Analiza procesu socjalizacji osób niepełnosprawnych fizycznie uprawiających sport

Autor

  • Jakub Niedbalski Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-600X.60.09

Słowa kluczowe:

niepełnosprawność, sport, socjalizacja, interakcje, badania jakościowe

Abstrakt

Celem przeprowadzonych badań była analiza procesualnego wymiaru przemian w życiu osoby niepełnosprawnej dokonująca się pod wpływem doświadczeń związanych z uprawianiem sportu. Podstawą do realizacji powyższego celu były osobiste doświadczenia badanych osób. Z tego względu w badaniach wykorzystałem dane jakościowe uzyskane za pomocą wywiadów swobodnych, przeprowadzone wśród osób niepełnosprawnych uprawiających sport. Analiza i interpretacja materiału badawczego prowadzona była zgodnie z procedurami metodologii teorii ugruntowanej.
Artykuł powstał jako rezultat badań przeprowadzonych w latach 2012–2015 wśród społeczności osób niepełnosprawnych zajmujących się uprawianiem sportu wyczynowego. Badania te stanowią próbę ogólnej charakterystyki dotyczącej ścieżki kariery sportowej, która ze względu na swoją specyfikę ma silne zakorzenienie w zinstytucjonalizowanych praktykach inicjacyjnych dotyczących włączania, kontynuowania i podtrzymywania głównego działania, jakim jest uprawianie sportu przez osoby niepełnosprawne.

Bibliografia

Babbie E. (2003), Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

Berger P., Luckmann T. (1983), Społeczne tworzenie rzeczywistości, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
Google Scholar

Blumer H. (1969), Symbolic Interactionism. Perspective and Method, Englewood Cliffs, Prentice-Hall NJ.
Google Scholar

Blumer H. (1975), Implikacje socjologiczne myśli George’a Herberta Meada, [w:] W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki (red.), Elementy teorii socjologicznej, PWN, Warszawa, s. 70–86.
Google Scholar

Blumer H. (1984), Społeczeństwo jako symboliczna interakcja, [w:] E. Mokrzycki (red.), Kryzys i schizma. Antyscjentystyczne tendencje w socjologii współczesnej, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, s. 71–87.
Google Scholar

Blumer H. (2007), Interakcjonizm symboliczny. Perspektywa i metoda, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków.
Google Scholar

Bokszański Z. (1989), Tożsamość, interakcja, grupa. Tożsamość jednostki w perspektywie teorii socjologicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Google Scholar

Bourdieu P. (1996), The State Nobility. Elite Schools in the Field of Power, Stanford University Press, Stanford.
Google Scholar

Bourdieu P., Wacquant Loic J. D. (2001), Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, przeł. A. Sawisz, Oficyna Naukowa, Warszawa.
Google Scholar

Burgess R. G. (ed.) (1980), Field Research: A Sourcebook and Field Manual, Allen & Unwinn, London.
Google Scholar

Demel M. (1989), O trzech wersjach wychowania fizycznego. Próba ujęcia komplementarnego, „Wychowanie Fizyczne i Sport” nr 2, s. 3–30.
Google Scholar

Fatyga B. (1999), Dzicy z naszej ulicy. Antropologia kultury młodzieżowej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
Google Scholar

Glaser B. (1998), Doing Grounded Theory: Issues and Discussions, Sociology Press, Mill Valley.
Google Scholar

Glaser B., Strauss A. (1967), The Discovery of Grounded Theory. Strategies for Qualitative Research, Aldine Publishing Company, New York.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1097/00006199-196807000-00014

Hałas E. (1987), Społeczny kontekst znaczeń w teorii symbolicznego interakcjonizmu, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
Google Scholar

Hammersley M ., Atkinson P. ( 2000), Metody badań terenowych, Zysk i S-ka, Poznań.
Google Scholar

Hughes E. C. (1958), Men and their work, Free Press, Glencoe.
Google Scholar

Jedynak S. (1994), Mała encyklopedia filozofii, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz.
Google Scholar

