Recenzja książki Katarzyny Sedivy-Mączka, Stymulacja komunikacji językowej dzieci z autyzmem, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2019, ss. 143, ISBN 978-83-8084-395-0

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2544-7238.06.19

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

American Psychiatric Association, 2013, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders DSM–5 (Fifth Edition), Arlington.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425596

Cieszyńska‑Rożek J., 2013, Metoda krakowska wobec zaburzeń rozwoju dzieci. Z perspektywy fenomenologii, neurobiologii i językoznawstwa, Kraków: Wydawnictwo Omega Stages Systems.
Google Scholar

Grzesiak‑Witek D., 2013, Program terapii logopedycznej dziecka z autyzmem w oparciu o studium indywidualnego przypadku, „Społeczeństwo i Rodzina”, nr 37, s. 60–75.
Google Scholar

Grzesiak‑Witek D., Sobolewski P., Witek P., 2021, Dysfunkcje mowy i zaburzenia funkcjonowania społecznego w chorobach psychicznych, Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.
Google Scholar

Kaczmarek B.B., Wojciechowska A. (red.), 2015, Autyzm i AAC: alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się w edukacji osób z autyzmem, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
Google Scholar

Miodunka W.T., 2013, Innowacje w glottodydaktyce polonistycznej, [w:] J. Mazur, A. Małyska, K. Sobstyl (red.), Glottodydaktyka polonistyczna w obliczu dynamiki zmian językowo‑kulturowych i potrzeb społecznych, t. 1, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej, s. 23–40.
Google Scholar

Morrison J., 2017, DSM–5 bez tajemnic. Praktyczny przewodnik dla klinicystów, przeł. R. Andruszko, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Google Scholar

Pisula E., 2012, Autyzm. Od badań mózgu do praktyki psychologicznej, Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Google Scholar

Tunkiewicz O., 2019, Rozważania nad przyczynami autyzmu, „Edukacja Humanistyczna”, nr 1(40), s. 165–175.
Google Scholar

Winczura B., 2016, Dziecko z autyzmem: terapia deficytów poznawczych a teoria umysłu, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-12-30

Jak cytować

Grzesiak-Witek, D. (2022). Recenzja książki Katarzyny Sedivy-Mączka, Stymulacja komunikacji językowej dzieci z autyzmem, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2019, ss. 143, ISBN 978-83-8084-395-0. Logopaedica Lodziensia, (6), 299–303. https://doi.org/10.18778/2544-7238.06.19