Commentary on the Sentence of the Appeal Court – Juni 14, 2018, ref. No. II AKa 111/18

Authors

  • Piotr Grzegorczyk Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Postępowania Karnego i Kryminalistyki https://orcid.org/0000-0002-0213-805X
  • Zbigniew Wardak Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Postępowania Karnego i Kryminalistyki https://orcid.org/0000-0002-6475-3082

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6069.92.09

Keywords:

firearm, Keseru, Zoraki, danger permise, definition of firearm, explosive material, propellent material, initiating material, criminal liability

Abstract

The article is a critical comment to the judgment of the Łódź Court of Appeal of 14 June 2018, II AKa 111/18. The authors, noticing the complex issues of firearms both under criminal law and on the level of criminal doctrine, made an attempt to specify the premises for the qualification of firearms and firing devices such as the Zoraki revolver. Undoubtedly, these revolvers meet part of the criteria of the definition of firearms from art. 7 u.b.a., because they are a portable barrel weapon, which launches projectiles and was designed to shoot missiles, but taking as a starting point the interpretation of this article, it is still necessary to determine whether the substance used in the firing mechanism is a “propellant material”, which the court did not do. The authors specify this term by excluding the use of the colloquial understanding of this wording and by referring to the specialist language specified in the defense standard, which contains definitions of explosives. The comment also touches the issue of the “danger” premise of firearms and interpretation problems based on the content and system interpretation of art. 7 item 1 of u.b.a., art. 263 and art. 280 § 2 of the Penal Code. The authors argument, that the current wording of art. 7 item 1 u.b.a. does not allow independent, full reconstruction of all significant features for criminal liability. This comment also expresses de lege ferenda postulates regarding the change in the definition of art. 7 item 1 u.b.a. and introducing the energy criteria for firearms and specifying the premise of “propellant material” by stating that it is explosive or propellant or initiating material, which would allow for a precise assessment as to the legal qualification of penalized behavior.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bogusz, Zbigniew. Piotr Grzegorczyk. Wojciech Thiel. Zbigniew Wardak. 2011. „Kryminalistyczna problematyka broni akustyczno-pneumatycznej”. W Co nowego w kryminalistyce – przegląd zagadnień z zakresu zwalczania przestępczości. Red. Mieczysław Goc, Ewa Gruza, Tadeusz Tomaszewski. 33–50. Warszawa: Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.
Google Scholar

Borusiński, Michał. Henryk Juszczyk. 2018. „Wpływ opinii biegłych na sprzedaż broni na terenie Polski”. Problemy Kryminalistyki 299: 10–13.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.34836/pk.2018.299.2

Chałupka, Katarzyna. 2018. „Broń palna rozdzielnego ładowania wytworzona przed rokiem 1885”. Prokuratura i Prawo 3: 80–90.
Google Scholar

Ćwik, Krzysztof. Henryk Juszczyk. 2013. „Kwalifikacja prawna rewolwerów Keseru K-10 i Zoraki K-10 pod kątem legalności ich posiadania na terenie Polski”. Problemy Kryminalistyki 279: 53–55.
Google Scholar

Gorazdowski, Krzysztof. 2011. „Pozbawianie cech użytkowych broni palnej”. W Co nowego w kryminalistyce – przegląd zagadnień z zakresu zwalczania przestępczości. Red. Mieczysław Goc, Ewa Gruza, Tadeusz Tomaszewski. 87–95. Warszawa: Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.
Google Scholar

Gorazdowski, Krzysztof. Andrzej Nowak. 2004. „Wątpliwości wokół pojęcia broni palnej pozbawionej cech użytkowych”. Prokuratura i Prawo 6: 159–167.
Google Scholar

Grzegorczyk, Piotr. Zbigniew Wardak. 2014. „Wskazania wiedzy jako podstawa niezbędna orzeczniczo”. W Dowodzenie w procesach karnych. Red. Ryszard Sztychmiler, Jerzy Kasprzak, Justyna Krzywkowska. 209–217. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
Google Scholar

Grzegorczyk, Piotr. Zbigniew Wardak. 2017a. „Pojęcie broni palnej w prawie karnym”. Prokuratura i Prawo 10: 85–99.
Google Scholar

Grzegorczyk, Piotr. Zbigniew Wardak. 2017b. „Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 30 czerwca 2016 r., sygn. akt II KK 47/16”. Studia Prawnoustrojowe 36: 157–164.
Google Scholar

Herzog, Aleksander. 2011. „Ustawa o broni i amunicji po nowelizacji”. Prokuratura i Prawo 10: 64–82.
Google Scholar

Kasprzak, Jerzy. 2010. „Istotne części broni – czyli istotne problemy z interpretacją prawa”. W Co nowego w kryminalistyce – przegląd zagadnień z zakresu zwalczania przestępczości. 121–128. Red. Mieczysław Goc, Ewa Gruza, Tadeusz Tomaszewski. Warszawa: Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.
Google Scholar

Kasprzak, Jerzy. 2013a. „W trosce o poprawną definicję broni palnej”. Przegląd Policyjny 2: 61–70.
Google Scholar

Kasprzak, Jerzy. 2013b. „Niebezpieczne zabawki czy broń palna?” W Broń – problematyka prawna i kryminalistyczna. Red. Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Leszek Stępka. 61–76. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Google Scholar

Kędzierski, Maciej. Ewa Meissner. Jarosław Berent. 2010. „Śmiertelny postrzał z broni pneumatycznej”. Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii 60(1): 132–136.
Google Scholar

Kulicki, Mariusz. Leszek Stępka. 2009. „Typy broni palnej i ich istotne części w kontekście legalnej definicji broni palnej”. W Kryminalistyka i inne nauki pomostowe w postępowaniu karnym. Red. Jerzy Kasprzak, Bronisław Młodziejowski. 509–517. Olsztyn: Print Group,
Google Scholar

