Logopedyczne studium przypadku pacjentki z rozpoznaniem zespołu psychoorganicznego czołowego

Autor

  • Renata Gliwa University of Lodz, Faculty of Philology, Department of Polish Dialectology and Logopaedics, 171/173 Pomorska street, 90-236 Łódź https://orcid.org/0000-0003-2231-9197

DOI:

https://doi.org/10.18778/2544-7238.04.02

Słowa kluczowe:

zespół psychoorganiczny, otępienie, zaburzenia kompetencji i sprawności: interakcji, komunikacyjnych, językowych

Abstrakt

Zespół psychoorganiczny to odchylenie w stanie psychicznym, uwarunkowane uszkodzeniem lub dysfunkcją struktur mózgu. Wiąże się on z występowaniem zaburzeń psychicznych, przejawiających się w sferze behawioralnej, społeczno-emocjonalnej, poznawczej, a także komunikacyjnej. W artykule opisano przypadek 68-letniej pacjentki, u której rozpoznano zespół psychoorganiczny. Obserwowane u niej zmiany dotyczą znacznych dysfunkcji w zakresie kompetencji i sprawności interakcyjnych, komunikacyjnych i językowych.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bilikiewicz A., Strzyżewski W., 1992, Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
Google Scholar

Domagała A., 2007, Zachowania językowe w demencji, series “Komunikacja Językowa i Jej Zaburzenia”, vol. 20, S. Grabias (ed.), Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Google Scholar

Domagała A., 2015, Narracja i jej zaburzenia w otępieniu alzheimerowskim, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Google Scholar

Domagała A., 2017, Zaburzenia komunikacji pisemnej u osób z chorobą Alzheimera, [in:] A. Domagała, U. Mirecka (eds.), Zburzenia komunikacji pisemnej, Gdańsk: Harmonia, pp. 524–545.
Google Scholar

Dominguez D. I., De Strooper B., 2002, Novel therapeutic strategies provide the real test for the amyloid hypothesis of Alzheimer’s disease, “Trends in Pharmacological Sciences”, no. 23, pp. 324–330.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/S0165-6147(02)02038-2

Goodglass H., Kaplan E., 1972, Boston Diagnostic Aphasia Examination, Philadelphia: Lea & Febiger.
Google Scholar

Grabias S., 1997, Język w zachowaniach społecznych, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Google Scholar

Grabias S., 2015, Postępowanie logopedyczne. Standardy terapii, [in:] S. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak (eds.), Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, pp. 955–995.
Google Scholar

Herzyk A., 2005, Wprowadzenie do neuropsychologii klinicznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Google Scholar

ICD-10, 2008, Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10, www.csioz.gov.pl/interoperacyjnosc/klasyfikacje (accessed: 28.03.2019).
Google Scholar

Jodzio K., 2006, Neuropoznawcze korelaty spadku fluencji słownej po udarze prawej półkuli mózgu, “Studia Psychologiczne”, vol. 44(2), pp. 5–18.
Google Scholar

Jodzio K., 2008, Neuropsychologia intencjonalnego działania. Koncepcje funkcji wykonawczych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Google Scholar

Kielar-Turska M., Byczewska-Konieczny K., 2014, Specyficzne właściwości posługiwania się językiem przez osoby w wieku senioralnym, [in:] S. Milewski, J. Kuczkowski, K. Kaczorowska-Bray (eds.), Biomedyczne podstawy logopedii, Gdańsk: Harmonia, pp. 429–443.
Google Scholar

Kozubski W., Liberski P. P., 2014, Neurologia. Podręcznik dla studentów medycyny, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
Google Scholar

Krzymiński S., 1995, Test rysowania zegara, “Postępy Psychiatrii i Neurologii”, no. 4, supplement I(2), pp. 21–30.
Google Scholar

Łuria A. R., 1976, Podstawy neuropsychologii, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
Google Scholar

