„Gottwaldowa” wizja przebudowy gospodarczej wsi czechosłowackiej u progu jej kolektywizacji (1948–1949)

Autor

  • Romuald Turkowski Uniwersytet Warszawski, Wydział Historii, Zakład Historii XX wieku; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego https://orcid.org/0000-0001-9264-0344

DOI:

https://doi.org/10.18778/1506-6541.26.06

Słowa kluczowe:

Klement Gottwald, wieś czechosłowacka, jednolite spółdzielnie rolnicze, socjalistyczne rolnictwo, Komunistyczna Partia Czechosłowacji, polityka rolna

Abstrakt

W artykule omówiono wizję wsi zarysowaną przez Klementa Gottwalda, przywódcę Komunistycznej Partii Czechosłowacji. W praktyce wizja ta zrealizowana została przez reżym komunistyczny w latach 1949–1960.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Gottwald K., Spisy, t. XII: 1945–1946, Praha 1955.
Google Scholar

Gottwald K, Spisy, t. XIV: 1947–1948, Praha 1958.
Google Scholar

Gottwald K., Vybor z dila II, Praha 1971.
Google Scholar

Gottwald K., W walce o socjalistyczną Czechosłowację. Wybor przemowień i artykułow, Warszawa 1951.
Google Scholar

„Rovnost” 1953
Google Scholar

Applebaum A., Iron Curtain. The Crushing of Eastern Europe, 1944–1956, London 2012.
Google Scholar

Balik S. i in., Politicky system českych zemi 1848–1989, Brno 2011.
Google Scholar

Bankowicz M., Zlikwidowane państwo. Ze studiow nad polityką Czechosłowacji, Krakow 2003.
Google Scholar

Barnovsky M., Preberanie moci a pofebruarova očista 1948, [w:] Od diktatury k diktature. Slovensko v rokoch 1945–1953, red. M. Barnovsky, Bratislava 1995.
Google Scholar

Bartošek K., Europa środkowa i południowo-wschodnia, [w:] Czarna księga komunizmu. Zbrodnie, terror, prześladowania, Krakow 2017.
Google Scholar

Biolkova J., Ohlas zemědělske politiky v prvni etapě kolektivizace v Ostravskem kraji, [w:] Kolektivizace venkova v Československu 1948–1960 a středoevropske souvislosti, red. P. Blažek, M. Kubalek, Praha 2008.
Google Scholar

Blažek P. i in., Akce „K”. Vyhnani sedlaků a jejich rodin z usedlosti v padesatych letech. Studie, seznamy a dokumenty, Praha 2010.
Google Scholar

Blažek P., Kubalek M., Akce „Kulak”. Přijeti, uplaňowani a zršeni směrnice tři ministrů, [w:] P. Blažek i in., Akce „K”. Vyhnani sedlaků a jejich rodin z usedlosti v padesatych letech. Studie, seznamy a dokumenty, Praha 2010.
Google Scholar

Buczma L., Narodziny socjalistycznej Czechosłowacji (1945–1948), Warszawa 1985.
Google Scholar

Burešova J., Kolektivizace jako destrukčni proces v životě venkova, [w:] Kolektivizace venkova v Československu 1948–1960 a středoevropske souvislosti, red. P. Blažek, M. Kubalek, Praha 2008.
Google Scholar

Burešova J., Prosazovani sovětskeho modelu do československeho zemědělstvi, „Sbornik Vojenske Akademie”, Brno 1994.
Google Scholar

Cambel S., Paťdesiate roky na slovenskej dedine. Najťažšie roky kolektivizacie, Prešov 2005.
Google Scholar

Čornej P., Pokorny J., Dějiny českych zemi do roka 2004 ve zkratce, Praha 2004.
Google Scholar

Dostal V.V., Agrarni strana. Jeji rozmach a zanik, Brno 1998.
Google Scholar

Doubek V. i in., Křehke vitězstvi. 28. řijen v paměti Hradu. Proměny československe statnosti 1918–1948, Praha 2008.
Google Scholar

Drda A., Konec vesnickych upirů. O kolektivizaci, kulacich a likvidaci venkova. A take o panu Styblovi, poslednim obywateli Rajdlova statku, [w:] Kolektivizace venkova v Československu 1948–1960 a středoevropske souvislosti, red. P. Blažek, M. Kubalek, Praha 2008.
Google Scholar

Feierabend L., Zemědělske družstevnictvi v Československu do roku 1952, Černa v Pošumavi 2007.
Google Scholar

Fejto F., Praski zamach stanu 1948, Warszawa 1984.
Google Scholar

Hlavova V., Policajno-administrativny a ekonomicky natlak na rolnikom počas 1. etapy kolektivizacie, [w:] Od diktatury k diktature. Slovensko v rokoch 1945–1953, red. M. Barnovsky, Bratislava 1995.
Google Scholar

