UNCTAD (2019), Digital Economy Report 2019. Value Creation and Capture: Implications for Developing Countries, United Nations, Geneva, https://unctad.org/system/files/official-document/der2019_en.pdf (accessed: 25.06.2020).
Google Scholar

UNCTAD (2020), Global e‑commerce hits $25.6 trillion – latest UNCTAD estimates, United Nations, Geneva, https://unctad.org/news/global-e-commerce-hits-256-trillion-latest-unctad-estimates (accessed: 8.12.2020).
Google Scholar

Opublikowane

2021-09-21

Jak cytować

Wysokińska, Z. (2021). Przegląd wpływu transformacji cyfrowej na gospodarkę światową i europejską. Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, 24(3), 75–92. https://doi.org/10.18778/1508-2008.24.22

Numer

Dział

Artykuły

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>