Dialog dzieci i nauczycieli w żłobkach Reggio Emilia

Autor

  • Aleksandra Maj Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Katedra Pedagogiki Wieku Dziecięcego, Zakład Badań nad Dzieckiem i Dzieciństwem

DOI:

https://doi.org/10.18778/2450-4491.05.04

Słowa kluczowe:

żłobek, Reggio Emilia, metoda projektów, profil nauczyciela żłobka

Abstrakt

Artykuł przedstawia podejście Reggio Emilia w kontekście doświadczeń edukacyjnych najmłodszych dzieci. Od początku istnienia tego projektu żłobki postrzegane są jako miejsce edukacji, w którym dzieci, wchodząc w relacje z innymi, konstruują swoją własną wiedzę. W procesie tym kluczową rolę odgrywa nauczyciel, którego zadaniem jest przede wszystkim słuchanie, obserwowanie i zrozumienie strategii, jakich dzieci używają w trakcie uczenia się. Relacja dziecko – nauczyciel została zilustrowana fragmentami dokumentacji projektów realizowanych w żłobkach Reggio Emilia.

Biogram autora

Aleksandra Maj - Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Katedra Pedagogiki Wieku Dziecięcego, Zakład Badań nad Dzieckiem i Dzieciństwem

Asystentka w Zakładzie Badań nad Dzieckiem i Dzieciństwem, w Katedrze Pedagogiki Wieku Dziecięcego na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uni­wersytetu Łódzkiego. Zainteresowania badawcze: wczesna edukacja, w tym podejście edukacyjne Reggio Emilia i metoda projektów, badania partycypacyjne z dziećmi.

Bibliografia

Cadwell L. B. (2003) Bringing Learning to Life. The Reggio Approach to Early Childhood Education, New York, Teachers College Press.
Google Scholar

Cagliari P., Castagnetti M., Giudici C., Rinaldi C., Vecchi V., Moss P. (red.) (2016) Loris Malaguzzi and the Schools of Reggio Emilia. A selection of his writings and speeches, 1945–1993, London, Routledge.
Google Scholar

Dahlberg G., Moss P., Pence A. (2013) Poza dyskursem jakości w instytucjach wczesnej edukacji i opieki, tłum. K. Gawlicz, Wrocław, Wydawnictwo Naukowe DSW.
Google Scholar

Edwards C. (2012) Teacher and Learner, Partner and Guide: The Role of the Teacher w: The Hundred Languages of Children. The Reggio Emilia Experience in Transformation, C. Edwards, G. Forman, L. Gandini (red.), Santa Barbara, Praeger, s. 147–172.
Google Scholar

Edwards C., Rinaldi C. (red.) (2009) The Diary of Laura. Perspectives on a Reggio Emilia Diary, St. Paul, Readleaf Press.
Google Scholar

Filipini T., Giudici C. (2008) Contagious Experiments w: Making Learning Visible: Children as Individual and Group Learners, C. Giudici, M. Krechevsky, C. Rinaldi (red.), Reggio Emilia, Reggio Children srl., s. 10–15.
Google Scholar

Gandini L. (2001) Reggio Emilia: Experiencing Life in an Infant-Toddler Center. Interview with Cristina Bondavalli w: The Italian Approach to Infant/Toddler Care, L. Gandini, C. P. Edwards (red.), New York, Teacher Collage Press, s. 55–67.
Google Scholar

Gandini L. (2012) History, Ideas, and Basic Principles: An Interview with Loris Malaguzzi w: The Hundred Languages of Children. The Reggio Emilia Experience in Transformation, C. Edwards, G. Forman, L. Gandini (red.), Santa Barbara, Praeger, s. 27–71.
Google Scholar

Hall K., Horgan M., Ridgway A., Murphy R., Cunneen M., Cunningham D. (2010) Loris Malaguzzi and the Reggio Emilia Experience, London, Continuum Library of Educational Thought, vol. 23.
Google Scholar

Karwowska-Struczyk M. (2012) Edukacja przedszkolna. W poszukiwaniu innych rozwiązań, Warszawa, Wydawnictwo UW.
Google Scholar

Lailly J. R. (2009) How the Infant Teacher’s Context Influences the Content of Diaries w: The Diary of Laura. Perspectives on a Reggio Emilia Diary, C. Edwards, C. Rinaldi (red.), St. Paul, Readleaf Press, s. 67–75.
Google Scholar