Jablonicky T., Trestnopravny aspekt problematiki zmien vlastnickych pomerov v Československu v rokach 1945 až 1989, [w:] J. Kulik i in., Konfiskace, pozemkove reformy a vyvlastněni v československych dějinach 20. stoleti, Praha 2011.
Google Scholar

Jech K., Soumrak selskeho stavu 1945–1960, Praha 2001.
Google Scholar

Jech K., Vaclavů A., Některe problemy československeho zemědělstvi v letech 1944–1948, [w:] Československa revoluce w letech 1944–1948. Sbornik přispěvků z konference historiků k 20. vyroči osvobozeni ČSSR, red. V. Lacina, Praha 1966.
Google Scholar

Kaplan K., Die politischen Prozesse in der Tschechoslowakei (1948–1954), Munchen 1986.
Google Scholar

Kaplan K., Utvařeni generalni linie vystavby socialismu v Československu (od ŭnora do IX. sjezdu KSČ), Praha 1966.
Google Scholar

Klement Gottwald. W osiemdziesiąta rocznicę urodzin, oprac. nauk. O. Franek, K. Janiš, Poznań 1976.
Google Scholar

Matejka J., Gottwald, Praha 1971.
Google Scholar

Mechyř J., Komunisticka strana Československa 1945–1989, [w:] P. Marek i in., Přehled politickeho stranictvi na uzemi českych zemi a Československa v letech 1861–1998, Olomouc 2000.
Google Scholar

Nolč J., Češti a slovenšti prezidenti, Brno 2005.
Google Scholar

Od diktatury k diktature. Slovensko v rokoch 1945–1953, red. M. Barnovsky, Bratislava 1995.
Google Scholar

Pernes J., Takovi nam vladli. Komunističti prezidenti Československa a doba, v niž žili, Praha 2003.
Google Scholar

Pokorny J., Česke země 1918–1994, Praha 1994.
Google Scholar

Rokosova Š., Administrativni opatřeni – jedna z forem perzekuce sedlaků komunistickym režimem, „Securitas Imperii” 2003, č. 10, [Praha].
Google Scholar

Rychlik J., Collectivization in Czechoslovakia in Comparative Perspective, 1949–1960, [w:] The Collectivization of Agriculture in Communist Eastern Europe. Comparison and Entanglements, red. C. Iordachi, A. Bauerkamper, Budapešt–New York 2014.
Google Scholar

Štaigl J., K miestu a ulohe armady na Slovensku v druhej polovici 40. a na začiatku 50. rokov, [w:] Od diktatury k diktature. Slovensko v rokoch 1945–1953, red. M. Barnovsky, Bratislava 1995.
Google Scholar

Tomaszewski J., Czechosłowacka Republika Socjalistyczna, [w:] Dzieje państw socjalistycznych. Gospodarka, społeczeństwo, polityka, pod red. J. Ciepielewskiego, Warszawa 1986.
Google Scholar

Tomaszewski J., Czechy i Słowacja, Warszawa 2006.
Google Scholar

Tomaszewski J., Europa Środkowo-Wschodnia 1944–1968. Powstanie, ewolucja i kryzys realnego socjalizmu, Warszawa 1992.
Google Scholar

Turkowski R., Agraryści czechosłowaccy w latach 1899–1935, cz. 1: Od narodzin w czasach Cesarstwa Austro-Węgierskiego do rozkwitu w okresie I Republiki, Warszawa 2012.
Google Scholar

Turkowski R., Agraryści czechosłowaccy w latach 1935–1938–1989, cz. 2: Od schyłku działalności w I Republice do emigracyjnej egzystencji na zachodzie, Warszawa 2013.
Google Scholar

Vaclavů A., Ke sporům o zemědělske družestevnictvi a kolektivizaci v Českolovensku, „Studie z Hospodařskych Dějin” 1998, č. 10.
Google Scholar

Vaclavů A., The postwar problems of Czechoslovak agricultural production, [w:] The Czechoslovak economy 1945–1948, red. K. Jech, Praha 1968.
Google Scholar

Vomela M., Kolektivizace v Československu a jeji politicke motivy, [w:] Kolektivizace venkova v Československu 1948–1960 a středoevropske souvislosti, red. P. Blažek, M. Kubalek, Praha 2008.
Google Scholar

Zeman Z., Edward Beneš. Politicky životopis, Praha 2002.
Google Scholar

##submission.downloads##

Opublikowane

2020-12-30

Jak cytować

Turkowski, R. (2020). „Gottwaldowa” wizja przebudowy gospodarczej wsi czechosłowackiej u progu jej kolektywizacji (1948–1949). Zeszyty Wiejskie, 26, 127-140. https://doi.org/10.18778/1506-6541.26.06

Numer

Dział

Articles