Ruchliwość mieszkaniowa ludności w miastach na początku XXI w. Przypadek Torunia

Autor

  • Monika Radwańska Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk o Ziemi, Zakład Geografii Społecznej i Turystyki

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-3180.12.08

Abstrakt

The subject of this study is the intercity migration of people which took place in Toruń in 2003‒2005. The most important conclusions from the research can be presented synthetically as follows:
1. Studies show high intra-urban mobility of the population of Toruń, the order of 30%. This fact proves the one hand the relatively good economic condition of households in Toruń, on the other hand, a well-functioning housing market.
2. Intra-urban migrations of Toruń citizens are of a selective character. From the demographical point of view, their effects are diversity in sex and age distribution, but in the social field it is reflected in the structure of the education of migrants. The living place is first of all changed by citizens who are from 25 to 29 years old, and well-educated people. Women are dominating in the structure of sex. High mobility of young people is reflected in high number of migrating children. The lack of data concidering the migration of whole families makes it impossible to draw straightforward conclusions. Making careful conclusions it may be defined that above two groups are young, growing families. Applying this way of reasoning confirms the existence of the influence of the life cycle on taking decisions considering living place changes.
3. Empirical profiles of the age of people who changed their living place in the researched period refer to the model distribution of migration presented by A. Rogers (1980). Similarity exists in the configuration of three following “rises”. However, it should be underlined that the latest increase in migrations takes place before a retirement age and it is lower that in the model distribution. This situation should be explained as the financial stabilization of people who are from 45 to 59 and from 50 to 54 years old. The improvement of the career and economical situation makes it possible to realize plans considering living in the proper place.
4. The character and size of the intra-urban migration balance change along with the increase in the distance from the city centre. Migrational decrease is characteristic for central regions of Toruń which cover the oldest medieval architecture and for the biggest number of blocks of flats (WZM). In the further part of the city, there is a registered increase in people migrations. It should be mentioned that the most essential intensity of the phenomenon was registered in units situated along the administrational borders of Toruń with single-family houses together with new groups of blocks of flats.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Adams J.S., 1969, Directional bias in intraurban migration, “Economic Geography”, no 45, 4, s. 302‒323.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2307/142667

Basista A., 1999, Dlaczego czeka nas odnowa osiedli zwanych blokowiskami [w:] Włodarczyk J.A. (kom. nauk.), Współczesna architektura mieszkaniowa: II Konferencja Naukowa Mieszkanie XXI w., Augustów 26‒28 maja 1999, Wydział Architektury Politechniki Białostockiej, ZO SARP, Wydawnictwo Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Białystok, s. 196‒202.
Google Scholar

Bauman Z., 2000, Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika?, PIW, Warszawa.
Google Scholar

Clark W.A.V., 1981, Residential mobility and behavioral geography: parallelism or interdependence? [w:] Cox K.R., Golledge R.G. (red.), Behavioral problems in geography revisited, Methuen, London, s. 182‒205; [w:] PZLG, 1986, Geografia behawioralna, z. 3‒4, s. 67‒88.
Google Scholar

Donzeau N., Pan Ké Shon J.-L., 2009, Residential Mobility Trends in France 1973‒2006. New Estimates, „Population”, 64, 4, s. 687‒703.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.3917/pope.904.0685

Dzieciuchowicz J., 1995, Determinanty demograficzne i społeczno-ekonomiczne redystrybucji przestrzennej ludności aglomeracji miejskich. Przykład aglomeracji łódzkiej, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
Google Scholar

Gawryszewski A., 1989, Przestrzenna ruchliwość ludności Polski 1952‒1985, Prace habilitacyjne PAN, IGiPZ, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Google Scholar

Gierańczyk W., 2006, Nowe budownictwo mieszkaniowe w przestrzeni Torunia (1988‒2004) [w:] Komornicki T., Podgórski Z. (red.), Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Geografia społeczno-ekonomiczna, Dydaktyka, „Dokumentacja Geograficzna”, nr 33, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 65‒69.
Google Scholar

Gustafson P., 2009, Mobility and Territorial Belonging, “Environment & Behaviour”, no 41, 4, s. 490‒508.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/0013916508314478