Marczewska H., 1994, Zaburzenia językowe w demencji typu Alzheimera i demencji wielozawałowej, [in:] H. Marczewska, E. Osiejuk (eds.), Nie tylko afazja… O zaburzeniach językowych w demencji Alzheimera, demencji wielozawałowej i przy uszkodzeniach prawej półkuli mózgu, Warszawa: Energeia, pp. 7–60.
Google Scholar

Olszewski H., 2008, Otępienie czołowo-skroniowe. Ujęcie neuropsychologiczne, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
Google Scholar

Panasiuk J., 2013, Afazja a interakcja. Tekst – metatekst – kontekst, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Google Scholar

Panasiuk J., 2015a, Postępowanie logopedyczne w przypadku zespołu psychoorganicznego, [in:] S. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak (eds.), Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, pp. 1025–1058.
Google Scholar

Panasiuk J., 2015b, Zespół psychoorganiczny w diagnozie logopedycznej, “Logopedia Silesiana”, no. 4, pp. 81–112.
Google Scholar

Pąchalska M., 2012, Afazjologia, Warszawa–Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Piskunowicz M., Bieliński M., Zgliński A., Borkowska A., 2013, Testy fluencji słownej – zastosowanie w diagnostyce neuropsychologicznej, “Psychiatria Polska”, vol. XLVII, no. 3, pp. 475–485.
Google Scholar

Prusiński A., 1998, Neurologia praktyczna, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
Google Scholar

Schulman K. L., Shedletsky R., Silver I. L., 1997, The Challenge of Time: Clock Drawing and Cognitive Function in the Elderly, “International Journal of Geriatric Psychiatry” vol. 1, issue 2, pp. 619–627.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1002/gps.930010209

Sitek E. J., Konkel A., Międzobrodzka E., Sołtan W., Barczak A., Sławek J., 2014, Kliniczne zastosowanie prób fluencji słownej w chorobie Huntingtona, “Hygeia Public Health”, vol. 49(2), pp. 215–221.
Google Scholar

Siuda J., Opala G., 2012, Diagnostyka różnicowa otępienia, [in:] M. Zabawa (ed.), Diagnostyka i leczenie otępień. Rekomendacje zespołu ekspertów Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego, Otwock: MediSfera, pp. 41–49.
Google Scholar

Szepietowska E. M., 2000, Badanie neuropsychologiczne. Procedura i ocena, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Google Scholar

Szepietowska E. M., Gawda B., 2011, Ścieżkami fluencji werbalnej, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Google Scholar

Szepietowska E. M., Lipian J., 2012, Fluencja słowna neutralna i afektywna u chorych z uszkodzeniem prawej, lewej lub obu półkul mózgu, “Psychiatria Polska”, vol. XLVI, no. 4, pp. 539–551.
Google Scholar

Szumska J., 1980, Metody badania afazji, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
Google Scholar

Warchala J., 1991, Dialog potoczny a tekst, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Google Scholar

Widła T., 1986, Cechy płci w piśmie ręcznym, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Google Scholar

Woźniak T., 2005, Narracja w schizofrenii, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Google Scholar

Woźniak T., 2014, Zaburzenia mowy w schizofrenii, [in:] S. Grabias, M. Kurkowski (eds.), Logopedia. Teoria zaburzeń mowy, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, pp. 645–677.
Google Scholar

Wysokiński A., Orzechowska A., Strombek-Milczarek M., Gruszczyński W., 2008, Odwracalność zaburzeń psychopatologicznych po stłuczeniu mózgu – przypadek kazuistyczny, “Psychiatria w Praktyce Klinicznej”, vol. 1, pp. 46–49.
Google Scholar

Opublikowane

2020-11-26

Jak cytować

Gliwa, R. (2020). Logopedyczne studium przypadku pacjentki z rozpoznaniem zespołu psychoorganicznego czołowego. Logopaedica Lodziensia, (4), 29–46. https://doi.org/10.18778/2544-7238.04.02

Numer

Dział

Article