Przemiany społeczno-demograficzne w wielkich osiedlach mieszkaniowych Łodzi w okresie transformacji

Autor

  • Ewa Szafrańska Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Geografii Miast i Turyzmu

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-3180.12.06

Abstrakt

Large housing estates built after Second World War are often seen as a problematic areas in many cities all over Europe. This paper focuses on large housing estates in Łódź. The purpose of this study is to characterise the socio-demographic structure in nine largest housing estates in Łódź in the light of statistical data such as: age structure of population, household types, educational structure and identify changes which have occurred during the transformation period in these estates. In this paper it is shown that the socio-demographic changes observed in the estates, e.g. ageing population, increase in the number of single-person households, decreased percentage of active earners, and improved education background coincide with the processes that are taking place in the entire city and vary by period of their construction.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Borowik I., 2007, Kierunki przemian współczesnego miasta ‒ suburbanizacja oraz humanizacja blokowisk [w:] Borowik I., Sztalt K. (red.), Współczesna socjologia miasta. Wielość poglądów i kierunków badawczych dyscypliny, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
Google Scholar

Czepczyński M., 1999, Rozwój i upadek koncepcji osiedli blokowych, „Biuletyn KPZK PAN”, z. 190.
Google Scholar

Dzieciuchowicz J., 2002, Zasoby mieszkaniowe Łodzi: rozwój, struktura przedmiotowa i przestrzenna, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica”, no 4, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
Google Scholar

Gaczek W., Rykiel Z., 1999, Nowe lokalizacje mieszkaniowe w przestrzeni miasta, „Biuletyn KPZK PAN”, z. 190.
Google Scholar

Gierczak D., Tkocz M., 2008, Przemiany demograficzne w kwartałach miejskich Bytomia, „Acta Geographica Silesiana”, no 4, WNoZUŚ, Sosnowiec.
Google Scholar

Jałowiecki B., 1995, Miasto polskie ‒ między utopią a rzeczywistością [w:] Starosta P. (red.), Zbiorowości terytorialne i więzi społeczne, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
Google Scholar

Jałowiecki B., Szczepański M.S., 2006, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Scholar, Warszawa.
Google Scholar

Janiszewska A., 2009, Przemiany demograficzne w Łodzi w świetle drugiego przejścia demograficznego [w:] Jażdżewska I. (red.), Duże i średnie miasta polskie w okresie transformacji, „XXII Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Wydawnictwo UŁ, ŁTN, Łódź.
Google Scholar

Kaczmarek S., 1996, Struktura przestrzenna warunków zamieszkania w Łodzi, „Szlakami Nauki”, no 23, ŁTN, Łódź.
Google Scholar

Kaniewicz S., Obraniak W., Szafrańska E., 2009, Rozwój i rozmieszczenie ludności. Stan w roku 2005 [w:] Liszewski S. (red.), Atlas Miasta Łodzi. Suplement 1, Urząd Miasta Łodzi, Wydział Geodezji Katastru i Inwentaryzacji, Łódź.
Google Scholar

Kaniewicz S., Obraniak W., Szafrańska E., 2009, Struktura demograficzna ludności. Stan w roku 2005 [w:] Liszewski S. (red.), Atlas Miasta Łodzi. Suplement 1, Urząd Miasta Łodzi, Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji, Łódź.
Google Scholar

Knorr-Siedow T., 1996, Present and future outlook for large housing estates, European Academy of the Urban Environment, Institute for Regional Development and Structural Planning, http://www.eaue.de/Housing/housfut/htm.
Google Scholar

Musterd S., van Kempen R., 2005, Large-scale Housing Estates in European Cities: opinions of residents on recent developments, Utrecht University, Utrecht.
Google Scholar

Okólski M., 2005, Demografia. Podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie, Scholar, Warszawa.
Google Scholar

Rembarz G., 2010, Rola przestrzeni publicznej w odnowie i kształtowaniu miejskiego środowiska mieszkaniowego [w:] Lorens P., Martyniuk-Pęczek J. (red.), Zarządzanie rozwojem przestrzennym miast, Wydawnictwo Urbanista, Gdańsk.
Google Scholar

Rykiel Z., 1999, Przemiany struktury społeczno-przestrzennej miasta polskiego a świadomość terytorialna jego mieszkańców, „Prace Geograficzne”, nr 170, IGiPZ PAN, Wrocław.
Google Scholar

Sagan I., 2000, Miasto sceną konfliktów współpracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Google Scholar

Statystyka Łodzi, 2009, Urząd Statystyczny, Łódź.
Google Scholar

Szafrańska E., 2009, Atrakcyjność mieszkaniowa blokowiska w opinii mieszkańców na przykładzie zespołu mieszkaniowego Retkinia Północ w Łodzi [w:] Jażdżewska I. (red.), Duże i średnie miasta polskie w okresie transformacji, „XXII Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
Google Scholar

Szafrańska E., 2010, Wielkie osiedla mieszkaniowe w okresie transformacji – próba diagnozy i kierunki przemian na przykładzie Łodzi [w:] Jażdżewska I. (red.), Osiedla blokowe w strukturze przestrzennej miast, „XXIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Wydawnictwo UŁ, ŁTN, Łódź.
Google Scholar

Szafrańska E., 2012, Przemiany struktury społecznej, przestrzennej i funkcjonalnej wielkich osiedli mieszkaniowych na przykładzie osiedla Widzew-Wschód w Łodzi [w:] Dzieciuchowicz J., Groeger L. (red.), Kształtowanie przestrzeni mieszkaniowej miast. Shaping the Urban Residential Area, “Space‒Society‒Economy”, no 11, Wydawnictwo Department of Spatial Economy and Spatial Planning, Łódź.
Google Scholar

Węcławowicz G., Guszcza A., Kozłowski S., Bielawska A., Adamiak A., Krasowska M., Fader A., Bierzyński A., 2005, Large Housing Estates in Poland: opinions of residents on recent developments, RESTATE report 4k, Utrecht University, Utrecht.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2013-12-30

Jak cytować

Szafrańska, E. (2013). Przemiany społeczno-demograficzne w wielkich osiedlach mieszkaniowych Łodzi w okresie transformacji. Space – Society – Economy, (12), 93–108. https://doi.org/10.18778/1733-3180.12.06