Czasopiśmiennictwo pedagogiczne organizacji nauczycielskich u progu Drugiej Rzeczypospolitej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2450-4491.11.07

Słowa kluczowe:

czasopiśmiennictwo pedagogiczne, organizacje nauczycielskie, ziemie polskie, pierwsza wojna światowa

Abstrakt

Zanim Polska odzyskała w 1918 r. niepodległość ważną rolę w rozwoju rodzimych i upowszechnianiu międzynarodowych koncepcji edukacyjnych oraz w projektowaniu rozwiązań dotyczących przyszłego w kraju ustroju szkolnictwa odegrały czasopisma pedagogiczne ukazujące się w okresie pierwszej wojny światowej pod szyldem organizacji nauczycielskich. Należały do nich: „Szkoła”, „Muzeum”, „Ruch Pedagogiczny”, „Wychowanie w Domu i Szkole”, „Przegląd Pedagogiczny”, „Szkoła Polska”, „Miesięcznik Pedagogiczny”.

Biogram autora

Grzegorz Michalski - Uniwersytet Łódzki, Katedra Historii Wychowania i Pedeutologii

Michalski Grzegorz – pedagog, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, Kierownik Katedry Historii Wychowania i Pedeutologii na Wydziale Nauk o Wychowaniu. Zainteresowania badawcze koncentrują się przede wszystkim wokół problemów oświaty, opieki i edukacji przełomu XIX i XX w. oraz okresu międzywojennego.

Bibliografia

Badura J. (1914) Wychowanie społeczne. Teoretycy: Foerster i Kerschensteiner, „Miesięcznik Pedagogiczny”, nr 7–8, s. 164–170.
Google Scholar

Bobek P. (1914) Uwagi o nauce historii w szkole ludowej, „Miesięcznik Pedagogiczny”, nr 7–8, s. 170–179; nr 9–10, s. 198–203.
Google Scholar

Bobek P. (1917a) Na temat specjalnej metodyki nauki historii, „Miesięcznik Pedagogiczny”, nr 1–3, s. 11–13.
Google Scholar

Bobek P. (1917b) Około reformy seminariów nauczycielskich, „Miesięcznik Pedagogiczny”, nr 4–12, s. 40–42.
Google Scholar

Bienenstock M. (1914) Wychowanie estetyczne w świetle teorii Fr. W. Foerstera, „Muzeum”, t. I, z. 1–2, s. 43–58; z. 3, s. 191–197; z. 4, s. 352–361.
Google Scholar

Buciewicz J. (1914) Uwagi o praktycznej nauce gospodarstwa domowego dla dziewcząt w szkołach ludowych wiejskich i małomiasteczkowych, „Szkoła”, s. 133–138.
Google Scholar

Chwila obecna (1916), „Szkoła Polska”, nr 1, s. 1–2.
Google Scholar

Chmielewski K. (1917) Program nauki o Polsce współczesnej, „Muzeum”, z. 2, s. 273–275.
Google Scholar

Dynowska J. (1914) O zabawie, „Wychowanie w Domu i Szkole”, nr 3, s. 203–231; nr 4, s. 305–337; nr 5, s. 444–460.
Google Scholar

Dwudziestopięciolecie „Mies. Pedagogicznego” (1917), „Miesięcznik Pedagogiczny”, nr 1–3, s. 2.
Google Scholar

Dzieci szkolne wielkiej Warszawy (1918), „Szkoła”, nr 8–9, s. 250.
Google Scholar

Falski M. (1917) Drogi postępu w metodyce nauczania liter, „Ruch Pedagogiczny”, nr 3, s. 49–54; nr 4, s. 75–79; nr 5, s. 114–120.
Google Scholar

Feliński G. (1917) Kilka myśli o ustroju przyszłej szkoły polskiej, „Muzeum”, z. 3, s. 321–348.
Google Scholar

Filipowicz F. (1986) Narodziny ruchu w: Związek Nauczycielstwa Polskiego. Zarys dziejów 1905–1985, B. Grześ (red.), Warszawa, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, s. 39–98.
Google Scholar

F. K. (1916) Do pracy, „Szkoła Polska”, nr 1, s. 8–9.
Google Scholar

Halban A. (1914) O krytyce szkolnictwa średniego, „Muzeum”, t. II, z. 1, s. 7–20.
Google Scholar

Hauswald E. (1917) Sprawa przygotowania młodzieży w szkołach średnich, „Muzeum”, z. 3, s. 317–321.
Google Scholar

Ika (1914) Odrodzenie seminariów nauczycielskich w Stanach Zjednoczonych, „Szkoła”, nr 4, s. 145–146.
Google Scholar

Jamrożek W. (2015) Kongresy i zjazdy pedagogiczne w rozwoju polskiej myśli i praktyki edukacyjnej (do 1939 roku), Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, s. 28–62.
Google Scholar

