Specyfika postaw i zachowań studentów chińskich jako przedstawicieli kultur kolektywnych w perspektywie glottodydaktycznej

Autor

  • Adriana Prizel-Kania Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki, Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie, Katedra Języka Polskiego jako Obcego, ul. Grodzka 64, 31-044 Kraków https://orcid.org/0000-0001-6072-5482

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-6587.27.15

Słowa kluczowe:

glottodydaktyka, incydenty krytyczne, kolektywizm, indywidualizm, koncepcja twarzy

Abstrakt

Niniejszy artykuł wpisuje się w krąg rozważań na temat wpływu czynników kulturowo zależnych na proces rozwoju społecznego oraz sposoby funkcjonowania w odmiennym kręgu kulturowym. Stanowi także próbę odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu kultura modeluje interakcje w środowisku nauczania i wpływa na tworzenie wypowiedzi w języku obcym. Punktem odniesienia dla norm społecznych typowych dla szeroko pojętej kultury Zachodu są zasady budowania relacji międzyludzkich w społeczeństwach Azji Wschodniej. Przyjęta perspektywa ma charakter interdyscyplinarny – czerpie przede wszystkim z badań prowadzonych w dziedzinie psychologii międzykulturowej oraz nauk społecznych, szukając dla nich zastosowania na gruncie glottodydaktyki polonistycznej. Szerzej omówiony został aspekt roli i struktury relacji międzyludzkich opartych na kolektywizmie lub indywidualizmie, koncentrując się na wyłonieniu czynników istotnych z dydaktycznego punktu widzenia. W artykule wykorzystano metodę obserwacji incydentów krytycznych oraz analizę tekstów studentów chińskich uczących się języka polskiego. Przedstawione opisy dowodzą, że czynniki kulturowe mogą prowadzić do nieporozumień w środowisku nauczania i rzutować na rozwój i ocenę umiejętności językowych. Z tego względu kwestią niezwykle istotną jest poszerzanie własnej wiedzy socjokulturowej przez wykładowców języka polskiego, którzy pracują ze studentami pochodzącymi z kultur kolektywnych.

Bibliografia

Boski P., 2010, Kulturowe ramy zachowań społecznych. Podręcznik psychologii międzykulturowej. Warszawa.
Google Scholar

Cushner H., Brislin R.W., 1996, Intercultural interactions: A practical guide, Londyn–Nowe Delhi.
Google Scholar

ESOKJ, Europejski system opisu kształcenia językowego – uczenie się, nauczanie, ocenianie, 2003, Warszawa.
Google Scholar

Gut A., Wilczewski M., 2015, Porównawcze badania kognitywne (O wpływie czynników kulturowo zależnych na poznanie społeczne), w: K. Morita (red.), Spotkania Polonistyk Trzech Krajów – Chiny, Korea, Japonia, rocznik 2014/2015, Tokio, s. 115–134.
Google Scholar

Hall E., 1984, Poza kulturą, Warszawa.
Google Scholar

Hall E., 2009, Ukryty wymiar kultury, Warszawa.
Google Scholar

Hofstede G., 2001, Cultures Consequences. Comparing values, behaviors, institutions and organizations across nations, Londyn–Nowe Delhi.
Google Scholar

Hofstede G., 2007, Kultury i organizacje, Warszawa.
Google Scholar

Hongyuan Dong, 2014, A History of the Chinese Language, Routledge.
Google Scholar

Li Yinan, 2017, Dydaktyka polonistyczna wobec inicjatywy Jeden pas, jeden szlak: program i metody, w: Mao Jinhui (red.), Spotkania Polonistyk Trzech Krajów – Chiny, Korea, Japonia, rocznik 2016/2017, Kanton, s. 387–398.
Google Scholar

Malejka J., 2008, Potomkowie smoka o sobie samych, czyli o autostereotypie Chińczyków, „Postscriptum Polonistyczne”, nr 1 (1), s. 207–225.
Google Scholar

Nisbett R.E., 2010, Inteligencja. Sposoby oddziaływania na IQ. Dlaczego tak ważne są szkoła i kultura, Sopot.
Google Scholar

Nisbett R.E., 2015, Geografia myślenia. Dlaczego ludzie Wschodu i Zachodu myślą inaczej?, Sopot.
Google Scholar

Rui M., 2018, Chińscy studenci o rocznych stażach językowych w Polsce, „Kwartalnik Polonicum”, nr 30, s. 57–66.
Google Scholar

Triandis H.C., 1995, Individualism & collectivism, Boulder.
Google Scholar

Weggel O., 2006, Chiny, Warszawa.
Google Scholar

Xinzhong Yao, 2009, Konfucjanizm. Wprowadzenie, Kraków.
Google Scholar

Zarzycka G., 2010, Incydenty krytyczne, czyli najtrudniejsze doświadczenia słuchaczy Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, t. 17, G. Zarzycka, G. Rudziński (red.), s. 63–76.
Google Scholar

##submission.downloads##

Opublikowane

2020-12-23

Jak cytować

Prizel-Kania, A. (2020). Specyfika postaw i zachowań studentów chińskich jako przedstawicieli kultur kolektywnych w perspektywie glottodydaktycznej . Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 27, 277-290. https://doi.org/10.18778/0860-6587.27.15