Maj A. (2011) Rozwój zawodowy nauczycieli przedszkoli w Reggio Emilia we Włoszech w: Nauczyciel wczesnej edukacji. Oczekiwania społeczne i praktyka edukacyjna, J. Bonar (red.), Łódź, Wydawnictwo UŁ, s. 79–89.
Google Scholar

Maj A. (2014), Metoda projektów we wczesnej edukacji szansą demokratyzacji przestrzeni edukacyjnej dziecka w: Demokracja i edukacja: dylematy, diagnozy, doświadczenia, K. Gawlicz, P. Rudnicki, M. Starnawski, T. Tokarz (red.), Wrocław, Wydawnictwo Naukowe DSW.
Google Scholar

Maj A. (2016) Podejście Reggio Emilia jako doświadczenie edukacyjne oparte na partycypacji. O możliwym w przedszkolu przymierzu nauczycieli i rodziców, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce”, nr 2, s. 111–129.
Google Scholar

Maj A. (2017) Koncepcja stu języków dziecka w przedszkolach Reggio Emilia. O przełamaniu hegemonii języka werbalnego w dziecięcym procesie uczenia się, „Problemy Wczesnej Edukacji”, nr 1 (36), s. 112–120.
Google Scholar

Malaguzzi L. (2012a) Speech to a conference ʻQuale future per l’asilo nido’, Turin, December 1986, P. Cagliari, M. Castagnetti, C. Giudici, C. Rinaldi, V. Vecchi, P. Moss (red.), London, Routledge, s. 315–318.
Google Scholar

Malaguzzi L. (2012b) 91.88 Article in ALFABATIERE’88’, a booklet produced by Scuola communale dell’infanzia Diana, P. Cagliari, M. Castagnetti, C. Giudici, C. Rinaldi, V. Vecchi, P. Moss (red.), London, Routledge, s. 338–340.
Google Scholar

Moss P. (2012a) Early years. To 1963. Introduction w: Loris Malaguzzi and the Schools of Reggio Emilia. A selection of his writings and speeches, 1945–1993, P. Cagliari, M. Castagnetti, C. Giudici, C. Rinaldi, V. Vecchi, P. Moss (red.), London, Routledge, s. 3–16.
Google Scholar

Rinaldi C. (2001) Reggio Emilia: The Image of the Child and Child’s Environment as Fundamental Principle w: The Italian Approach to Infant/Toddler Care, L. Gandini, C. P. Edwards (red.), New York, Teacher Collage Press, s. 49–54.
Google Scholar

Rinaldi C. (2006) In Dialogue with Reggio Emilia. Listening, Researching and Learning, London, Routledge.
Google Scholar

Rinaldi C. (2008) Documentation and Assessment: What Is the Relationship? w: Making Learning Visible: Children as Individual and Group Learners, C. Giudici, M. Krechevsky, C. Rinaldi (red.), Reggio Emilia, Reggio Children srl., s. 78–89.
Google Scholar

Rinaldi C. (2009) Reinventing Laura. An educational diary in a Reggio Emilia nido w: The Diary of Laura. Perspectives on a Reggio Emilia Diary, C. Edwards, C. Rinaldi (red.), St. Paul, Readleaf Press, s. 9–15.
Google Scholar

Szczepska-Pustkowska M. (2013) Sto języków dziecka: wczesna edukacja z inspiracji myślą pedagogiczną Lorisa Malaguzzi, „Problemy Wczesnej Edukacji”, nr 1 (20), s. 76–91.
Google Scholar

The Charter of the City and Childhood Councils, Reggio Children srl., Reggio Emilia 2002.
Google Scholar

The Diary at the Infant-toddler Center to Record Stories of Children Story of Laura (2009) w: The Diary of Laura. Perspectives on a Reggio Emilia Diary, C. Edwards, C. Rinaldi (red.), St. Paul, Readleaf Press, s. 18–53.
Google Scholar

The Infant-toddler Centers and Preschols of Reggio Emilia. Historical Notes and General Information (2010), Preschools and Infant-toddler Centers Istituzione of the Municipality of Reggio Emilia and Reggio Children.
Google Scholar

Vecchi V. (2010) Art and Creativity in Reggio Emilia, London, Routledge.
Google Scholar

Reggio Emilia Approach http://www.reggiochildren.it/identita/reggio-emilia-approach/?lang=en [dostęp 26.04.2017].
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2017-12-20

Jak cytować

Maj, A. (2017). Dialog dzieci i nauczycieli w żłobkach Reggio Emilia. Nauki O Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 5(2), 48–64. https://doi.org/10.18778/2450-4491.05.04