Atrakcyjność migracyjna miast i obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego

Autor

  • Karolina Józefowicz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Ekonomiczny Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań https://orcid.org/0000-0003-0613-8572

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-3180.31.11

Słowa kluczowe:

migracje wewnętrzne, miasta, obszary wiejskie, atrakcyjność migracyjna

Abstrakt

Migracja jest jednym z istotnych procesów wpływających na sytuację demograficzną, nie tylko na wielkość populacji, ale także na jej strukturę. Celem artykułu jest pokazanie rozmiarów migracji w miastach oraz na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego. W analizie zastosowano metodę opisowo-porównawczą przy pomocy wybranych wskaźników migracji. Zakres czasowy obejmował lata 1995–2018, w jego ramach analizie poddano dane dla wybranych lat, tj. 1995, 2000, 2005, 2010, 2014 oraz 2018 roku. Badania pozwoliły wyodrębnić miasta, a przede wszystkim obszary wiejskie położone w sąsiedztwie Poznania, które stanowiły teren atrakcyjny migracyjnie. Napływ i odpływ ludności w miastach oraz na wsi w omawianych latach wykazał odwróconą tendencję, która rozpoczęła się przed rokiem 2000. Proces odpływu ludności nasilił się do tego stopnia, że w 2018 roku ponad 70% gmin miejskich sklasyfikowano jako obszary nieatrakcyjne migracyjnie.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Anacka M., Brzozowski J., Chałupczak H., Fihel A., Firlit-Fesnak G., Garapich J., Grabowska-Lusińska I., Heffner K., Jaźwińska E., Jończy R., Kaczmarczyk P., Krzyżowski Ł., Lesińska M., Okólski M., Praszałowicz D., Rauziński R., Rokita-Poskar D., Slany K., Solga B., Ślusarczyk M., Urbańska S., 2014, Społeczne skutki poakcesyjnych migracji ludności Polski: Raport Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
Google Scholar

Bell M., Blake M., Boyle P., Duke-Williams O., Rees P., Stillwell J., Hugo G., 2002, Cross-national comparison of internal migration: Issues and measures, „Journal of the Royal Statistical Society: Series A (Statistics in Society)”: 435–464.
Google Scholar

Dańska-Borsiak B., 2013, Migracje do podregionów według typów. Wpływ czynników ekonomicznych i gospodarki opartej na wiedzy, „Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych”, 30: 27–41.
Google Scholar

Domański B., Noworóla A. (red.), 2010, Badanie funkcji, potencjału oraz trendów rozwojowych miast w województwie małopolskim, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
Google Scholar

Drobne S., Drešček U., 2019, Impact of Internal Migration on Population Redistribution in Slovenia, „Business Systems Research”, 2: 49–60.
Google Scholar

Gawryszewski A., 1997, Przestrzenna ruchliwość ludności Polski, Polska Akademia Nauk, Wrocław.
Google Scholar

Gieorgica J.P., 2018, Polskie migracje w świetle procesów globalnych, Wydawnictwo Pesscom, Warszawa.
Google Scholar

Haberfeld Y., Birgier D.P., Lundh C., Elldér E., 2019, Selectivity and Internal Migration: A Study of Refugees’ Dispersal Policy in Sweden, „Frontiers in Sociology”, 66: 1–14.
Google Scholar

Homoncik T., Pujer K., Wolańska I., 2017, Ekonomiczno-społeczne aspekty migracji. Wybrane problemy, Wydawnictwo Exante, Wrocław.
Google Scholar

Iglicka-Okólska K., 1998, Analiza zachowań migracyjnych na podstawie wyników badania etnosondażowego migracji zagranicznych w wybranych regionach Polski w latach 1975–1994, „Monografie i Opracowania”, 438, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
Google Scholar

Jończy R., 2014, Problem nierejestrowanych emigracji definiowanej (emigracji zawieszonej) w badaniu procesów społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 360: 11–18.
Google Scholar

Józefowicz K., 2019, Starość demograficzna miast województwa wielkopolskiego w latach 1995–2018, „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna”, 48: 41–54.
Google Scholar

Józefowicz K., Smolińska K., 2019, Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego w powiatach województwa wielkopolskiego, „Turystyka i Rozwój Regionalny”, 11: 37–49.
Google Scholar

Kacperska E.M., 2016, Międzynarodowe przepływy siły roboczej, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego”, 116: 21–35.
Google Scholar

Kałuża-Kopias D., 2014, Atrakcyjność migracyjna wielkich miast – stan obecny i perspektywy, „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje”, 27 (4): 41–54.
Google Scholar

Kałuża-Kopias D., 2014, Trafność prognozowanego poziomu migracji w pracach GUS, „Space – Society – Economy”, 13: 75–90.
Google Scholar

Kiniorska I., 2017, Mobilność przestrzenna na obszarach wiejskich Polski Wschodniej, „Biuletyn KPZK PAN”, 267: 102–120.
Google Scholar

Kosiński L., 1968, Migracje ludności w Polsce w latach 1950–1960, „Prace Geograficzne”, 77, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Google Scholar

