Podpułkownik Stanisław Żuprański (1874–1938) – oficer służby poborowej armii II Rzeczypospolitej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/1644-857X.21.01.06

Słowa kluczowe:

Stanisław Żuprański, historia Wojska Polskiego, wojskowa służba poborowa, garnizon kaliski, garnizon łódzki, Ministerstwo Spraw Wojskowych

Abstrakt

Artykuł opisuje życie i przebieg kariery wojskowej podpułkownika Stanisława Żuprańskiego, oficera wojskowej służby poborowej. Urodził się w Łęczycy w polskiej rodzinie katolickiej. Po ukończeniu kaliskiego gimnazjum rozpoczął w 1892 r. służbę w armii rosyjskiej. Brał udział w wojnie rosyjsko-japońskiej oraz w I wojnie światowej, walcząc na froncie kaukaskim. Po powrocie do Polski wstąpił do Wojska Polskiego i służył jako oficer wojskowej służby poborowej kolejno w Kaliszu, Łodzi, Kielcach i Poznaniu, a także w Ministerstwie Spraw Wojskowych. Był jednym z autorów uchwalonej w 1924 r. ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej. W 1927 r. został przeniesiony w stan spoczynku i zamieszkał w Kaliszu, gdzie zmarł w roku 1938.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Witold Jarno - Uniwersytet Łódzki / University of Lodz

Dr hab. Witold Jarno, prof. UŁ – pracownik Katedry Historii Polski i Świata po 1945 r. w Instytucie Historii, na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego. Absolwent Wydziałów: Filozoficzno-Historycznego (1994) oraz Prawa i Administracji (1998) Uniwersytetu Łódzkiego.

Zainteresowania naukowe: dzieje Polski i regionu łódzkiego oraz historia wojskowości polskiej w XX w.

Bibliografia

Centralne Archiwum Wojskowe Wojskowego Biura Historycznego [CAW WBH], Akta personalne Stanisław Żuprański, sygn. 1374.
Google Scholar

Centralne Archiwum Wojskowe Wojskowego Biura Historycznego [CAW WBH], Dziennik Rozkazów Dowództwa Okręgu Generalnego nr III Kielce 1920.
Google Scholar

Centralne Archiwum Wojskowe Wojskowego Biura Historycznego [CAW WBH], Dziennik Rozkazów Dowództwa Okręgu Korpusu nr IV Łódź 1925, 1927.
Google Scholar

Centralne Archiwum Wojskowe Wojskowego Biura Historycznego [CAW WBH], Dziennik Rozkazów Okręgu Generalnego nr IV Łódź 1919, 1920.
Google Scholar

Centralne Archiwum Wojskowe Wojskowego Biura Historycznego [CAW WBH], Oddział I Sztabu Głównego, sygn. I.303.3.129.
Google Scholar

Centralne Archiwum Wojskowe Wojskowego Biura Historycznego [CAW WBH], Powiatowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu, sygn. I.374.11.1.
Google Scholar

Archiwum Państwowe w Kaliszu, Ewidencja ludności miasta Kalisza.
Google Scholar

Almanach oficerski na rok 1923/1924, red. K. Firich, S. Krzysik, T. Kutrzeba, S. Müller, J. Wiatr, z. 2, Warszawa 1923.
Google Scholar

Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych 1920, 1925, 1927.
Google Scholar

Dziennik Rozkazów Wojskowych 1919.
Google Scholar

Dziennik Rozporządzeń Ministerstwa Spraw Wojskowych 1918.
Google Scholar

Dziennik Ustaw RP 1919, 1924.
Google Scholar

Garlicki A., Stawecki P., Przewrót wojskowy w Polsce w 1926 r. Wybór dokumentów, cz. 1, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1977, R. XXII, nr 2, s. 229–264.
Google Scholar

Garlicki A., Stawecki P., Przewrót wojskowy w Polsce w 1926 r. Wybór dokumentów, cz. 2, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1978, R. XXIII, nr 1, s. 218–273.
Google Scholar

Informator Miasta Kalisza i Ziemi Kaliskiej ma rok 1921, Kalisz 1921.
Google Scholar

Lista starszeństwa oficerów zawodowych, Warszawa 1922.
Google Scholar

Rocznik Oficerski 1923, Warszawa 1923.
Google Scholar

Rocznik Oficerski 1924, Warszawa 1924.
Google Scholar

Rocznik Oficerski 1928, Warszawa 1928.
Google Scholar

Rocznik Oficerski Rezerw 1934, Warszawa 1934.
Google Scholar

Spis oficerów służących czynnie w dniu 1.6.1921 r., Warszawa 1921.
Google Scholar