Konecki K. (2000), Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

Konecki K. (2005), Teoria ugruntowana a kontekst odkrycia. Naturalna historia pewnego badania, [w:] J. Leoński, A. Kołodziej-Durnaś (red.), W kręgu socjologii interpretatywnej – zastosowanie metod jakościowych, Economicus, Szczecin.
Google Scholar

Krzemiński I . ( 1986), Symboliczny interakcjonizm i socjologia, PWN, Warszawa.
Google Scholar

Lipiec J. (2012), Socjalizacyjna lekcja sportu, [w:] Z. Dziubiński, K. W. Jankowski (red.), Kultura fizyczna a socjalizacja, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, s. 17–23.
Google Scholar

Merton R. (2002), Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

Miles M., Huberman M. A. (2000), Analiza danych jakościowych, Trans Humana, Białystok.
Google Scholar

Mucha J. (2003), Herbert Blumer jako badacz „stosunków rasowych”, „Studia Socjologiczne” nr 3, s. 25–68.
Google Scholar

Niedbalski J. (2014), Psychospołeczna rehabilitacja osób z niepełnosprawnością fizyczną uprawiających sport – perspektywa socjologii interakcji, [w:] W. Otrębski, G. Wiącek (red.), Przepis na rehabilitację. Metodologie oraz metody w badaniach transdyscyplinarnej praktyce rehabilitacyjnej, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, s. 271–280.
Google Scholar

Niedbalski J. (2017), Wymiary, konteksty i wzory karier. Proces stawania się sportowcem przez osoby z niepełnosprawnością fizyczną – analiza społecznych mechanizmów (re)konstruowania tożsamości, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Google Scholar

Rubin H. J., Rubin I. S. (1997), Jak zmierzać do celu nie wiążąc sobie rąk. Projektowanie wywiadów jakościowych, [w:] L. Korporowicz (red.), Ewaluacja w edukacji, Warszawa, Oficyna Naukowa, s. 201–224.
Google Scholar

Scheff T. (1994), Microsociology: discourse, emotion and social structure, University of Chicago Press, Chicago–London.
Google Scholar

Sewell W. H. (1963), Some recent developments in socialization theory and research, “The Annals of the American Academy of Political Science”, No. 349, s. 163–181.
Google Scholar

Silverman D. (1994), Interpreting Qualitative Data. Methods for Analyzing Talk, Text and Interaction, Sage Publications, London.
Google Scholar

Strauss A. (1959), Mirrors and Masks. The Search for Identity, Transaction Publishers, New Brunswick–London.
Google Scholar

Strauss A. (1975), Świadomość umierania, [w:] L. Pearson (red.), Śmierć i umieranie. Postępowanie z umierającym człowiekiem, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa.
Google Scholar

Strauss A., Corbin J. (1990), Basics of Qualitative Research. Grounded Theory Procedures and Techniques, Sage Publications, Newbury Park–London–New Delhi.
Google Scholar

Sztumski J. (1984), Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

Tomecka M. (2012), Socjalizacja a zespołowe gry sportowe, [w:] Z. Dziubiński, K. W. Jankowski (red.), Kultura fizyczna a socjalizacja, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, s. 175–184.
Google Scholar

Turner J. H. (2005), Struktura teorii socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

Włodarek J., Ziółkowski M. (1990), Metoda biograficzna w socjologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Poznań.
Google Scholar

Zdebska H. (2012), Socjalizacja a sport, [w:] Z. Dziubiński, K. W. Jankowski (red.), Kultura fizyczna a socjalizacja, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, s. 131–139.
Google Scholar

Ziółkowski M. (1981), Znaczenie, interakcja rozumienie. Studium z symbolicznego interakcjonizmu i socjologii fenomenologicznej, PWN, Warszawa.
Google Scholar

Znaniecki F . ( 1922), Wstęp do socjologii, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań.
Google Scholar

Żyto Sz. (2012), Sport jako czynnik socjalizacji prawnej, [w:] Z. Dziubiński, K. W. Jankowski (red.), Kultura fizyczna a socjalizacja, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, s. 419–428.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2017-03-30

Jak cytować

Niedbalski, J. (2017). Analiza procesu socjalizacji osób niepełnosprawnych fizycznie uprawiających sport. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, (60), 127–144. https://doi.org/10.18778/0208-600X.60.09