Kuśmider K.M., 2019, Migracje ludności wiejskiej w Polsce – przeszłość i teraźniejszość, „Zeszyty Wiejskie”, 25: 171–183.
Google Scholar

Lesińska M., Matuszczyk K., 2019, Działania samorządowe wobec zmian w kontekście zmian demograficznych. Przykład trzech polskich województw, „Studia Regionalne i Lokalne”, 77: 64–82.
Google Scholar

Lewandowska-Gwarda K., Antczak E., 2015, Migracje wewnętrzne w polskich miastach – analiza z wykorzystaniem przestrzennej dynamicznej metody przesunięć udziałów, „Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa”, 39: 119–133.
Google Scholar

Mantaj A., Ostromęcki A., Zając D., 2017, Czynniki kształtujące migracje ludności w gminach wiejskich Polski Wschodniej, „Wiadomości Statystyczne”, 11 (678): 74–85.
Google Scholar

Mioduszewska M., 2008, Najnowsze migracje z Polski w świetle danych Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, „CMR Working Papers”, 36 (94), University of Warsaw, Centre of Migration Research (CMR), Warszawa.
Google Scholar

Molloy R., Smith C., Wozniak A., 2011, Internal Migration in the United States, „Journal of Economic Perspectives”, 3: 173–196.
Google Scholar

Musiał-Malago M., 2017, Społeczno-ekonomiczne przemiany jednostek terytorialnych obszarów funkcjonalnych. Studium przypadku krakowskiego obszaru funkcjonalnego, „Acta Scientiarum Polonarium. Formatio Circumiectus”, 16 (4): 167–186.
Google Scholar

Okólski M., 2011, Modernizacyjna rola migracji, „CMR Working Papers”, 46 (104), University of Warsaw, Centre of Migration Research (CMR), Warszawa.
Google Scholar

Paliś B., 2018, Polityka migracyjna a ekonomiczne znaczenie imigracji i emigracji w opinii ekspertów, „Współczesne Problemy Ekonomiczne”, 16 (1): 17–37.
Google Scholar

Potrykowska A., Śleszyński P., 1999, Migracje wewnętrzne w Warszawie i województwie warszawskim, Atlas Warszawy, 7, Polska Akademia Nauk, Warszawa.
Google Scholar

Pytel S., Rahmanov O., 2019, Migration processes and the underlying reasons: A study on pensioner migrants in Poland, „Population, Space and Place”, 25 (3): e2197.
Google Scholar

Rees P., Bell M., Kupiszewski M., Kupiszewska D., Ueffing P., Bernard A., ... Stillwell J., 2017, The Impact of Internal Migration on Population Redistribution: An International Comparison, „Population, Space and Place”, 23 (6).
Google Scholar

Rodríguez-Vignoli J., Rowe F., 2018, How is internal migration reshaping metropolitan populations in Latin America? A new method and new evidence, „Population Studies”, 2: 253–273.
Google Scholar

Rosner A., 2014, Migracje wewnętrzne i ich związek z przestrzennym zróżnicowaniem rozwoju społeczno-gospodarczego wsi, „Wieś i Rolnictwo”, 1 (162): 63–79.
Google Scholar

Roszko-Wójtowicz E., 2018, Migracje międzywojewódzkie w Polsce w latach 2010–2016 a jakość życia, „Ekspertyzy i Opracowania”, 75: 1–13.
Google Scholar

Rowe F., Bell M., Bernard A., Charles-Edwards E., Ueffing P., 2019, Impact of Internal Migration on Population Redistribution in Europe: Urbanisation, Counterurbanisation or Spatial Equilibrium?, „Comparative Population Studies”, 44: 201–234.
Google Scholar

Runge A., 2013, Rola miast średnich w kształtowaniu systemu osadniczego Polski, Uniwersytet Śląski, Katowice.
Google Scholar

Sojka E., 2017, Odległość geograficzna jako determinanta migracji – na przykładzie województwa śląskiego, „Wiadomości Statystyczne”, 12 (679): 64–79.
Google Scholar

Sojka E., 2018, Odległość geograficzna i miernik rozwoju społeczno-gospodarczego a wielkość migracji w województwie śląskim, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, 353: 73–88.
Google Scholar

Stawarz N., Sander N., 2019, The Impact of Internal Migration on the Spatial Distribution of Population in Germany over the Period 1991–2017, „Comparative Population Studies”, 44: 291–316.
Google Scholar

Śleszyński P., 2016, Współczesne i prognozowane uwarunkowania demograficzno-migracyjne w rozwoju miejskiego systemu osadniczego Polski, „Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, 1 (29): 97–106.
Google Scholar

Śleszyński P., 2018, Polska średnich miast. Założenia i koncepcja deglomeracji w Polsce, Klub Jagielloński, Warszawa.
Google Scholar

Warzecha K., 2013, Rozwój społeczno-gospodarczy polskich regionów a procesy migracji, „Studia Ekonomiczne”, 142: 41–55.
Google Scholar

##submission.downloads##

Opublikowane

2020-09-21

Jak cytować

Józefowicz, K. (2020). Atrakcyjność migracyjna miast i obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego. Space – Society – Economy, (31), 213-227. https://doi.org/10.18778/1733-3180.31.11

Numer

Dział

Articles