Działania mediacyjne w certyfikacji znajomości języka polskiego jako obcego. Czas na (r)ewolucję

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-6587.30.14

Słowa kluczowe:

ESOKJ, działania mediacyjne, testowanie, język polski jako obcy, zadania mediacyjne

Abstrakt

Na początku XXI wieku większość instytucjonalnych egzaminów z języków obcych w Europie została dostosowana do opisów biegłości językowej zawartych w Europejskim systemie opisu kształcenia językowego (2001/2003). Tymczasem wydany w 2020 r. tom uzupełniający – CEFR – Companion volume znacząco rozszerzył koncepcję posługiwania się językiem, wprowadzając nowe skale i deskryptory w zakresie mediacji. Doprecyzowane i uszczegółowione działania mediacyjne zyskały nowy wymiar, co powinno zostać uwzględnione nie tylko w procesie kształcenia językowego, ale również w testowaniu i certyfikacji znajomości języków obcych. Celem artykułu jest charakterystyka działań mediacyjnych w nowym ujęciu oraz próba implementacji mediacji na gruncie certyfikacji znajomości języka polskiego jako obcego. Przedmiotem rozważań będą: specyfika działań mediacyjnych, mediacja w standardach wymagań egzaminacyjnych dla języka polskiego jako obcego oraz zasady tworzenia zadań mediacyjnych, które mogą posłużyć autorom testów i materiałów dydaktycznych.

Bibliografia

Biedermann A., 2014, La médiation linguistique dans un contexte d’enseignement des langues étrangères, „Synergies Chili”, nr 10, s. 83–91 [online], https://gerflint.fr/Base/Chili10/biedermann.pdf [13.05.2023].
Google Scholar

Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment – Companion volume [CEFR-CV], 2020, Strasbourg [online], https://rm.coe.int/common-european-framework-of-reference-for-languages-learning-teaching/16809ea0d4 [13.05.2023].
Google Scholar

Council of Europe, 2022, Enriching 21st century language education. The CEFR Companion volume in practice, Strasbourg.
Google Scholar

Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie [ESOKJ], 2003, Warszawa.
Google Scholar

Hallet W., 2008, Zwischen Sprachen und Kulturen vermitteln. Interlinguale Kommunikation als Aufgabe, „Der fremdsprachliche Unterricht Englisch”, nr 93, s. 2–7.
Google Scholar

Huver E., 2018, Penser la médiation dans une perspective diversitaire, „Recherches en didactique des langues et des cultures”, nr 15/2 [online], http://journals.openedition.org/rdlc/2964 [20.08.2022].
Google Scholar

Janowska I., Plak M., 2021, Działania mediacyjne w uczeniu się i nauczaniu języków obcych. Od teorii do praktyki, Kraków.
Google Scholar

Kolb E., 2009, Finite Resources – Infinite Communication: Sprachmittlung im Englischunterricht der Unterstufe, „ForumSprache”, nr 1, s. 69–86.
Google Scholar

Kolb E., 2016, Sprachmittlung: Studien zur Modellierung einer komplexen Kompetenz, Münster/New York.
Google Scholar

Komorowska H., 1999, Metodyka nauczania języków obcych, Warszawa.
Google Scholar

North B., Piccardo E., Goodier T., 2019, Broadening the scope of language education: mediation, plurilingualism, and collaborative learning: the CEFR Companion Volume, „Journal of e-Learning and Knowledge Society”, t. 15, nr 1, s. 17–36 [online], https://www.je-lks.org/ojs/index.php/Je-LKS_EN/article/view/1612 [13.05.2023].
Google Scholar

Piccardo E., North B., 2019, The Action-oriented Approach: A dynamic vision of language education, Bristol.
Google Scholar

Reimann D., 2014, Sprachmittlung, „ProDaZ: Deutsch als Zweitsprache in allen Fächern” [online], https://www.uni-due.de/imperia/md/content/prodaz/reimann_sprachmittlung.pdf [20.08.2022].
Google Scholar

Stathopoulou M., 2015, Cross-Language Mediation in Foreign Language Teaching and Testing, Bristol.
Google Scholar

Wygotski L.S., 1989, Myślenie i mowa, Warszawa.
Google Scholar

https://certyfikatpolski.pl/wp-content/uploads/2018/11/arkusz_c2_2.pdf, https://certyfikatpolski.pl/wp-content/uploads/2019/09/C1_test.pdf [13.05.2023].
Google Scholar

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4897013/przepowiednia [13.05.2023].
Google Scholar

https://www.empik.com/przepowiednia-kieres-emilia,p1238028792,ksiazka-p [13.05.2023].
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2023-12-07 — zaktualizowane 2024-02-16

Wersje

Jak cytować

Janowska, I. (2024). Działania mediacyjne w certyfikacji znajomości języka polskiego jako obcego. Czas na (r)ewolucję. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 30, 217–231. https://doi.org/10.18778/0860-6587.30.14 (Original work published 7 grudzień 2023)