Jaxa-Bykowski L. (1916) Klasy skombinowane, „Muzeum”, z. 2–3, s. 42–46.
Google Scholar

Kielski B. (1917) Główne problemy polskiego szkolnictwa średniego (Zarys programu prac), „Muzeum”, z. 6, s. 511–525.
Google Scholar

Kopczyński S. (1914) Przyczynek do badań psychologicznych nad młodzieżą szkolną, „Wychowanie w Domu i Szkole”, nr 2, s. 108–116.
Google Scholar

Kornecki J. (1914) Stanowisko społeczne nauczyciela Polaka, „Szkoła”, s. 94–96.
Google Scholar

Kretz J. (1918) Rozważania na pedagogiką naukową, „Ruch Pedagogiczny”, nr 8–10, s. 173–182.
Google Scholar

Kurpiel M. A. (1916) Zadania szkoły średniej w chwili obecnej, „Muzeum”, z. 6, s. 219–229.
Google Scholar

Laskowiczówna M. (1914) Nowe prądy metodyczne, „Ruch Pedagogiczny”, nr 3, s. 47–52; nr 4, s. 65–70.
Google Scholar

Michalska I. (2019) W oczekiwaniu na niepodległość. Stanowisko lubelskiej „Szkoły Polskiej” (1916–1918) wobec edukacji narodowej, „Studia Edukacyjne”, nr 53, s. 77–85.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.14746/se.2019.53.5

Męczkowska T. (1918) Znaczenie wychowawcze nauki szkolnej, „Wychowanie w Domu i Szkole”, nr 1, s. 13–19.
Google Scholar

Na przełomie (1916), „Muzeum”, z. 1, s. 1–2.
Google Scholar

Nasze dążenia i cele (1917), „Ruch Pedagogiczny”, nr 1–2, s. 3.
Google Scholar

Nittman K. I. (1914–1915) Szkoła pracy w Niemczech, „Szkoła”, nr 7–8, s. 317–338; nr 9–10, s. 443–461.
Google Scholar

Od Redakcyi (1912), „Ruch Pedagogiczny”, nr 1–2, s. 2.
Google Scholar

Od Redakcyi (1916), „Miesięcznik Pedagogiczny”, nr 8–12, s. 77.
Google Scholar

Odrzywolski M. (1917) Cel i granice eksperymentu w pedagogice, „Muzeum”, z. 2, s. 118–130, 185–189.
Google Scholar

Odrzywolski M. (1917) Typy uwagi u młodzieży szkolnej, „Muzeum”, z. 1, s. 5–28.
Google Scholar

O uniwersytet polski w zaborze rosyjskim (1916), „Szkoła”, nr 3, s. 98.
Google Scholar

Pasek E. (1975) „Miesięcznik Pedagogiczny” – czasopismo nauczycielskie w latach 1892–1939, „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, nr 2, s. 299.
Google Scholar

Podgórska E. (1973) Krajowy Związek Nauczycielstwa Ludowego w Galicji 1905–1918, Warszawa, Nasza Księgarnia, s. 148.
Google Scholar

Przeniosło M. (2015) Polskie towarzystwo Pedagogiczne we Lwowie (materiały z lwowskiego Archiwum Historycznego), „Galicja. Studia i Materiały”, nr 1, s. 379.
Google Scholar

Rowid H. (1914) Jan Władysław Dawid, „Ruch Pedagogiczny”, nr 1–2, s. 1–9.
Google Scholar

Rowid H. (1917) Podstawy pedagogiki Trentowskiego, „Ruch Pedagogiczny”, nr 3, s. 41–47; nr 4, s. 65–70; nr 5, s. 89–96; nr 6, s. 129–135; nr 7, s. 153–159; nr 8, s. 177–182.
Google Scholar

Rowid H. (1917) Samorząd uczniów w szkole, „Ruch Pedagogiczny”, nr 1–2, s. 12–13.
Google Scholar

Rowid H. (1918) Nowa era w wychowaniu, „Ruch Pedagogiczny”, nr 1–2, s. 1–9.
Google Scholar

Rowid H. (1918) Odrodzenie szkoły polskiej, „Ruch Pedagogiczny”, nr 8–10, s. 169–173.
Google Scholar

Ruch oświatowy w Królestwie Polskim i na Litwie (1916), „Muzeum”, z. 1, s. 13; z. 2–3, s. 58–60.
Google Scholar

Siciński M. (1914) Potrzeby szkół przemysłowych uzupełniających we Lwowie, „Szkoła”, s. 122–132.
Google Scholar

Sierakowski W. (1916a) Kinoteatr a młodzież, „Miesięcznik Pedagogiczny”, nr 1–17, s. 17–18.
Google Scholar

Sierakowski W. (1916b) Uwagi na temat upaństwowienia seminariów nauczycielskich, „Miesięcznik Pedagogiczny”, nr 1–7, s. 18–21.
Google Scholar