„Echo” 1938.
Google Scholar

„Gawędy Kaliskie” 1938.
Google Scholar

Ajnenkiel A., Od rządów ludowych do przewrotu majowego. Zarys dziejów politycznych Polski 1918–1926, Warszawa 1968.
Google Scholar

Bełcikowska A., Wypadki majowe w Warszawie 11 maj–16 maj 1926, Warszawa 1926.
Google Scholar

Böhm T., Z dziejów naczelnych władz wojskowych II Rzeczypospolitej. Organizacja i kompetencje Ministerstwa Spraw Wojskowych w latach 1918–1939, Warszawa 1994.
Google Scholar

Cieplewicz M., Wojsko Polskie w latach 1921–1926. Organizacja, wyposażenie, wyszkolenie, Wrocław–Warszawa–Kraków 1998.
Google Scholar

Garlicki A., Przewrót majowy, Warszawa 1978.
Google Scholar

Haller S., Wypadki warszawskie od 12 do 15 maja 1926 r., Kraków 1926.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.5962/p.321679

Jarno W., Bunt garnizonu łódzkiego w maju 1926 r., „Mars” 2002, t. XII, s. 19–43.
Google Scholar

Jarno W., Garnizon kaliski w latach 1918–1921, „Rocznik Kaliski” 1997, t. XXVI, s. 129–143.
Google Scholar

Jarno W., Okręg Korpusu Wojska Polskiego nr IV Łódź 1918–1939, Łódź 2001.
Google Scholar

Kalendarz wojskowy na 1927, red. J. Jastrzębski, Warszawa 1926.
Google Scholar

Kozłowski W., Dowódcy łódzkiego Okręgu Korpusu nr IV w latach 1918–1939. Szkic do portretu zbiorowego, „Rocznik Łódzki” 1997, t. XLIV, s. 153–168.
Google Scholar

Kozłowski W., Generałowie – zastępcy dowódców Okręgu Korpusu nr IV Łódź w latach 1918–1939. Szkic do portretu zbiorowego, „Rocznik Łódzki” 1998, t. XLV, s. 117–140.
Google Scholar

Mroczka L., Łódź w dniach przewrotu majowego 1926 r., „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne” 1968, z. 53, s. 101–126.
Google Scholar

Stawecki P., Słownik biograficzny generałów Wojska Polskiego 1918–1939, Warszawa 1994.
Google Scholar

Stawecki P., Wojskowość polska w latach 1921–1926, [w:] Zarys dziejów wojskowości polskiej w latach 1864–1939, red. P. Stawecki, Warszawa 1990, s. 393–498.
Google Scholar

Szczepkowski M., Zaciąg ochotniczy i pobór do wojska na terenie Okręgu Generalnego Łódź w latach 1918–1921, „Rocznik Łódzki” 1978, t. XXIII(XXVI), s. 335–349.
Google Scholar

Woszczyński B., Wypadki majowe 1926 r. w liczbach, „Najnowsze Dzieje Polski. Materiały i Studia z okresu 1914–1939” 1966, t. X, s. 235–241.
Google Scholar

Zarys dziejów wojskowości polskiej w latach 1864–1939, red. P. Stawecki, Warszawa 1990.
Google Scholar

http://regiment.ru/reg/II/B/80/1.htm (dostęp: 5 VII 2020).
Google Scholar

https://pl.wikipedia.org/wiki/Order_Lwa_i_Słońca (dostęp: 5 VII 2020).
Google Scholar

https://ria1914.info/index.php/187-й_пехотный_Аварский_полк (dostęp: 5 VII 2020).
Google Scholar

https://ria1914.info/index.php/3-й_Кавказский_стрелковый_полк (dostęp: 5 VII 2020).
Google Scholar

https://ria1914.info/index.php/80-й_пехотный_Кабардинский_полк (dostęp: 5 VII 2020).
Google Scholar

https://ru.wikipedia.org/wiki/Фидаров,_Афако_Пациевич (dostęp 5 VII 2020).
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-06-28

Jak cytować

Jarno, W. (2022). Podpułkownik Stanisław Żuprański (1874–1938) – oficer służby poborowej armii II Rzeczypospolitej. Przegląd Nauk Historycznych, 21(1), 197–222. https://doi.org/10.18778/1644-857X.21.01.06

Numer

Dział

ARTYKUŁY, STUDIA I ROZPRAWY / ARTICLES, STUDIES AND DISSERTATIONS