Stan kultury na wsi dolnośląskiej w latach 1945–1974

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/1506-6541.27.10

Słowa kluczowe:

wieś, Dolny Śląsk, Polska Ludowa, kultura, kina, biblioteki, zespoły artystyczne

Abstrakt

Tzw. „rewolucja kulturalna” lub też „walka o kulturę” była jednym z najważniejszych haseł Polski Ludowej dotyczących zrównywania poziomu wsi i miasta. Oznaczało to wspieranie i propagowanie artystycznych zespołów ludowych, powszechne powstawanie bibliotek i punktów czytelniczych, domów kultury i kin. Oficjalnymi założeniami prowadzonych działań była m.in. walka z analfabetyzmem czy zachęcanie do czytelnictwa. Jednakże, tworzone jednostki kultury oraz związane z nimi wydarzenia kulturalne miały przede wszystkim cele propagandowe, a treść występów, filmów czy zbiory bibliotek poddawane były cenzurze.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Komitet Wojewódzki PZPR Wydział Propagandy
Google Scholar

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Powiatowa Rada Narodowa we Wrocławiu
Google Scholar

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Urząd Wojewódzki Wrocławski
Google Scholar

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1946.
Google Scholar

„Gazeta Robotnicza” 1946.
Google Scholar

„Nowiny Jeleniogórskie. Magazyn Ilustrowany Ziemi Jeleniogórskiej” 1961.
Google Scholar

Sprawy upowszechnienia oświaty i kultury na wsi. Materiały krajowej narady działaczy oświatowo-kulturalnych ZSL z dnia 28 i 29 kwietnia 1959, Warszawa 1959.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2514/8.4661

„Trybuna Dolnośląska. Tygodnik Polskiej Partii Robotniczej” 1946.
Google Scholar

Wrocławski Dziennik Wojewódzki 1948.
Google Scholar

Boroń P., Wiejskie kluby kultury czyli kawiarnia w służbie socjalistycznego wychowania, „Radzyński Rocznik Humanistyczny” 2011, t. 9.
Google Scholar

Bukraba-Rylska I., Kultura współczesna wsi, [w:] Czytelnictwo i biblioteki na wsi. Obraz współczesny i tendencje, red. M. Szyszko, Warszawa 1996.
Google Scholar

Dolny Śląsk. Vademecum województwa wrocławskiego, pod. red. A. Olka, Wrocław [1960].
Google Scholar

Jarosz D., Polityka władz komunistycznych w Polsce w latach 1948–1956 a chłopi, Warszawa 1998.
Google Scholar

Kaczor A., Funkcjonowanie dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze świetlicy szkolnej, „Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych” 2013, t. LXVI.
Google Scholar

Kordylewska M., Amatorska twórczość artystyczna na Dolnym Śląsku, [w:] Kultura na Dolnym Śląsku, red. J. Trznadlowski, Warszawa–Wrocław 1977.
Google Scholar

Korzon A., Upowszechnienie filmu radzieckiego w Polsce w latach 1950-tych, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 1992, t. XXVII.
Google Scholar

Orzechowski M., Z dziejów polskiej ludności autochtonicznej na Dolnym Śląsku. Weryfikacja narodowościowa (1945–1949), „Sobótka” 1957, nr 4.
Google Scholar

Stempel W., Przemysł filmowy w Polsce Ludowej, „Kino” 1970, nr 7.
Google Scholar

Zajiček E., Poza ekranem. Polska kinematografia w latach 1896–2005, Warszawa 2009.
Google Scholar

Zarzębski T., 25 lat bibliotek w PRL, „Przegląd Biblioteczny” 1969, t. 1.
Google Scholar

Kinematografia w kierunku rynku i Europy. Raport o stanie kultury, pod red. Tadeusza Kowalskiego. www.kongreskultury.pl/.../File/RoSK%20kinematografia/kinematografia_kowalski.pdf
Google Scholar

www.kongreskultury.pl/library/File/RoSK%20kinematografia/kinematografia_raport_w.pelna.pdf
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2021-12-21

Jak cytować

Merta-Staszczak, A. (2021). Stan kultury na wsi dolnośląskiej w latach 1945–1974. Zeszyty Wiejskie, 27, 209–229. https://doi.org/10.18778/1506-6541.27.10

Numer

Dział

Articles

Inne teksty tego samego autora