Dyskryminacja ze względu na wiek jako bariera jakości życia seniorów

Autor

  • Piotr Szukalski Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-3180.14.01

Słowa kluczowe:

dyskryminacja ze względu na wiek, ageizm, bariery aktywności osób starszych, osoby starsze, aktywność społeczna

Abstrakt

Dyskryminacja ze względu na wiek oznacza nierówne traktowanie jednostek z uwagi na ich wiek. Najczęściej uderza ona w seniorów, obniżając ich aktywność, samoocenę i ocenę formułowaną przez innych. Celem niniejszego opracowania jest wskazanie najważniejszych, kulturowych uwarunkowań ageizmu, jego przejawów, przestrzennego zróżnicowania we współczesnej Europie oraz działań, jakie należy podjąć w celu ograniczania skali dyskryminacji osób starszych.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

AgeUK, 2011, Ageism in Europe. Findings from the European Social Survey, http://www.ageuk.org.uk/Documents/EN-GB/For-professionals/ageism_across_europe_report_interactive.pdf?dtrk=true.
Google Scholar

Binstock R.H., 2010, From compassionate ageism to intergenerational conflict?, „The Gerontologist”, 50 (5), s. 574–585.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1093/geront/gnq056

Bytheway B., 1995, Ageism, Open University Press, Buckingham, Philadelphia, 143 s.
Google Scholar

Bytheway B., 2005, Ageism, [w:] Johnson M.J. (red.), The Cambridge handbook of age and ageing, Cambridge University Press, Cambridge, s. 338–345.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511610714.034

CBOS, 2009, Polacy wobec ludzi starszych i własnej starości, Warszawa, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2009/K_157_09.pdf.
Google Scholar

Kropińska S., 2013, Dyskryminacja osób starszych ze względu na wiek w polskim systemie ochrony zdrowia, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, nie­publikowana praca doktorska, http://www.wbc.poznan.pl/Content/298683/index.pdf.
Google Scholar

Levy B.R., Banaji M.R., 2002, Implicit ageism, [w:] Nelson T.D. (red.), Ageism. Stereo­typing and prejudice against older persons, MIT Press, Cambridge, Mass., London, s. 49–75.
Google Scholar

Palmore E.B., 1990, Ageism: negative and positive, Springer Publishing Company, New York, 219 s.
Google Scholar

Palmore E.B., 2005a, Age segregation, [w:] Palmore E.B., Branch L., Harris D.K. (red.), Encyclopedia of ageism, The Haworth Pastoral Press, New York, s. 15–17.
Google Scholar

Palmore E.B., 2005b, Future of ageism, [w:] Palmore E.B., Branch L., Harris D.K. (red.), Encyclopedia of ageism, The Haworth Pastoral Press, New York, s. 155–158.
Google Scholar

Palmore E.B., 2005c, Change strategies, [w:] Palmore E.B., Branch L., Harris D.K. (red.), Encyclopedia of ageism, The Haworth Pastoral Press, New York, s. 60–62.
Google Scholar

Stop dyskryminacji ze względu na wiek, 2005, Akademia Rozwoju Filantropii, Warszawa, 115 s.
Google Scholar

Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje, 2012, Biu­ro RPO, Warszawa, http://www.rpo.gov.pl/pliki/13541772380.pdf, http://hdl.handle.net/11089/5581.
Google Scholar

Suzman R.M., Manton K.G., Willis D.P., 1992, Introducing the oldest old, [w:] Suzman R.M., Willis D.P., Manton K.G. (red.), The oldest old, Oxford University Press, Ox­ford–New York, s. 3–14.
Google Scholar

Szatur-Jaworska B. (red.), 2008, Stan przestrzegania praw osób starszych w Polsce. Ana­liza i rekomendacje działań, „Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich – Materiały”, 65, http://www.rpo.gov.pl/pliki/12228594450.pdf.
Google Scholar

Szatur-Jaworska B., Szukalski P. (red.), 2014, Aktywne starzenie się – Przeciwdziałanie barierom, Wydawnictwo UŁ, Łódź, 163 s.
Google Scholar

Szukalski P., 2008, Ageizm – dyskryminacja ze względu na wiek, [w:] Kowaleski J.T., Szukalski P. (red.), Starzenie się ludności Polski – między demografią a gerontologią społeczną, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 153–184, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/3607.
Google Scholar

Szukalski P., 2012, Solidarność pokoleń. Dylematy relacji międzypokoleniowych, Wydaw­nictwo UŁ, Łódź, 206 s., http://hdl.handle.net/11089/6012.
Google Scholar

Szukalski P., 2014, Zapóźnienie kulturowe jako ryzyko przyszłości? Kilka uwag na margi­nesie badań nad aktywnym starzeniem się, [w:] Strzelecki Z., Kryńska E., Witkowski J. (red.), Kryzys jakości życia, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” PAN, Warszawa, s. 60–72, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/5057.
Google Scholar

Urbaniak B., Wiktorowicz J. (red.), 2011, Raport z analizy programów skierowanych do osób 50+ zrealizowanych w Polsce w latach 2004–2009, UŁ, Łódź, 228 s.
Google Scholar

UOKiK (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów), 2012, Poradnik o sprzedaży bez­pośredniej dla starszych i młodszych konsumentów, https://uokik.gov.pl/poradniki.php
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2015-12-30

Jak cytować

Szukalski, P. (2015). Dyskryminacja ze względu na wiek jako bariera jakości życia seniorów. Space – Society – Economy, (14), 11–23. https://doi.org/10.18778/1733-3180.14.01