Otoczenie gospodarcze dwóch ośrodków regionalnych Europy Środkowej i Wschodniej po kryzysie: podejście porównawcze

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/1508-2008.25.21

Słowa kluczowe:

rozwój regionalny, wzrost gospodarczy, Węgry, Rumunia, analiza porównawcza

Abstrakt

Opracowanie przedstawia wynik badania ekonomicznych podstaw dla ożywienia gospodarczego i procesu nadrabiania zaległości po globalnym kryzysie finansowym i gospodarczym, w oparciu o porównanie studium przypadku regionów Cluj‑Napoca w Rumunii i Pécs na Węgrzech. Wykorzystano eksploracyjną analizę danych statystycznych do opisu otoczenia gospodarczego regionów po kryzysie w kontekście zróżnicowanych wyników gospodarki będącej w stanie trwałego rozgrzania w tych dwóch krajach. Następnie przeanalizowano ewolucję produktu krajowego brutto per capita w postaci zdekomponowanej, co pozwoliło na wgląd w główne wyzwania rozwoju regionalnego w obu ośrodkach regionalnych. Wyniki analizy wskazują, że do długoterminowych wyzwań gospodarczych należy podchodzić przy pomocy polityki regionalnej zorientowanej na efektywność, która opiera się na kapitało‑ i wiedzochłonnym wzroście.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

AMECO (n.d.), Price deflator gross domestic product [PVGD], https://db.nomics.world/AMECO/PVGD (accessed: 9.05.2022).
Google Scholar

Ball, L. (2009), Hysteresis in Unemployment: Old and New Evidence, “NBER Working Papers”, No. 14818, National Bureau of Economic Research, Cambridge, http://www.nber.org/papers/w14818 (accessed: 9.06.2021).
Google Scholar

Benedek, J. (2016), The Role of Urban Growth Poles in Regional Policy: The Romanian Case, “Procedia‑Social and Behavioral Sciences”, 223, pp. 285–290, https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.368
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.368

Benedek, J. (2021), Regionális egyenlőtlenség és gazdasági felzárkózás. Magyarországi és romániai régiók összehasonlító vizsgálata, “Észak‑magyarországi Stratégiai Füzetek”, XVIII, 1, pp. 4–14, https://doi.org/10.32976/stratfuz.2021.15
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.32976/stratfuz.2021.15

Benedek, J., Lembcke, A.C. (2017), Characteristics of recovery and resilience in the Romanian regions, “Eastern Journal of European Studies”, 8 (2), pp. 95–126, https://ejes.uaic.ro/articles/EJES2017_0802_BEN.pdf (accessed: 9.06.2021).
Google Scholar

Berkes, J. (2020), The Economic Structure and Performance of the Catchment Area of the Hungarian Regional Centers, “DETUROPE – The Central European Journal of Regional Development and Tourism”, 12 (3), pp. 58–81, https://doi.org/10.32725/det.2020.022
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.32725/det.2020.022

Callaghan, C.W. (2021), Lessons and insights from the global productivity slowdown: A research management agenda, “African Journal of Science, Technology, Innovation and Development”, https://doi.org/10.1080/20421338.2021.1945775
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/20421338.2021.1945775

Camagni, R., Capello, R., Caragliu, A. (2015), The Rise of Second‑Rank Cities: What Role for Agglomeration Economies?, “European Planning Studies”, 23 (6), pp. 1069–1089, https://doi.org/10.1080/09654313.2014.904999
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/09654313.2014.904999

Cardoso, R.W., Meijers, E.J. (2016), Contrasts between first‑tier and second‑tier cities in Europe: a functional perspective, “European Planning Studies”, 24 (5), pp. 996–1015, https://doi.org/10.1080/09654313.2015.1120708
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/09654313.2015.1120708

Csíki, O., Szász, L. (2020), Ipar és szolgáltató szektor, [in:] J. Benedek (ed.), Erdély – Tér, Gazdaság és Társadalom, Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Cluj‑Napoca, pp. 326–366.
Google Scholar

Czirfusz, M. (2020), Foglalkoztatás, [in:] M. Czirfusz (ed.), Területi kihívások és területi politikák Magyarországon, 2010–2020, Centre for Economic and Regional Studies Institute for Regional Studies, Budapest.
Google Scholar

Egyed, I., Rácz, Sz. (2020), The Role of Territorial Capital in Urban Renewal in a Non‑Core Central European City, “DETUROPE – The Central European Journal of Regional Development and Tourism”, 12 (3), pp. 108–132, https://doi.org/10.32725/det.2020.024
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.32725/det.2020.024

Erdős, K., Varga, A. (2012), Academic entrepreneurs in post‑socialist Central European countries: Evidence from the Hungarian biotechnology sector, [in:] R. Capello, A. Olechnicka, G. Gorzelak (eds.), Universities, Cities, and Regions: Loci for Knowledge and Innovation Creation, Routledge, London, pp. 229–245, https://doi.org/10.4324/9780203097144
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4324/9780203097144