Jagielski A., 1977, Geografia ludności, PWN, Warszawa.
Google Scholar

Jałowiecki B., 1992, Gra o miasto w sytuacji transformacji ustroju [w:] Jałowiecki B. (red.), Gra o miasto, „Biuletyn KPZK PAN”, z. 157, Warszawa, s. 7‒14.
Google Scholar

Jałowiecki B., Szczepański M.S., 2002, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Scholar, Warszawa.
Google Scholar

Jaroszewska-Brudnicka R., 2008, Ewolucja funkcji usługowej w obrębie historycznego centrum miasta. Przykład Torunia [w:] Słodczyk J., Szafranek E., (red.), Mechanizmy i uwarunkowania budowania konkurencyjności miast, UO, Opole, s.191‒202.
Google Scholar

Kaczmarek J., Liszewski S., 1991, Ruchliwość przestrzenna mieszkańców Łodzi w świetle analizy zmiany miejsc zamieszkania, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Geographica, no 13, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 41‒53.
Google Scholar

Knox P.L., Pinch S., 2000, Urban Social Geography, Pearson Education Limited, Edinburgh Gate, Harlow.
Google Scholar

Kozieł R., 1984, Metodologiczne problemy migracji wewnątrzmiejskich [w:] Strzelecki Z. (red.), Teoretyczne i metodologiczne problemy badania różnych form migracji ludności Polski, Zakład Demografii Społeczno-Ekonomicznej Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, Koszaliński Ośrodek Naukowo-Badawczy, Koszalin, s. 224‒241.
Google Scholar

Kozieł R., 1987, Międzyosiedlowe migracje ludności we Wrocławiu w 1979 r. [w:] Migracje regionalne – problemy teoretyczne i metodologiczne, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, no 795, „Studia Geograficzne” XLII, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, s. 109‒120.
Google Scholar

Kozieł R., 1989, Wewnątrzmiejskie migracje ludności we Wrocławiu w 1979 roku, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, no 1006, „Studia Geograficzne”, XLVI, Wydawnictwo UWr., Wrocław.
Google Scholar

Kozieł R., 1996, Czasoprzestrzenna zmienność migracji wewnątrzmiejskich we Wrocławiu, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, no 1904, Prace Instytutu Geograficznego, Seria B, Geografia Społeczna i Ekonomiczna, t. XIV, PWN, Warszawa‒Wrocław, s. 45‒52.
Google Scholar

Kozieł R., 1998, Migracje do budownictwa plombowego we Wrocławiu [w:] Ciok S., Łoboda J. (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, „Studia Geograficzne”, LXIX, Wydawnictwo UWr., Wrocław, s. 213‒218.
Google Scholar

Lord S., Joerin F., Theriault M., 2009, La mobilité quotidienne de banlieusards vieillissants et âgés: Déplacements, aspirations et significations de la mobilité, “Canadian Geographer”, 53, 3, s. 357‒375.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/j.1541-0064.2009.00269.x

Maik W., 1997, Podstawy geografii miast, wyd. 2, UMK, Skrypty i teksty pomocnicze, Toruń.
Google Scholar

Marcinowicz D., 2000, Zmienność migracji wewnątrzmiejskich w Poznaniu w latach 1989‒1997 [w:] Słodczyk J. (red.), Społeczne, gospodarcze i przestrzenne przeobrażenie miast, Wydawnictwo UO, Opole, s. 115‒127.
Google Scholar

Michalski W., Szafrańska E., 2000, Wewnątrzmiejskie migracje stałe mieszkańców Łodzi w 1997 roku [w:] Szymańska D. (red.), Procesy i formy ruchliwości przestrzennej ludności w okresie przemian ustrojowych, UMK, Toruń, s. 201‒215.
Google Scholar

Morgan B.S., 1976, The Bases of Family Status Segregation, “Transactions”, Institute of British Geographers, 1, 86.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2307/621315

Pawłowska K., 1996, Idea swojskości w urbanistyce i architekturze miejskiej, PK, Seria: Architektura, Monografia, 203, Karków.
Google Scholar

Potrykowska A., 1996, A study of intra-urban migration: the case of Warsaw [w:] Spatial Analysis of Biodemographic Data, Paris, INED.
Google Scholar

