Stefan Złotnicki (1779–1847) – założyciel miasta Zduńska Wola, podprefekt powiatu szadkowskiego, szlachcic i wolnomularz

Autor

  • Elżbieta Nejman
  • Jarosław Stulczewski

DOI:

https://doi.org/10.18778/1643-0700.17.01

Słowa kluczowe:

Stefan Złotnicki, Złotniccy, dobra zduńskowolskie, miasto Zduńska Wola, powiat szadkowski, szlachta, masoneria

Abstrakt

Stefan Józef Wincenty Złotnicki – polski szlachcic herbu Nowina (mylnie przypisywany herb Prawdzic), dziedzic dóbr zduńskowolskich, założyciel miasta Zduńska Wola, człowiek nowocześnie myślący i przedsiębiorczy, wolnomularz. Na początku XIX w. dzięki jego staraniom rozpoczął się masowy napływ osadników (tkaczy) do Zduńskiej Woli, który umożliwił dynamiczny rozwój osady. Osadnicy przybywali zarówno z Poznańskiego, Śląska, jak i z Saksonii, Prus i Czech. Pomyślny rozwój osady spowodował, że dziedzic Złotnicki wystąpił do władz Królestwa Kongresowego z wnioskiem o nadanie jej statusu miasta. Uchwałą Rady Administracyjnej z dnia 25 października 1825 r. Zduńskiej Woli nadano prawa miejskie. Ich otrzymanie przyspieszyło uprzemysłowienie miasta.

Biogramy autorów

Elżbieta Nejman

Genealog, członek redakcji kwartalnika krajoznawczego „Na Sieradzkich Szlakach”, skarbnik Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli.

Jarosław Stulczewski

Archiwista, działacz społeczno-kulturalny oraz ruchu rekonstrukcyjno-historycznego, prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli.

Bibliografia

Bartosik E., Zduńska Wola 2000, Zduńska Wola 2000.
Google Scholar

Budkiewicz M., Kościelne dzieje Zduńskiej Woli, Zduńska Wola 2017.
Google Scholar

Chlebowski B., Sulimierski F., Walewski W. (red.), Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom XIV, Warszawa 1895.
Google Scholar

Chrzanowski J., Miasto, które nie boi się marzyć. 180 rocznica nadania praw miejskich Zduńskiej Woli, Zduńska Wola 2005.
Google Scholar

Chrzanowski J., Ratusz w Zduńskiej Woli, „Na Sieradzkich Szlakach” 1999, nr 1.
Google Scholar

Czajkowski F. S., Górzyński S., Chłapowski K., „Regestr Diecezjów” Franciszka Czaykowskiego, czyli Właściciele ziemscy w Koronie 1783–1784, Warszawa 2006.
Google Scholar

Kościan T., Kalendarium Zduńskiej Woli, Zduńska Wola 1995.
Google Scholar

Kozłowski J., Opowieści z miasta nad Brodnią, Zduńska Wola 2010.
Google Scholar

Leskiewiczowa J., Ramotowska F., Sejm Królestwa Polskiego o działalności rządu i stanie kraju 1816–1830, Warszawa 1995.
Google Scholar

Machowski-Łempicki S., Kaliskie loże wolnomularskie, Kalisz 1928.
Google Scholar

Missalowa G., Studia nad powstaniem łódzkiego okręgu przemysłowego 1815–1870, t. III, Burżuazja, Łódź 1975.
Google Scholar

Nejman E., Cztery pokolenia rodu Złotnickich w Zduńskiej Woli, Zduńska Wola 2010.
Google Scholar

Nejman E., Powiat szadkowski w dawnej statystyce, „Na Sieradzkich Szlakach” 2009, nr 2.
Google Scholar

Niesiecki K., Herbarz polski, t.10, Lipsk 1845.
Google Scholar

Paprocki B., Herby rycerstwa Polskigo na Pięcioro Xiąg rozdzielone, Kraków 1584.
Google Scholar

Parczewski A., Monografia Szadku, Warszawa 1870.
Google Scholar

Pawlak W., Miasto przy fabrycznym trakcie, Zduńska Wola 1986.
Google Scholar

Poradowski R., Zduńska Wola i okolice, Zduńska Wola 1984.
Google Scholar

Sęczys E., Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836–1861, Warszawa 2000.
Google Scholar

Stulczewski J., Ewangelicy w okolicy Szadku i Zduńskiej Woli w XIX–XX w., „Biuletyn Szadkowski” 2009, t. 9.
Google Scholar

Stulczewski J., Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli 1975–2015. Zarys monograficzny, Zduńska Wola 2015.
Google Scholar

Stulczewski J., Żydzi w Szadku – rys historyczny, „Biuletyn Szadkowski” 2010, t. 10.
Google Scholar

Szubert M., Bazylika Mniejsza Wniebowzięcia NMP Zduńska Wola, Zduńska Wola 2009.
Google Scholar

Śmiałowski J., Opis miasta Zduńskiej Woli z 1860 r., Zduńska Wola 2000.
Google Scholar

Śmiałowski J., Zduńska Wola. Monografia miasta do 1914 roku, Zduńska Wola 1974.
Google Scholar

Śmiałowski J., Złotniccy – cztery wieki rodu, „Na Sieradzkich Szlakach” 1999, nr 1.
Google Scholar

Teki Dworzaczka. Materiały historyczno-genealogiczne z dziejów szlachty wielkopolskiej XV–XX wieku, Kórnik–Poznań 2004.
Google Scholar

Walczak K., Loże masońskie i organizacje prawolnomularskie Kalisza, Kalisz 2004.
Google Scholar

Wicher L. (red.), Stulecie Miasta Zduńskiej Woli, Zduńska Wola 1925.
Google Scholar

Włodarczyk Z., Początki parafii ewangelicko-augsburskiej w Zduńskiej Woli – list Stefana Złotnickiego do władz administracyjnych Królestwa Polskiego (1825 r.), „Na Sie­radzkich Szlakach” 2017, nr 1.
Google Scholar

Załęski S., O masonii w Polsce od roku 1738 do 1822. Na źródłach wyłącznie masońskich, Kraków 1908.
Google Scholar

Chrzanowski J., Nasi oświeceni wolnomularze, „Nasz Tygodnik Zduńska Wola–Łask”, 30.04.2009.
Google Scholar

Chrzanowski J., Rodowód założyciela miasta, „Nasz Tygodnik Zduńska Wola–Łask”, 7.10.2005.
Google Scholar

Chrzanowski J., U grobu założyciela miasta, „Nasz Tygodnik Zduńska Wola–Łask”, 6.10.2006.
Google Scholar

„Kurjer Warszawski”, nr 337, 17.12.1847.
Google Scholar

Nejman E., Szlachta Sieradzka XX wieku. Herbarz, Zduńska Wola 2017 [dostęp na stronie: www.tpzw.zdunskawola.pl na dzień 7.04.2017].
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2017-11-20

Jak cytować

Nejman, E., & Stulczewski, J. (2017). Stefan Złotnicki (1779–1847) – założyciel miasta Zduńska Wola, podprefekt powiatu szadkowskiego, szlachcic i wolnomularz. Biuletyn Szadkowski, 17, 5–28. https://doi.org/10.18778/1643-0700.17.01

Numer

Dział

Articles

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 > >>