ESPON (2013), Second Tier Cities and Territorial Development in Europe: Performance, Policies and Prospects, Final Report, ESPON & European Institute of Urban Affairs, Liverpool John Moores University, Luxembourg, https://www.espon.eu/sites/default/files/attachments/SGPTD_Final_Report_‑_Final_Version_27.09.12.pdf (accessed: 9.06.2021).
Google Scholar

European Commission (2016), The State of European Cities 2016, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
Google Scholar

European Commission (2020), Science, research and innovation performance of the EU 2020. A fair, green and digital Europe, Publications Office of the European Union, Luxembourg, https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/srip/2020/ec_rtd_srip-2020‑report.pdf (accessed: 28.10.2021).
Google Scholar

Eurostat (2022), Average annual population to calculate regional GDP data (thousand persons) by NUTS 3 regions [nama_10r_3popgdp], https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_10r_3popgdp&lang=en (accessed: 9.05.2022).
Google Scholar

Eurostat (2022), Economically active population by sex, age and NUTS 2 regions (1 000) [lfst_r_lfp2act], http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfst_r_lfp2act&lang=en (accessed: 9.05.2022).
Google Scholar

Eurostat (2022), Employment (thousand persons) by NUTS 3 regions [nama_10r_3empers], https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_10r_3empers&lang=en (accessed: 10.05.2022).
Google Scholar

Eurostat (2022), GERD by sector of performance and NUTS 2 regions, https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/rd_e_gerdreg/default/table?lang=en (accessed: 28.10.2021).
Google Scholar

Eurostat (2022), Gross domestic product (GDP) at current market prices by NUTS 3 regions [nama_10r_3gdp], https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_10r_3gdp&lang=en (accessed: 9.05.2022).
Google Scholar

Eurostat (2022), Population by sex, age, educational attainment level and NUTS 2 regions (1 000) [lfst_r_lfsd2pop], https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfst_r_lfsd2pop&lang=en (accessed: 9.05.2022).
Google Scholar

Fan, P., Urs, N., Hamlin, R.E. (2019), Rising innovative city‑regions in a transitional economy: A case study of ICT industry in Cluj‑Napoca, Romania, “Technology in Society”, 58, 101139, https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2019.05.003
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2019.05.003

Fekete, D. (2019), A Modern városok program jelentősége a hazai városfejlődésben, “Tér és Társadalom”, 33 (1), pp. 27–43, https://doi.org/10.17649/TET.33.1.3066
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.17649/TET.33.1.3066

Gál, Z. (2019), Az FDI szerepe a gazdasági növekedés és a beruházások területi differenciálódásában Magyarországon, “Közgazdasági Szemle”, LXVI (6), pp. 653–686, https://doi.org/10.18414/KSZ.2019.6.653
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18414/KSZ.2019.6.653

Gál, Z. (2020), A Pécsi városrégió innovációs rendszere, Research report, University of Pécs, Pécs, https://ktk.pte.hu/sites/ktk.pte.hu/files/uploads/rierc/r‑reports/RIERC%20kutata%CC%81si%20besz%C3%A1mol%C3%B3%202020-007%20‑%20Ga%CC%81l%20Zolta%CC%81n.pdf (accessed: 21.10.2021).
Google Scholar

Gál, Z., Páger, B. (2017), The changing role of universities and the innovation performance of regions in Central and Eastern Europe, [in:] G. Lux, G. Horváth (eds.), The Routledge Handbook to Regional Development in Central and Eastern Europe, Routledge, London–New York, pp. 225–239, https://doi.org/10.4324/9781315586137-14
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4324/9781315586137-14

Gardiner, B., Lewney, R., Martin, R. (2021), Sectoral and spatial impacts of the Covid–19 recession, [in:] P. McCann, T. Vorley (eds.), Productivity and the Pandemic. Challenges and Insights from Covid–19, Edward Elgar Publishing, Cheltenham–Northampton, pp. 160–172, https://doi.org/10.4337/9781800374607.00018
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4337/9781800374607.00018

Hajdú, Z., Horeczki, R., Rácz, Sz. (2017), Changing settlement networks in Central and Eastern Europe with special regard to urban networks, [in:] G. Lux, G. Horváth (eds.), The Routledge Handbook to Regional Development in Central and Eastern Europe, Routledge, London–New York, pp. 123–140, https://doi.org/10.4324/9781315586137-8
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4324/9781315586137-8

Iammarino, S., Rodríguez‑Pose, A., Storper, M., Diemer, A. (2020), Falling into the Middle‑Income Trap? A Study on the Risks for EU Regions to be Caught in a Middle‑Income Trap, Publications Office of the European Union, Luxembourg, https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/middle_income_trap_en.pdf (accessed: 11.05.2021).
Google Scholar

Institutul National de Statistica (2021), Repere economice şi sociale regionale – Statistică teritorială 2021, https://insse.ro/cms/ro/content/repere‑economice‑%C5%9Fi‑sociale‑regionale‑statistic%C4%83‑teritorial%C4%83‑carte-1 (accessed: 28.10.2021).
Google Scholar

