„Wielkie Pokolenie” Heleny Radlińskiej (z perspektywą międzypokoleniową w tle)

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2450-4491.15.03

Słowa kluczowe:

pokolenie historyczne, postawa kompletna, Wielkie Pokolenie, przeszkody wspólnoty

Abstrakt

W artykule autor najpierw czyni uwagi o różnicach pokoleniowych wśród elity intelektualnej w Polsce niepodległej. Następnie omawia, traktowaną jako „postawa kompletna” – dziesięć zadań Wielkiego Pokolenia Radlińskiej w pedagogice polskiej. Dalej wskazuje na zderzenie odmiennych instytucjonalizacji odrębnych tożsamości kręgów pokoleniowych. Wyróżnione zostają przykłady H. Radlińskiej i F. Znanieckiego, w kwestii tego, co ich łączy i co dzieli, i jak różnice te da się przezwyciężyć w próbie syntezy ich horyzontu pokoleniowego odniesienia do wyzwań historycznych. Ostatecznie wskazuje się na wartości intelektualne i ich przeszkody wdrożeniowe dotyczące omówionego doświadczenia pokoleniowego.

Biogram autora

Lech Witkowski - Akademia Pomorska w Słupsku

Lech Witkowski – filozof i pedagog, profesor nauk humanistycznych, wykłada w Akademii Pomorskiej w Słupsku. Jego zainteresowania badawcze dotyczą: filozofii edukacji i historii myśli pedagogicznej, buduje perspektywę tzw. „humanistyki stosowanej”. Opublikował 20 książek i był (współ)redaktorem 15 publikacji. Studia monograficzne poświęcił takim kategoriom, jak: autorytet, cykl życia, dwoistość, tożsamość. Pozostaje pod zasadniczym wpływem koncepcji takich autorów, jak: Bachelard, Bachtin, Bauman, Erikson, Giroux, Habermas, Radlińska. Ostatnio ukazały się jego książki: Psychodynamiki i ich struktura. Studia z humanistyki stosowanej (2020), Bogdan Nawroczyński. Oddech myśli. Archiwalia główne (red., wybór i kom. 2020).

Bibliografia

Babicka-Wirkus A., Jaworska-Witkowska M., Kubinowski D. (red.) (2021) Dziedzictwo pedagogiczne dla przyszłości. Debata wokół „Oddechu myśli” Bogdana Nawroczyńskiego, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
Google Scholar

Cichosz M. (2006) Pedagogika społeczna w Polsce w latach 1945–2005. Rozwój – obszary refleksji badań – koncepcje, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.
Google Scholar

Cichosz M. (2010) Szkoły polskiej pedagogiki społecznej – drogi i kierunki rozwoju w: Szkoły polskiej pedagogiki społecznej wobec nowych wyzwań. Polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku, E. Kantowicz, B. Chrostowska, M. Ciczkowska-Giedziun (red.), Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, s. 42–52.
Google Scholar

Fleck L. (1986) Powstanie i rozwój faktu naukowego. Wprowadzenie do nauki o stylu myślowym i kolektywie myślowym, tłum. M. Tuszkiewicz, Lublin, Wydawnictwo Lubelskie.
Google Scholar

Ingarden R. (1997) Dlaczego pisałem po niemiecku?, „PAL Przegląd Artystyczno-Literacki”, rok VI, nr 9(67), s. 6–9.
Google Scholar

Ingarden R. (2006) Książeczka o człowieku, Kraków, Wydawnictwo Literackie.
Google Scholar

Kuhn T. (1985) Dwa bieguny. Tradycja i nowatorstwo w badaniach naukowych, tłum. Stefan Amsterdamski, Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy.
Google Scholar

Marynowicz-Hetka E. (2019) Pedagogika społeczna. Pojmowanie aktywności w polu praktyki, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Marynowicz-Hetka E. (2022) Pedagogika społeczna: transwersalny wymiar pojmowania aktywności w polu praktyki w: Pedagogika społeczna w służbie człowiekowi. Jubileusz poznańskiej pedagogiki społecznej, J. Modrzewski, K. Segiet, A. Matysiak-Błaszczyk, E. Włodarczyk, K. Słupska, A. Tokaj, M. Zychowicz (red.), Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 71–85.
Google Scholar

