Wzory aktywności krakowskich młodych emerytów w środowisku wielkomiejskim (przykład zastosowania analizy skupień)

Autor

  • Anna Urbaniak University of Łódź, Faculty of Economics and Public Administration, Department of Sociology

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-3180.20.05

Słowa kluczowe:

analiza skupień, emerytura, style życia, starzenie się, studia miejskie, gerontologia społeczna

Abstrakt

Tekst prezentuje analizę 206 wywiadów z mieszkańcami Krakowa, którzy przebywają na emeryturze nie dłużej niż 10 lat. Dzięki zastosowaniu hierarchicznej analizy skupień, wyodrębniono dwa modele spędzania czasu przez młodych emerytów w przestrzeni wielkomiejskiej (tradycyjny i otwarty) oraz trzy typy emerytów, które zidentyfikowano w Krakowie (aktywnych młodych emerytów z dzielnic z bogatą ofertą dla osób starszych, biernych emerytów z ograniczonymi możliwościami finansowymi oraz umiarkowanie aktywnych starszych młodych emerytów).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Altman I., Low S.M., 1992, Attachemment to place and representation of life course by the elderly, [w:] Altman I., Low S.M. (red.), Place attachment, Plenum Press, New York: 39–163.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-4684-8753-4

Bernard M., Phillipson C., Phillips J., Ogg J., 2001, Continuity and Change in the Family and Community Life of Older People, „Journal of Applied Gerontology”, 20 (3): 259–278.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/073346480102000301

Bonvalet C., Ogg J., 2008, Ageing in Inner Cities. The Residential Dilemmas of the Baby Boomer Generation, „International Journal of Ageing and Later Life”, 2 (2): 61–90, https://doi.org/10.3384/ijal.1652-8670.072261
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.3384/ijal.1652-8670.072261

Brown S.C., Mason C.A., Lombard J.L., Martinez F., Plater-Zyberk E., Spokane A.R., Szapocznik J., 2009, The Relationship of Built Environment to Perceived Social Support and Psychological Distress in Hispanic Elders: The Role of „Eyes on the Street”, „The Journals of Gerontology”, Series B: Psychological Sciences and Social Sciences, 64B (2): 234–246, https://doi.org/10.1093/geronb/gbn011
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1093/geronb/gbn011

Carp F., Carp A., 1984, A Complementary/Congruence Model of Well-Being or Mental Health for the Community Elderly, [w:] Altman I., Lawton Wohlwill M.P., Joachim F. (red.), Elderly people and the environment, t. 7, Plenum Press, New York: 279–336, http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4899-2171-0
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-4899-2171-0

Dzięgielewska M., 2006, Wolontariat ludzi starszych (na przykładzie wolontariuszy w regionie łódzkim, [w:] Steuden S., Marczuk M. (red.), Starzenie się a satysfakcja z życia, Wydawnictwo KUL, Lublin.
Google Scholar

Elder G. Jr., Johnson M., Crosnoe R., 2003, The Emergence and Development of Life Course Theory, [w:] Mortimer J., Shanahan M. (red.), Handbook of the Life Course, Springer US: 3–19, http://dx.doi.org/10.1007/978-0-306-48247-2_1
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/978-0-306-48247-2_1

Feldman D.C., Beehr T.A., 2011, A three-phase model of retirement decision making, „American Psychologist”, 66 (3): 193–203, https://doi.org/10.1037/a0022153
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1037/a0022153

Haase A. (red.), 2011, Residential change and demographic challenge: the inner city of East Central Europe in the 21st century, VT Ashgate, Farnham, Burlington.
Google Scholar

Hague C., Jenkins P. (red.), 2005, Place identity, planning and participation (1st ed), Routledge, London–New York.
Google Scholar

Halicka M., Pędich W., 1997, Działania samopomocowe ludzi starszych, Akademia Medyczna w Białymstoku, Białystok.
Google Scholar

Harvey D., 2008, The Right to the City, „New Left Review”, 53: 23–42.
Google Scholar

Jałowiecki S., 1973, Przejście na emeryturę jako proces zmian aktywności społecznej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Kraków–Warszawa–Gdańsk.
Google Scholar

Klimczuk A., 2012, Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok, Wiedza i Edukacja, Lublin.
Google Scholar

Krzyżanowska Ł., 2011, Urlop czy zesłanie – stosunek Polaków do emerytur, [w:] Mucha J., Krzyżowski Ł. (red.), Ku socjologii starości. Starzenie się w biegu życia jednostki, Wydawnictwo AGH, Kraków.
Google Scholar

Krzyżowski Ł., 2011, Strategie przechodzenia na emeryturę w Polsce po 1989 roku. Oczekiwania społeczne i praktyki kulturowe, „Studia Socjologiczne”, 2 (201): 165–189.
Google Scholar

