Błędy metodyczne w planowaniu i prowadzeniu lekcji

Autor

  • Iwona Janowska Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki, Katedra Języka Polskiego jako Obcego image/svg+xml

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-6587.22.11

Słowa kluczowe:

błąd, nauczyciel języków obcych, kształcenie nauczycieli, standardy europejskie, refleksyjność

Abstrakt

Niniejszy artykuł nie jest repertuarem błędów nauczycielskich, chociaż o nich wielokrotnie mowa. Odwołując się do schematu działań nauczyciela w różnych momentach procesu dydaktycznego, nakreślonego w "Europejskim Portfolio dla studentów – przyszłych nauczycieli języków" koncentrujemy się głównie na takich pytaniach jak: co powinien robić nauczyciel w danej, niekiedy trudnej sytuacji; jaka powinna być jego rola, postawa; czego powinien się wystrzegać, o co szczególnie zabiegać etc. Najbardziej typowe niedociągnięcia i uchybienia (ponieważ wszystkich nikt nie jest w stanie, ani policzyć ani przewidzieć) zostały przedstawione w kontekście negatywnych konsekwencji jakie powodują oraz środków zaradczych, które należy podjąć, by móc uniknąć podobnych nieprawidłowości. Remedium, które okazuje się skuteczne w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych spotykanych na co dzień, jest szeroko pojęta refleksja nad własnym warsztatem pedagogicznym oraz doskonalenie zawodowe.

Bibliografia

Dąbrowska A., Pasieka M., 2013, Potknięcia i omyłki kandydatów na lektorów języka polskiego jako obcego, w: J. Mazur, A. Małyska, K. Sobstyl (red.), Glottodydaktyka polonistyczna. W obliczu dynamiki zmian językowo-kulturowych i potrzeb społecznych, t. 1, Lublin, s. 241–252.
Google Scholar

Newby D., Allan R., Fenner A.-B., Jones B., Komorowska H., Soghikyan K, 2007, Europejskie portfolio dla studentów – przyszłych nauczycieli języków, Warszawa.
Google Scholar

Houssaye J., 2014, Le triangle pédagogique. Les différentes facettes de la pédagogie, Paryż.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.14375/NP.9782710126720

Janowska I., 2012, Proces przystosowania materiałów dydaktycznych z języka polskiego jako obcego do zasad podejścia zadaniowego, „Postscriptum polonistyczne”, nr 2, s. 177–198.
Google Scholar

Janowska I., 2014, Jak oceniać ustne działania językowe uczących się? Ewaluacja wypowiedzi ustnej w podejściu ukierunkowanym na działanie, w: A. Mielczarek, A. Roter-Bourkane, M. Zduniak- Wiktorowicz (red.), Sukcesy, problemy, wyzwania w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Poznań, s. 227–238.
Google Scholar

Janowska I., 2015, Planowanie jednostek lekcyjnych i metodycznych – modele i schematy, „Postscriptum Polonistyczne”, nr 2, s. 63–88.
Google Scholar

Jedynak M., 2011, Europejskie portfolio dla studentów – przyszłych nauczycieli języków obcych a rozwijanie autonomii. Problemy z jego wdrażaniem wśród studentów filologii angielskiej, w: M. Pawlak (red.), Autonomia w nauce języka obcego – uczeń a nauczyciel, PoznańKalisz-Konin, s. 485–496.
Google Scholar

Perrenoud Ph., 2012, Développer la pratique réflexive dans le métier d’enseignant, Paryż.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.14375/NP.9782710124375

Rada Europy, 2003, Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie, Warszawa.
Google Scholar

Schön D., 1994, Le praticien réflexif. A la recherche du savoir caché dans l’agir professionnel, Montreal.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2015-01-01

Jak cytować

Janowska, I. (2015). Błędy metodyczne w planowaniu i prowadzeniu lekcji. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 22, 155–171. https://doi.org/10.18778/0860-6587.22.11