Przygraniczne targowiska jako kurcząca się forma organizacji przestrzennej handlu detalicznego w Cieszynie

Autor

  • Katarzyna Kulczyńska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Zakład Geografii Społecznej, ul. Bogumiła Krygowskiego 10, 61-680 Poznań https://orcid.org/0000-0002-1016-8160

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-3180.31.02

Słowa kluczowe:

handel targowiskowy, struktura rodzajowa stanowisk handlowych, natężenie ruchu konsumentów, Cieszyn

Abstrakt

W artykule przedstawiono zmiany, jakie zaszły na przygranicznych targowiskach w Cieszynie, ze szczególnym uwzględnieniem bazarów przy al. Łyska i ul. Katowickiej. Od końca lat 90. XX wieku ulegają one stopniowemu kurczeniu się zarówno pod względem liczby konsumentów, jak i liczby stanowisk handlowych. Mimo to nadal stanowią jedną z ważniejszych form działalności handlowych prowadzonych w Cieszynie.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Dołzbłasz S., 2013, Cross-border co-operation in the euroregions at the Polish-Czech and Polish-Slovak borders, „European Countryside”, 5 (2): 102–114.
Google Scholar

Dołzbłasz S., 2015, Cieszyn-Czeski Cieszyn – wybrane aspekty funkcjonowania miasta podzielonego na granicy polsko-czeskiej w kontekście transgranicznej mobilności mieszkańców, „Studia z Geografii Politycznej i Historycznej”, 4: 201–219.
Google Scholar

Hamulczuk M., 2016, Czynniki warunkujące kierunki zmian handlu targowiskowego w Polsce, „Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich”, 103 (2): 69–77.
Google Scholar

Klima E., Zajączkowski J., 2008, Marketplace retail in Poland in the years 1995–2006, „Space – Society – Economy”, 8: 143–154.
Google Scholar

Kłosowski F., 2001, Usługi w miastach granicznych Cieszyn i Czeski Cieszyn, [w:] Runge J. (red.), Problemy społeczno-gospodarcze pogranicza polsko-czeskiego na przykładzie Śląska Cieszyńskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice: 189–213.
Google Scholar

Kłosowski F., Runge J., 1999, Usługi w przestrzeni miejskiej na przykładzie Cieszyna, [w:] Przestrzeń miejska. Jej organizacja i przemiany, XII Konwersatorium Wiedzy o Mieście: 21–29, Łódź.
Google Scholar

Kłosowski F., Runge J., 2002, Usługi w mieście przygranicznym na przykładzie Cieszyna, „Geographia. Studia et Dissertationes”, 25: 73–89, Katowice.
Google Scholar

Konecka B., Weltrowska J., 1997, Funkcje handlowe Cieszyna i Cieszyna Czeskiego, [w:] Maik M., Sokołowski D. (red.), Geografia osadnictwa, ludności i turyzmu wobec transformacji systemowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń: 223–226.
Google Scholar

Kowalczyk A., Nawrocki T., 1999, Współpraca transgraniczna w „miastach podzielonych” – na przykładzie miast Słubice-Frankfurt nad Odrą oraz Cieszyn-Český Tĕšín, [w:] Mync A., Szul R. (red.), Rola granicy i współpracy transgranicznej w rozwoju regionalnym i lokalnym, Wydawnictwo Europejskiego Instytutu Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Warszawa: 188–202.
Google Scholar

Kropiwnicki J., 2003, Fenomen bazarów, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, 170: 107–120.
Google Scholar

Kulczyńska K., 2008, Rozmieszczenie i funkcjonowanie usług w mieście przygranicznym Słubice, [w:] Słodczyk J., Szafranek E. (red.), Mechanizmy i uwarunkowania budowania konkurencyjności miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole: 203–212.
Google Scholar

Kulczyńska K., 2015, Models of service systems in the split towns of the Polish-German and Polish-Czech borderlands, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica”, 8 (178): 107–122.
Google Scholar

Kulczyńska K., 2019, Zachowania konsumentów w miastach podzielonych polsko-niemieckiego i polsko-czeskiego obszaru przygranicznego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.
Google Scholar

Kulczyńska K., Matykowski R., 2008, Struktura przestrzenno-handlowa przygranicznego zespołu miejskiego Česky Těšin-Cieszyn, [w:] Świątek D., Bednarek M., Siłka P. (red.), Współczesne problemy badawcze geografii polskiej – geografia człowieka, „Dokumentacja Geograficzna”, 36: 202–207.
Google Scholar

Kulczyńska K., Matykowski R., Siwek T., 2009, Cieszyn i Śląsk Cieszyński a przemiany polityczne na pograniczu Olzy w XX wieku, [w:] Kulesza M. (red.), Geografia historyczna jako determinanta rozwoju nauk humanistycznych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona, Legnica–Łódź: 97–107.
Google Scholar