Krzyżowski Ł., Kowalik W., Suwada K., Pawlina A., 2014, Młodzi emeryci w Polsce: między biernością a aktywnością, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Google Scholar

Lefebvre H., 1991, The production of space, t. 142, Blackwell, Oxford.
Google Scholar

Liwiński J., 2008, Dezaktywizacja osób w wieku okołoemerytalnym: Raport z badań, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
Google Scholar

Moen P., 1996, A life course perspective on retirement, gender, and well-being, „Journal of Occupational Health Psychology”, 1 (2): 131–144, https://doi.org/10.1037/1076-89-98.1.2.131
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1037/1076-8998.1.2.131

Morgan L., Kunkel S., 2001, Ageing.the social context, Pine Forge Press, California.
Google Scholar

MPiPS, 2012, Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy, http://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/sobypowyej50rokuycianarynkupracy/rok-2012/
Google Scholar

Niezabitowska E., Bartoszek A., Kucharczyk-Brus B., Niezabitowski M., 2012, Środowisko zamieszkania polskich seniorów – rozpoznanie problematyki w badaniach interdyscyplinarnych, Śląsk, Katowice.
Google Scholar

Niezabitowski M., 2011, Relacje społeczne ludzi starszych w środowisku zamieszkania – aspekty teoretyczne i empiryczne, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, 38: 13–31.
Google Scholar

Niezabitowski M., 2012, Elderly people in residential environment, [w:] Perek-Białas J., Hoff A. (red.), Developing the „Sociology of ageing” to tackle the challenge of ageing societies in Central and Eastern Europe, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków: 139–162.
Google Scholar

Perek-Białas J., Hoff A., 2012, Developing the „Sociology of ageing” to tackle the challenge of ageing societies in Central and Eastern Europe, [w:] Perek-Białas J., Hoff A. (red.), Developing the „Sociology of ageing” to tackle the challenge of ageing societies in Central and Eastern Europe, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków: 7–11.
Google Scholar

Rodwin V., Gusmano M.K. (red.), 2006, Growing older in world cities: New York, London, Paris and Tokyo (1st ed), Vanderbilt University Press, Nashville.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctv16h2hrk.5

Savage M., Warde A., Ward K., 2003, Urban sociology, capitalism and modernity (2nd ed), Palgrave Macmillan, London.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-137-07810-0

Scharf T., 2002, Growing older in socially deprived areas: Social exclusion in later life, http://vmserver14.nuigalway.ie/xmlui/handle/10379/3196
Google Scholar

Scharf T., Phillipson C., Smith A., 2003, Scharf, Phillipson and Smith: Older People’s Perceptions of the Neighbourhood, http://www.socresonline.org.uk/8/4/scharf.html (dostęp: 23.05.2013).
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.5153/sro.867

Smith A.E., 2009, Ageing in urban neighbourhoods: place attachment and social exclusion, Policy, Bristol.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctt9qgmn1

Stankiewicz K., Richert-Kaźmierska A., 2012, Czynniki motywujące osoby w wieku okołoemerytalnym do wydłużonej aktywności zawodowej, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics”, 249: 236-246, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Google Scholar

Synak B., 1987, Młodzi emeryci, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa, http://opac.ciniba.edu.pl/0192303562301/synak-brunon/mlodzi-emeryci
Google Scholar

Temelová J., Slezáková A., 2014, The changing environment and neighbourhood satisfaction in socialist high-rise panel housing estates: The time-comparative perceptions of elderly residents in Prague, „Cities”, 37: 82–91, https://doi.org/10.1016/j.cities.2013.12.002
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.cities.2013.12.002

Trafiałek E., 1998, Życie na emeryturze w warunkach polskich przemian systemowych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, Kielce.
Google Scholar

WHO, 2007, Global age-friendly cities a guide, World Health Organization, Geneva, http://site.ebrary.com/id/10214515
Google Scholar

Woźniak Z., 1997, Najstarsi z poznańskich seniorów. Jesień życia w perspektywie gerontologicznej, Urząd Miasta Poznania, Poznań.
Google Scholar

Zaniewska H., 2001, Mieszkania starych ludzi w Polsce. Sytuacja i perspektywy zmian, Instytut Gospodarki Mieszkaniowej, Warszawa.
Google Scholar

Opublikowane

2017-06-30

Jak cytować

Urbaniak, A. (2017). Wzory aktywności krakowskich młodych emerytów w środowisku wielkomiejskim (przykład zastosowania analizy skupień). Space – Society – Economy, (20), 65–87. https://doi.org/10.18778/1733-3180.20.05