Marynowicz-Hetka E., Skoczylas-Namielska E. (red.) (2015) Pedagogika społeczna: wstępy i kontynuacje, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, https://doi.org/10.18778/7969-569-0
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/7969-569-0

Modrzewski J. (2016) Socjopedagogika. Studia – szkice – refleksje – wspomnienia, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM.
Google Scholar

Modrzewski J. (2016a) Wywiad z Prof. zw. dr hab. Jerzym Modrzewskim z okazji Jubileuszu 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej, „Pedagogika Społeczna”, rok XV, nr 1 (59), s. 9–27.
Google Scholar

Nawroczyński B. (2020) Oddech myśli. Archiwalia główne, wybór, komentarze i redakcja naukowa L. Witkowski, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”. „Studia z Teorii Wychowania” (2015), t. VI, nr 2 (11).
Google Scholar

Trentowski B. F. (1970) Chowanna, Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo.
Google Scholar

Volk T. (1995) Metapatterns. Across Space, Time and Mind, New York, Columbia University Press.
Google Scholar

Witkowski L. (2000) Uniwersalizm pogranicza. O semiotyce kultury Michała Bachtina w kontekście edukacji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
Google Scholar

Witkowski L. (2007) Ambiwalencje i sacrum. Religioznawcze wyzwanie Mircei Eliadego wobec pedagogiki w: Edukacja wobec sporów o (po)nowoczesność, L. Witkowski, Warszawa, Wydawnictwo Instytutu Badań Edukacyjnych, s. 189–204.
Google Scholar

Witkowski L. (2010) Tożsamość i zmiana. Epistemologia i rozwojowe profile w edukacji, przedmowa Z. Kwieciński, Wrocław, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
Google Scholar

Witkowski L. (2013) Przełom dwoistości w pedagogice polskiej. Historia, teoria, krytyka, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
Google Scholar

Witkowski L. (2014) Niewidzialne środowisko. Pedagogika kompletna Heleny Radlińskiej jako krytyczna ekologia idei, umysłu i wychowania. O miejscu pedagogiki w przełomie dwoistości w humanistyce, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
Google Scholar

Witkowski L. (2014a) W trosce o mediację pedagogiczną (na rzecz dwoistości „uwspólnionego doświadczenia”) w: Kultura praktyki przedstawicieli profesji społecznych – podejście mediacyjne w działaniu społecznym, E. Marynowicz-Hetka, L. Filion, D. Wolska-Prylińska (red.), Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego s. 270–292.
Google Scholar

Witkowski L. (2015) Versus. O dwoistości strukturalnej faz rozwoju w ekologii cyklu życia psychodynamicznego modelu Erika H. Eriksona, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
Google Scholar

Witkowski L. (2016) Posłowie. Tradycja versus współczesność. Przyczynek do sporu o historię najnowszą myśli pedagogicznej w Polsce w: M. Jaworska-Witkowska, Przechwytywanie tekstów. Powidoki czytania, Bydgoszcz, Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, s. 345–365.
Google Scholar

Witkowski L. (2018) Humanistyka stosowana. Wirtuozeria, pasje, inicjacje. Profesje społeczne versus ekologia kultury, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
Google Scholar

Witkowski L. (red.) (2019) Dziedzictwo idei i pęknięcia międzypokoleniowe w pedagogice polskiej. Wprowadzenie do problemu, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.
Google Scholar

Witkowski L. (2020) Psychodynamiki i ich struktura. Studia z humanistyki stosowanej, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
Google Scholar

Witkowski L. (2022) Humanistyczne wyzwania (nie)zrównoważenia procesów i praktyk społecznych (panorama tropów dwoistości/dual-process theory), „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne”, nr 2(15), s. 271–292, https://doi.org/10.18778/2450-4491.15.15
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/2450-4491.15.15

Witkowski L. (2022a) Uroszczenia i transaktualność w humanistyce. Florian Znaniecki: dziedzictwo idei i jego pęknięcia, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
Google Scholar

Znaniecki F. (1938) Socjologiczne podstawy ekologii ludzkiej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, rok XVIII, zeszyt 1, s. 89–119.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-09-30

Jak cytować

Witkowski, L. (2022). „Wielkie Pokolenie” Heleny Radlińskiej (z perspektywą międzypokoleniową w tle). Nauki O Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 15(2), 38–53. https://doi.org/10.18778/2450-4491.15.03