Zorganizowane wyjazdy na wieś jako forma pomocy dzieciom łódzkim w latach I wojny światowej

Autor

  • Aneta Stawiszyńska

DOI:

https://doi.org/10.18778/1506-6541.25.04

Słowa kluczowe:

First World War, Lodz, charity organizations, philanthropy

Abstrakt

Horrors of the First World War affected the life of all citizens of Lodz, especially the young ones. Victualing-related problems led to a phenomenon of hunger and numerous strictly connected diseases. Various charity organizations tried to help children from Lodz, for example by organizing countryside excursions for them. The children took part both in a few-week summer stays, as well as in a few-month visits to the countryside. One of the main aims set by the organizers was to improve the overall well-being of children by providing them with proper nutrition. Even though the children staying in the countryside were required to work and help farmers, some positive influence of the aforementioned stays was frequently indicated.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Archiwum Państwowe w Łodzi, Akta miasta Łodzi: Rada Miejska, Wydział Opieki Społecznej, Wydział Prezydialny, Wydział Statystyczny, Wydział Zdrowotności Publicznej
Google Scholar

Archiwum Państwowe w Łodzi, Główny Komitet Obywatelski
Google Scholar

Archiwum Państwowe w Łodzi, Łódzkie Chrześcijańskie Towarzystwo Dobroczynności
Google Scholar

Archiwum Państwowe w Łodzi, Parafie i Stowarzyszenia z Terenu Łódzkiej Diecezji Ewangelicko-Augsburskiej. Zbiór szczątków zespołów
Google Scholar

Sprawozdanie Kwesty „Ratujcie Dzieci”, Łódź 1916.
Google Scholar

„Gazeta Łódzka”
Google Scholar

„Godzina Polski”
Google Scholar

Jednodniówka na dochód Wielkiej Kwesty Ogólnokrajowej „Ratujcie Dzieci”, 11 VI 1916, Łódź 1916
Google Scholar

„Nowy Kurier Łódzki”
Google Scholar

„Rozwój”
Google Scholar

„Harcerstwo”
Google Scholar

„Kultura i Wychowanie”
Google Scholar

„Niepodległość i Pamięć”
Google Scholar

„Przegląd Pediatryczny”
Google Scholar

„Rocznik Łódzki”
Google Scholar

„Zdrowie Publiczne”
Google Scholar

„Ziemia Łódzka”
Google Scholar

Badziak K., Walicki J., Żydowskie organizacje społeczne w Łodzi (do 1939 roku), Łódź 2002.
Google Scholar

Bieliński P., 1905–2005. 100 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzgowie, Łódź–Rzgów 2005.
Google Scholar

Czembor H., Dzieje parafii luterańskich w Łodzi do 1939 roku, [w:] Przeszłość przyszłości. Z dziejów luteranizmu w Łodzi i regionie, pod red. B. Milerskiego i K. Woźniaka, Łódź 1998.
Google Scholar

Czosnykowski Z., Biskup Wincenty Tymieniecki 1871–1934, [w:] Biskupi: W. Tymieniecki i K. Tomczak, pod red. E. i S. Zielkowskich, Łódź 1989.
Google Scholar

Graliński T., Ks. Dr Wincenty Tymieniecki. Biskup łódzki. Jego życie i działalność, Łódź 1935.
Google Scholar

Jabłoński H., Z rozważań nad II RP. Pisma wybrane, Warszawa 1962.
Google Scholar

Jałmużna T., Zakłady kształcenia nauczycieli w Łodzi w latach 1918–1988, Łódź 2001.
Google Scholar

Jurek K., Lilijka i łódka. Historia harcerstwa łódzkiego do 1939 roku, Łódź 2006.
Google Scholar

Jurek K., Łódzkie okręgi Polskiej Organizacji Skautowej w latach 1915–1916, „Harcerstwo” 1985, R. XXVII, nr 5.
Google Scholar

Karwacki W.L., Z zagadnień kultury i oświaty robotniczej w Łodzi w latach 1905–1939, [w:] Włókniarze łódzcy. Monografia, pod red. E. Rosseta, Łódź 1966.
Google Scholar

