COVID-19 as a force majeure in the context of contractual obligations

Authors

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6069.97.06

Keywords:

force majeure, COVID-19 pandemic, contractual obligation, non-performance of an obligation, liability

Abstract

The aim of this article is to indicate whether the current pandemic related to the disease caused by the SARS-CoV-2 virus can be recognised from a legal perspectice in the context of contractual obligations. It is essential to consider what force majeure is within the meaning of the civil law and what premises have to be fulfil to recognise the unforeseen circumstance as force majeure. The COVID-19 pandemic exerted, without a doubt, a huge influence on economic turnover. Here comes up a question whether this pandemic can be treated as force majeure justifying an exemption from liability for non-permormance of an obligation or suspension of the time-limit for the period of limitation in connection with an impossibility of prosecution of claims during the pandemic. It should be pointed out that the article is general and it does not involve detailed solutions.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Cempura, Aleksandra. Anna Kasolik. 2020. „16. Siła wyższa”. W Metodyka sporządzania umów gospodarczych. Red. Aleksandra Cempura, Anna Kasolik. Warszawa: LexisNexis.
Google Scholar

CIC Kancelaria. Bogna Czajka-Marchlewicz. Dorota Dorska. 2011. „8.6 Siła wyższa”. W Umowy w procesie budowlanym. Red. CIC Kancelaria, Bogna Czajka-Marchlewicz, Dorota Dorska. Warszawa: LEX.
Google Scholar

Gniezdzia, Robert. 2020. Wpływ koronawirusa na umowy z kontrahentami. LEX/el.
Google Scholar

Gołaczyński, Jacek. 2020. „Przedawnienie roszczeń majątkowych i terminy zawite w okresie po ogłoszeniu stanu epidemii związanej z COVID-19”. Monitor Prawniczy 8: 397.
Google Scholar

Grochalski, Stefan Marian. 2012. Granice państwa jako granice jurysdykcji w Unii Europejskiej. Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu.
Google Scholar

Kania, Marcin. 2020. Bieg terminu przedawnienia roszczeń w dobie epidemii. Lex/el.
Google Scholar

Kastelik-Smaza, Agnieszka. 2020. „Epidemia COVID-19 jako siła wyższa w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej”. Europejski Przegląd Sądowy 5: 30–41.
Google Scholar

Ostałowski, Jakub. 2020. Szczególne rozwiązania wspierające realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. Komentarz. LEX/el.
Google Scholar

Pałdyna, Tomasz. 2012. Przedawnienie w polskim prawie cywilnym. Warszawa: LexisNexis.
Google Scholar

Parafianowicz, Joanna. 2020. Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie procesowe. Komentarz. Red. Olga Maria Piaskowska. Warszawa: LEX/el.
Google Scholar

Partyk, Aleksandra. 2020. „Epidemia (COVID-19) a tok postępowań cywilnych i sądowoadministracyjnych”. Przegląd Prawa Publicznego 5: 42–52.
Google Scholar

Pyziak-Szafnicka, Małgorzata. 2014. Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna. Red. Paweł Księżak. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
Google Scholar

Rawa, Beata. 2020. „1.1. Wpływ COVID-19 na już zawarte umowy współpracy”. W Ceny transferowe w czasie kryzysu. Red. Jarosław F. Mika. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
Google Scholar

Sendrowski, Paweł. 2020. Siła wyższa w stosunkach gospodarczych (w tym w ramach zamówień publicznych). LEX/el.
Google Scholar

Sikora, Alicja. 2011. Sankcje finansowe w razie niewykonania wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
Google Scholar

Stradomska-Balcerzyk, Katarzyna. 2020. „Kształtowanie cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych w świetle ustawodawstwa epidemicznego”. Monitor Prawniczy 17: 898.
Google Scholar

Strus-Wołos, Monika. 2020. „Stan epidemii wywołanej przez wirus SARS-COV-2 (COVID-19) jako siła wyższa uzasadniająca zawieszenie biegu terminów przedawnienia roszczeń w rozumieniu art. 121 pkt 4 k.c.” Głos Prawa. Przegląd Prawniczy Allerhanda 3: 28–36.
Google Scholar

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 2020. „Dostosowanie działalności sądowniczej Trybunału Sprawiedliwości z uwagi na pandemię koronawirusa COVID-19”. https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_97552/pl/ [dostęp: 5.05.2020].
Google Scholar

Zoll, Fryderyk Stanisław. 2020. „Zasady ELI (European Law Institute) na czas kryzysu COVID-19”. Transformacje Prawa Prywatnego 3: 247–256.
Google Scholar

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. 2020, poz. 1740).
Google Scholar

Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (tekst jedn.: Dz.U. 2020, poz. 2139).
Google Scholar

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn.: Dz.U. 2020, poz. 1842 ze zm.).
Google Scholar

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020, poz. 568).
Google Scholar

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020, poz. 566).
Google Scholar

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020, poz. 658).
Google Scholar

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020, poz. 792).
Google Scholar

Postanowienie TSUE z dnia 18 stycznia 2005 r., C-325/03 P, José Luis Zuazaga Meabe v. Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory przemysłowe), Dz.U.UE.C.2005.106.11/1.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.3901/CJME.2005.03.325

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 19 listopada 2019 r. (III APa 15/19, LEX Nr 2750252).
Google Scholar

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 maja 2014 r. (I ACa 1775/13, LEX Nr 1489180).
Google Scholar

Wyrok SN z dnia 21 maja 2019 r., IV CSK 129/18, LEX Nr 2690186.
Google Scholar

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 10 czerwca 2020 r., KIO 631/20, LEX Nr 3029206.
Google Scholar

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Druk Nr 299). https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/druk.xsp?nr=299
Google Scholar

Opinia rzecznika generalnego Jacobs przedstawiona w dniu 16 marca 2000 r. Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Belgii. Uchybienie zobowiązaniom Państwa Członkowskiego. Sprawa C-236/99. ECLI identifier: ECLI:EU:C:2000:141.
Google Scholar

Published

2021-12-30

How to Cite

Kozień, K. (2021). COVID-19 as a force majeure in the context of contractual obligations. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, 97, 111–129. https://doi.org/10.18778/0208-6069.97.06

Issue

Section

Articles