Skoczylas L. (1914) Wychowawca narodowy, „Szkoła”, s. 309–312, 438–443.
Google Scholar

Sławomirski B. (1918) Nauka geografii w przyszłej szkole powszechnej, względnie w niższej szkole średniej, „Ruch Pedagogiczny”, nr 6, s. 118–127.
Google Scholar

Słowo od redaktora (1912), „Ruch Pedagogiczny”, nr 1, s. 2.
Google Scholar

Sprawy szkolne na ziemiach zajętych przez armię niemiecką (1916), „Szkoła”, nr 1–2, s. 45–51.
Google Scholar

Stachoń L. (1917) Stan szkolnictwa początkowego i średniego w Królestwie Polskim, „Szkoła”, nr 2–5, s. 76–80.
Google Scholar

Stan obecny szkolnictwa w Królestwie Polskim (1916), „Szkoła”, nr 1–2, s. 41–45.
Google Scholar

Stan szkolnictwa w miastach Królestwa Polskiego (1918), „Szkoła”, nr 8–9, s. 251–252.
Google Scholar

Stopińska-Pająk A. (1996) Wkład czasopisma „Szkoła” w rozwój myśli pedagogicznej w: Myśl edukacyjna w Galicji 1772–1918: ciągłość zmiana, Cz. Majorek, A. Meissner (red.), Rzeszów, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, s. 171–174.
Google Scholar

Stypiński J. (1917) Nauczycielstwo polskie w Królestwie, „Muzeum”, z. 2, s. 267–273.
Google Scholar

Szajowski E. (1914) W sprawie reformy szkolnictwa: I Memoryał Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Szkoła”, s. 213–220.
Google Scholar

Szkolnictwo rolnicze w Królestwie (1917), „Szkoła”, nr 9–10, s. 343.
Google Scholar

Szober S. (1917) Ujednostajnienie pisowni polskiej, „Wychowanie w Domu i Szkole”, nr 1–2, s. 37–44.
Google Scholar

Szulakiewicz W. (2013) O zasłużonych redaktorach czasopisma „Muzeum” 1885–1939, w: Addenda do dziejów oświaty. Z badań nad prasą XIX i początków XX wieku, I. Michalska, G. Michalski (red.), Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 108.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/7525-911-7.10

Szycówna A. (1914) Badania pojęć moralnych i charakteru dziecięcego, „Wychowanie w Domu i Szkole”, nr 5, s. 478–483.
Google Scholar

Szycówna A. (1914) Dr Marya Montessori. Domy dziecięce, „Muzeum”, t. I, z. 1–2, s. 98–105.
Google Scholar

Szycówna A. (1914) Różnice umysłowości chłopców i dziewcząt, „Wychowanie w Domu i Szkole”, nr 1, s. 50–56.
Google Scholar

Szycówna A. (1914–1915) Jan Władysław Dawid jako pedagog i psycholog, „Muzeum”, t. II, z. 3, s. 182–191.
Google Scholar

Turowski S. (1914) Psychologia eksperymentalna w szkole, „Muzeum”, t. I, z. 1–2, s. 59–81; z. 3, s. 198–217; z. 4, s. 361–376; z. 5, s. 518–537.
Google Scholar

Wajdowicz W. (1917) Zasadnicze hasła nowożytnej dydaktyki przyrodniczej, „Miesięcznik Pedagogiczny”, nr 1–3, s. 4–10.
Google Scholar

Wacek R. (1914–1915) Wychowanie fizyczne młodzieży w zimie, „Muzeum”, t. II, z. 2, s. 140–144.
Google Scholar

W. B. (1914) W sprawie reformy seminariów nauczycielskich, „Szkoła”, s. 180–185, 234–242.
Google Scholar

Witkowska H. (1917) O nauczaniu historii, „Ruch Pedagogiczny”, nr 9–10, s. 183–188.
Google Scholar

Wojtyński W. (1965) Ruch Pedagogiczny od swego powstania w roku 1912 do chwili obecnej, „Ruch Pedagogiczny”, nr 5/6, s. 22.
Google Scholar

Zaproszenie (1868), „Szkoła”, nr 1, s. 64.
Google Scholar

Ze szkolnictwa Królestwa Polskiego (1917), „Muzeum”, z. 6, s. 559–561.
Google Scholar

Z nowym rokiem (1910), „Szkoła”, nr 1, s. 5.
Google Scholar

Zawiliński R. (1917) Ustrój przyszłej szkoły polskiej, „Muzeum”, z. 2, s. 258–267.
Google Scholar

Zmartwychwstanie (1915), „Miesięcznik Pedagogiczny”, nr 1–4, s. 8.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2020-10-21

Jak cytować

Michalski, G. (2020). Czasopiśmiennictwo pedagogiczne organizacji nauczycielskich u progu Drugiej Rzeczypospolitej. Nauki O Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 11(2), 82–95. https://doi.org/10.18778/2450-4491.11.07