Kulicki, Mariusz. Leszek Stępka. 2012. „Prawnokarne i kryminalistyczne pojęcie broni strzeleckiej w świetle zmian przepisów ustawy o broni i amunicji”. W Nauki penalne wobec szybkich przemian socjokulturowych. Księga jubileuszowa Profesora Mariana Filara. Red. Andrzej Adamski, Janusz Bojarski, Piotr Chrzczonowicz, Michał Leciak. 435–449. Warszawa: Wydawnictwo Adam Marszałek.
Google Scholar

Kulicki, Mariusz. Violetta Kwiatkowska-Darul. Leszek Stępka. 2002. “Przyczynek do dyskusji nad definicją broni palnej, gazowej i pneumatycznej”. Przegląd Policyjny 3–4: 28–37.
Google Scholar

Kulicki, Mariusz. Leszek Stępka. Dariusz Stucki. 2003. Kryminalistyczno-prawna problematyka broni strzeleckiej. Komentarz do przepisów o broni i amunicji. Kraków: Zakamycze.
Google Scholar

Kuliczkowski, Maciej. Henryk Juszczyk. 2015. „Uszkodzenia spowodowane pociskami wystrzeliwanymi z rewolwerów ZORAKI R1 mod. K-10 kal. 6 mm/10 mm”. Problemy Kryminalistyki 290: 21–34.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.34836/pk.2015.290.3

Rejmaniak, Rafał. 2017. Wyrabianie, handel i posiadanie broni palnej oraz amunicji w Polsce. Aspekty karnoprawne i kryminologiczne. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
Google Scholar

Rejmaniak, Rafał. 2018. „Pojęcie broni palnej”. Prokuratura i Prawo 4: 78–103.
Google Scholar

Smędra-Kaźmirska, Anna. Maciej Bardzo. Maciej Kędzierski. Stefan Szram. Jarosław Berent. 2010. „Doświadczalny efekt postrzału pociskami kalibru 4,5 mm wystrzeliwanymi z karabinka pneumatycznego Norica Dragon i pistoletu pneumatycznego Walther PPK/S”. Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii 60(2): 77–82.
Google Scholar

Smędra-Kaźmirska, Anna. Maciej Bardzo. Maciej Kędzierski. Stefan Szram. Jarosław Berent. 2011. „Głębokość penetracji pocisków, wystrzelonych z urządzenia pneumatycznego o energii kinetycznej poniżej 17 J, w 20% blokach żelatynowych w korelacji ze stwierdzonymi sekcyjnie obrażeniami ciała 9-letniego chłopca”. Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii 61(2): 102–106.
Google Scholar

Starek, Wiesław. 2007. „Broń palna pozbawiona cech użytkowych”. Problemy Techniki Uzbrojenia 104: 149–158.
Google Scholar

Stępka, Leszek. Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz. 2013. „Istota broni palnej”. W Broń: problematyka prawna i kryminalistyczna. Red. Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Leszek Stępka. 37–52. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Google Scholar

Stępniewski, Wojciech. Grzegorz Mówiński. Wojciech Sokół. 2006. „Doświadczalny efekt biologiczny postrzału pociskami kalibru 4.5 mm BB z pistoletu pneumatycznego A-101”. Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii 56(4): 223–227.
Google Scholar

Trnka, Jakub. Wojciech P. Golema. 2017. „Przypadek samobójczego postrzału głowy z rewolweru hukowo-kinetycznego typu ‘Keseru’ jako przykład niebezpieczeństw związanych z używaniem replik broni dostępnych bez zezwolenia”. Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii 67(4): 275–280.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.5114/amsik.2017.75058

Wardak, Zbigniew. 2017. „Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 stycznia 2015 r., sygn. akt IV KK 343/14 (istotna część broni palnej jako broń palna)”. Wojskowy Przegląd Prawniczy 4: 126–137.
Google Scholar

Wardak, Zbigniew. 2019. „Broń palna alarmowa – problematyka prawna i kryminalistyczna”. Studia Prawnoustrojowe 46: 465–483.
Google Scholar

Woźniak, Krzysztof. Jerzy Pohl. 2003. „Samobójcze postrzały z broni śrutowej po wprowadzeniu lufy do ust a ryzyko błędnej oceny na miejscu ujawnienia zwłok”. Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii 53(4): 347–355.
Google Scholar

Woźniak, Krzysztof. Elżbieta Nowaczek-Dziocha. Artur Moskała. Andrzej Urbanik. Jerzy Pohl. 2009. „Rekonstrukcja kanału postrzału z wiatrówki w zakresie szyi – opis przypadku”. Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii 59(4): 326–329.
Google Scholar

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1444 ze zm.).
Google Scholar

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 30 ze zm.).
Google Scholar

Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 955 ze zm.).
Google Scholar

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 4 listopada 2015 r., III KK 122/15, Krakowskie Zeszyty Sądowe 2017: 1, poz. 25; Lex 1941895; Legalis 1370965.
Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 czerwca 2016 r., sygn. akt II KK 47/16, OSNPK 2016: 10, poz. 5; Krakowskie Zeszyty Sądowe 2016: 10, poz. 17; Prokuratura i Prawo – dodatek Orzecznictwo 2016: 10, poz. 5; Lex 2077541; Legalis 1482667.
Google Scholar

Published

2020-10-09

How to Cite

Grzegorczyk, P., & Wardak, Z. (2020). Commentary on the Sentence of the Appeal Court – Juni 14, 2018, ref. No. II AKa 111/18. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, 92, 121–131. https://doi.org/10.18778/0208-6069.92.09

Issue

Section

Articles