Kozlovskyi, S., Pasichnyi, M., Lavrov, R., Ivanyuta, N., Nepytaliuk, A. (2020), An Empirical Study of the Effects of Demographic Factors on Economic Growth in Advanced and Developing Countries, “Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe”, 23 (4), pp. 45–67, https://doi.org/10.18778/1508-2008.23.27
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1508-2008.23.27

Lux, G. (2017), Reintegrating economic space. The metropolitan‑provincial divide, [in:] G. Lux, G. Horváth (eds.), The Routledge Handbook to Regional Development in Central and Eastern Europe, Routledge, London–New York, pp. 15–28, https://doi.org/10.4324/9781315586137
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4324/9781315586137-2

Lux, G. (2019), A Modern városok program újraiparosítási törekvései, “Tér és Társadalom”, 33 (1), pp. 44–65, https://doi.org/10.17649/TET.33.1.3067
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.17649/TET.33.1.3067

Lux, G. (2021), Manufacturing in the Post‑Industrial City: The Role of a „Hidden Sector” in the Development of Pécs, Hungary, [in:] W. Cudny, J. Kunc (eds.), Growth and Change in Post‑socialist Cities of Central Europe, Routledge, London, pp. 94–112, https://doi.org/10.4324/9781003039792
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4324/9781003039792-6

Nagy, B. (2021), The Restructuring of the European Pharmaceutical Industry between 2000 and 2018, “Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe”, 24 (2), pp. 103–118, https://doi.org/10.18778/1508-2008.24.14
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1508-2008.24.14

National Bank of Hungary (2016), Növekedési jelentés, Budapest, https://www.mnb.hu/letoltes/novekedesi‑jelentes-2016‑hu.PDF (accessed: 9.06.2021).
Google Scholar

Okun, A. (1973), Upward Mobility in a High‑Pressure Economy, “Brookings Papers on Economic Activity”, 1, pp. 207–261, https://doi.org/10.2307/2534087
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2307/2534087

Olejnik, A., Żółtaszek, A. (2020), Tracing the Spatial Patterns of Innovation Determinants in Regional Economic Performance, “Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe”, 23 (4), pp. 87–108, https://doi.org/10.18778/1508-2008.23.29
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1508-2008.23.29

Rácz, Sz. (2019), Development Processes of Regional Centres in Central and Southeast Europe – From State Socialism to Dependent Market Economies, “DETUROPE – The Central European Journal of Regional Development and Tourism”, 11 (2), pp. 92–100, https://doi.org/10.32725/det.2019.017
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.32725/det.2019.017

Rácz, Sz., Kovács, S., Horeczki, R. (2021), Pécs, [in:] J. Rechnitzer, J. Berkes (eds.), Nagyvárosok Magyarországon, Ludovika Kiadó, Budapest, pp. 207–218.
Google Scholar

RNB (2020), Investițiile străine directe în România în anul 2019, Banca Naţională a României, Bucureşti, https://www.bnr.ro/DocumentInformation.aspx?idInfoClass=9403&idDocument=35274&directLink=1 (accessed: 25.10.2021).
Google Scholar

Romanian Parlament (2001), Legea nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajareateritoriului şi urbanismul, Monitorul Oficial nr. 373 from 10th July, Bucureşti.
Google Scholar

Singh, D., Gál, Z. (2020), Economic Freedom and its Impact on Foreign Direct Investment: Global Overview, “Review of Economic Perspectives”, 20 (1), pp. 73–90, https://doi.org/10.2478/revecp-2020-0004
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2478/revecp-2020-0004

Suchácek, J., Pytliková, M. (2017), The regional dimension of migration and labour markets in Central and Eastern Europe, [in:] G. Lux, G. Horváth (eds.), The Routledge Handbook to Regional Development in Central and Eastern Europe, Routledge, London–New York, pp. 211–224, https://doi.org/10.4324/9781315586137-13
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4324/9781315586137-13

Szakálné Kanó, I., Lengyel, I. (2021), A kelet‑közép‑európai országok térségeinek konvergenciaklubjai, “Területi Statisztika”, 99 (9), pp. 821–843, https://doi.org/10.20311/stat2021.9.hu0821
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.20311/stat2021.9.hu0821

Veres, V. (2020), Kutatás‑fejlesztés, [in:] J. Benedek (ed.), Erdély – Tér, Gazdaság és Társadalom, Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Cluj‑Napoca, pp. 532–550.
Google Scholar

Opublikowane

2022-09-14

Jak cytować

Zsibók, Z., & Egyed, I. (2022). Otoczenie gospodarcze dwóch ośrodków regionalnych Europy Środkowej i Wschodniej po kryzysie: podejście porównawcze. Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, 25(3), 43–61. https://doi.org/10.18778/1508-2008.25.21

Numer

Dział

Artykuły