O czasopiśmie

Cel i zakres tematyczny czasopisma
Zeszyty Wiejskie to biuletyn informacyjno-naukowy Interdyscyplinarnego Zespołu Badania Wsi UŁ (IZBW). Powstał z inicjatywy osób w zespole skupionych, podejmujących w ramach pracy naukowej szeroko rozumianą problematykę wiejską. Mając nadzieję na dalsze trwanie, prezentować będzie tematykę związaną z różnymi dyscyplinami spośród nauk społecznych głównie z historią, socjologią, etnologią, pedagogiką i ekonomią. Na łamach pisma swoje studia i materiały publikować będą autorzy z IZBW i łódzkiego ośrodka akademickiego, ale także naukowcy, teoretycy i praktycy spoza Łodzi, oraz z zagranicy.

Na liście B czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, opublikowanej 23 grudnia 2015 r., „Zeszytom Wiejskim” przyznano 5 punktów.

W 2020 roku punktacja MNiSW wynosi: 20

Liczba artykułów opublikowanych w ostatnim roku: 13

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Proces recenzyjny
1. Wszystkie nadesłane artykuły przechodzą na przez procedurę preselekcji, do recenzji zaś zostają skierowane artykuły wyłonione w toku procedury.
2. Każdy (wyłoniony w toku preselekcji) artykuł jest recenzowany anonimowo przez dwóch niezależnych, anonimowych recenzentów.
2. Recenzja ma formę pisemną i kończy się wnioskiem recenzenta o odrzuceniu lub dopuszczeniu do publikacji.
3. Po otrzymaniu recenzji sekretarz redakcji informuje Autorów o uwagach recenzentów oraz o ostatecznej decyzji co do publikacji (podejmowanej przez komitet redakcyjny).
5. Redakcja nie zwraca prac, które nie zostały zakwalifikowane do druku.
6. Redakcja umieszcza pełną listę recenzentów na stronie internetowej pisma.

Polityka OA
Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND (Attribution – Non-Commercial – No Derivative Works).

Polityka prywatności
Nazwy i adresy e-mail będą wykorzystywane przez czasopismo wyłącznie do realizacji jego celów i nie będą udostępniane do innych celów lub komukolwiek innemu.