Malinowska M., 2016, Targowiska w Polsce – schyłek czy rozkwit?, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, 302: 109–122.
Google Scholar

Matykowski R., Kulczyńska K., 2008, Społeczno-kulturowe i przestrzenne aspekty szaty informacyjnej miasta przygranicznego, [w:] Orłowska E. (red.), Kulturowy aspekt badań geograficznych. Studia teoretyczne i regionalne, Polskie Towarzystwo Geograficzne – Oddział Wrocławski, Wrocław, 1: 141–157.
Google Scholar

Matykowski R., Schaefer K., 1996, Społeczne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania przygranicznego zespołu miejskiego Gubin-Guben, „Biuletyn KPZK PAN”, 171: 91–103.
Google Scholar

Metodologia badań rynku targowiskowego. Przewodnik do badań na targowiskach. Materiał przygotowany do celów szkoleniowych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Przetwórstwa i Rynków Rolnych, październik 2002, Warszawa.
Google Scholar

Miecik I.T., 2016, Cieszyn odzyskany, „Gazeta Wyborcza”, 30 (6.02.2016).
Google Scholar

Nitschke B., 2010, Handel przygraniczny jako egzemplifikacja form aktywizacji społeczno-gospodarczej w gminach przygranicznych w świetle polskiej prasy, [w:] Jańczak J., Musiał-Karg M., Wojnicz L. (red.), Pogranicze polsko-niemieckie na tle granic i pograniczy europejskich, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań: 37–47.
Google Scholar

Panic I., 2010, Sytuacja gospodarcza miasta, [w:] Panic I. (red.), Dzieje Cieszyna od pradziejów do czasów współczesnych, Wydawnictwo AVALON T. Janowski sp.j., Cieszyn, 3: 593–606.
Google Scholar

Powęska H., 2002, Przestrzenny wymiar handlu transgranicznego w Polsce w ostatniej dekadzie XX wieku, „Geopolitical Studies”, 9.
Google Scholar

Powęska H., 2003, Handel transgraniczny: fenomen okresu transformacji i otwierania przestrzeni wymiany międzynarodowej w Polsce i w Europie Środkowej, „Europa XXI wieku”, 9: 49–59.
Google Scholar

Powęska H., 2007, Zmiany natężenia handlu targowiskowego w Polsce w latach 1999–2004, „Oeconomia”, 6 (1): 61–70.
Google Scholar

Powęska H., 2016, Handel przygraniczny w warunkach zmian przenikalności granicy, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Google Scholar

Rynek Wewnętrzny w 2014 r. Informacje i opracowania statystyczne, 2015, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
Google Scholar

Sojkin B., Michalak Sz., 2018, Targowisko jako miejsce zakupów mieszkańców dużych miast w Polsce, „Handel Wewnętrzny”, 4 (375): 327–339.
Google Scholar

Werwicki A., 2001, Handel targowiskowy aglomeracji łódzkiej na tle jego znaczenia ogólnopolskiego w latach 1994–1997, „Szlakami Nauki”, 31.
Google Scholar

Wojdacki K.P., 2011, Przestrzenne aspekty rozwoju handlu targowiskowego w Polsce, „Handel Wewnętrzny”, 6: 23–35.
Google Scholar

Wojdacki K.P., 2016, Terytorialne zróżnicowanie rozwoju handlu targowiskowego w Polsce – analiza statystyczna, „Problemy Zarządzania”, 14, 1 (57): 212–231.
Google Scholar

Zuba M., Zuba J., 2018, Wpływ położenia podregionów na zmianę liczby stałych targowisk w okresie kryzysu finansowego na przykładzie dwóch przygranicznych województw Polski, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu”, 15 (6): 327–332.
Google Scholar

Zuzańska-Żyśko E., 2010, Targowisko miejskie w Będzinie. Historia i współczesność, „Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego”, 67, Sosnowiec.
Google Scholar

Zuzańska-Żyśko E., Sitek S., 2011, Rola handlu targowiskowego w rozwoju miast, [w:] Soja M., Zborowski A. (red.), Człowiek w przestrzeni zurbanizowanej, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków: 271–281.
Google Scholar

https://bip.um.cieszyn.pl/artykuly/1458/miejsce-handlowe-na-terenie-targowisk
Google Scholar

##submission.downloads##

Opublikowane

2020-09-21

Jak cytować

Kulczyńska, K. (2020). Przygraniczne targowiska jako kurcząca się forma organizacji przestrzennej handlu detalicznego w Cieszynie. Space – Society – Economy, (31), 25-44. https://doi.org/10.18778/1733-3180.31.02

Numer

Dział

Articles