Mogilnicki T., 25-lecie szpitala Anny Marii w Łodzi 1905–1930, Łódź 1930.
Google Scholar

Pamiątka 25-lecia pracy kapłańskiej i społecznej ks. W. Tymienieckiego 1895–1920, Łódź 1920.
Google Scholar

Płygawko D., Działalność Poznańskiego Komitetu Niesienia Pomocy Królestwu Polskiemu (1915–1918), [w:] Rola Wielkopolski w dziejach narodu polskiego, pod red. S. Kubiaka i L. Trzeciakowskiego, Poznań 1979.
Google Scholar

Płygawko D., Polonia Devastata. Polonia i Amerykanie z pomocą dla Polski (1914–1918), Poznań 2003.
Google Scholar

Przeniosło M., Organizacje samopomocy społecznej w Królestwie Polskim w latach I wojny światowej, „Niepodległość i Pamięć” 2011, R. XXXIII.
Google Scholar

Ruch zawodowy w Polsce. Zarys dziejów, pod red. J. Kancewicza, Warszawa 1974.
Google Scholar

Skarżyński M., Akcja pomocy społecznej w okresie działania GKO (3 VIII 1914–1 VII 1915), „Rocznik Łódzki” 1975, R. XX.
Google Scholar

Skład Komitetów Obywatelskich w dn. 1 V 1915 roku, Łódź, b.r.w.
Google Scholar

Sosnowska J., Działalność socjalna i opiekuńczo-wychowawcza Łódzkiego Chrześcijańskiego Towarzystwa Dobroczynności (1885–1940), Łódź 2011.
Google Scholar

Sosnowska J., Opieka nad dziećmi w Łodzi w latach I wojny światowej, Łódź 2017.
Google Scholar

Stawiszyńska A., Łódź w latach I wojny światowej, Oświęcim 2016.
Google Scholar

Stawiszyńska A., Podłódzki Karlsbad czy letnisko dla mało wymagających? Ruda Pabianicka jako miejsce wypoczynku łodzian w latach I wojny światowej, [w:] Nieznane historie z Łodzi czasów Wielkiej Wojny, pod red. J.A. Daszyńskiej, Łódź 2016.
Google Scholar

Stawiszyńska A., Realia życia dzieci łódzkich w czasie Wielkiej Wojny. Wybrane zagadnienia, „Kultura i Wychowanie” 2014, t. VIII.
Google Scholar

Stawiszyńska A., To była orkiestra!, „Ziemia Łódzka” 2013, nr 1.
Google Scholar

Supady J., Geneza „Przeglądu” Pediatrycznego” i Sekcji Pediatrycznej Łódzkiego Towarzystwa Lekarskiego, „Przegląd Pediatryczny” 2008, R. XXXVIII, nr 1.
Google Scholar

Supady J., Powstanie i rozwój kolonii letnich dla dzieci w Łodzi na przełomie XIX i XX wieku, „Zdrowie Publiczne” 1977, t. LXXXVIII, nr 3.
Google Scholar

Szymański M.J., Wojenny chleb (nie)powszedni. Łódź w niemieckim systemie zaopatrzenia w produkty i surowce zbożowe na terenie okupowanego Królestwa Polskiego podczas I wojny światowej, [w:] Operacja Łódzka. Zapomniany fakt I wojny światowej, pod red. J.A. Daszyńskiej, Łódź 2011.
Google Scholar

Terlecki A., Rzecz o społecznej solidarności w obliczu Wielkiej Wojny, [w:] Wielka Wojna o Ziemie Obiecaną. Operacja Łódzka 1914, pod red. P. Wernera, Łódź 2006.
Google Scholar

Źródlak W., Łódzka podmiejska komunikacja tramwajowa, Łódź 2001.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2019-12-30

Jak cytować

Stawiszyńska, A. (2019). Zorganizowane wyjazdy na wieś jako forma pomocy dzieciom łódzkim w latach I wojny światowej. Zeszyty Wiejskie, 25, 53–68. https://doi.org/10.18778/1506-6541.25.04

Numer

Dział

Articles