Potrykowska A., 2002, Zróżnicowanie przestrzenne migracji wewnętrznych w regionie miejskim Warszawy [w:] Warszawa jako przedmiot badań w geografii społeczno-ekonomicznej, „Prace Geograficzne”, nr 184, PWN, Warszawa, s. 103‒114.
Google Scholar

Potrykowska A., Śleszyński P., 1999, Migracje wewnętrzne w Warszawie i województwie warszawskim w okresie transformacji, Atlas Warszawy, 7, IGiPZ PAN, Warszawa.
Google Scholar

Pritchard R.M., 1976, Housing and the Spatial Structure of the City, University Press, Cambridge.
Google Scholar

Radwańska M., 2010, Wewnątrzmiejskie migracje stałe jako czynnik kształtujący struktury społeczno-demograficzne wielkiego zespołu mieszkaniowego Torunia [w:] Jażdżewska I. (red.), Osiedla blokowe w strukturze przestrzennej miast, „XXIII Konwersatorium Wiedzy i Mieście”, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 237‒249.
Google Scholar

Radwańska M., 2011, Związki człowieka z miejscem na przykładzie analizy migracji wewnątrzmiejskich. Przypadek Torunia [w:] Marciniak K., Sikora K., Sokołowski D. (red.), Koncepcje i problemy badawcze geografii, WSG, Bydgoszcz, s. 299‒309.
Google Scholar

Rogers A., 1980, Migration patterns and population redistribution, Laxenburg, IIASA.
Google Scholar

Rossi P.H., 1955, Why Families Move, Free Press, Glencoe, III.
Google Scholar

Sagan I., 2000a, Miasto. Scena konfliktów i współpracy. Rozwój miasta w świetle koncepcji reżimu miejskiego, Wydawnictwo UG, Gdańsk.
Google Scholar

Sagan I., 2000b, Społeczny i rynkowy wymiar miejsc w mieście socjalistycznym i postsocjalistycznym [w:] Jażdżewska I., (red.), Miasto postsocjalistyczne. Organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany, „XIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, ŁTN, Łódź, s. 67‒71.
Google Scholar

Simmons J.W., 1968, Changing residence in the city: a review of intra-urban mobility, “Geographical Review”, no 58, s. 622‒651.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2307/212686

Słodczyk J., 2003, Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia, „Studia i Monografie”, nr 298, Wydawnictwo UO, Opole.
Google Scholar

Stachura E., 2009, Determinanty zmian w architekturze mieszkaniowej okresu transformacji w Polsce, Wydawnictwo PŚ, Gliwice.
Google Scholar

Strzelecki Z., 1989, Cykl życia rodziny a migracje, „Monografie i Opracowania ISiD SGPiS”, nr 296, 5, Warszawa.
Google Scholar

Sykora L., 1996, Economic and social restructuring and gentrification in Prague, “Acta Facultatis Naturalium Universitatis Comeniane”, Geographica, no 37, s. 70‒81.
Google Scholar

Szajnowska-Wysocka A., 1999, Zachowania przestrzenne ludności konurbacji górnośląskiej. Synteza badawcza, Wydawnictwo UŚ, Katowice.
Google Scholar

Walmsley D.J., Lewis G.J., 1997, Geografia człowieka. Podejścia behawioralne, PWN, Warszawa.
Google Scholar

Węcławowicz G., 2007, Geografia społeczna miast. Uwarunkowania społeczno-przestrzenne, PWN, Warszawa.
Google Scholar

Więcław-Michniewska J., 2006, Krakowskie suburbia i ich społeczność, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, UJ, Kraków.
Google Scholar

Zborowski A., 1996, Migracje w Krakowie w kontekście cyklu życia człowieka [w:] Runge J. (red.), Problemy społeczne rozwoju regionalnego, Wydawnictwo UŚ, Sosnowiec, s. 83‒92.
Google Scholar

Zborowski A., 2005, Przemiany struktury społeczno-przestrzennej regionu miejskiego w okresie realnego socjalizmu i transformacji ustrojowej (na przykładzie Krakowa), Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2013-12-30

Jak cytować

Radwańska, M. (2013). Ruchliwość mieszkaniowa ludności w miastach na początku XXI w. Przypadek Torunia. Space – Society – Economy, (12), 125–144. https://doi.org/10.18778/1733-3180.12.08