Nazwy miejscowe w strukturze inskrypcji nagrobnych na wiejskich nekropoliach historycznego Podola

Autor

  • Olena Havryliuk Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Szkoła Doktorska w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo https://orcid.org/0000-0001-8646-8234

DOI:

https://doi.org/10.18778/1506-6541.27.09

Słowa kluczowe:

Podole, parafie katolickie, wiejskie cmentarze, inskrypcje nagrobne, nazwy miejscowe

Abstrakt

Przedmiotem niniejszego artykułu są nazwy miejscowe w inskrypcjach nagrobnych, które zachowały się na wiejskich cmentarzach katolickich historycznego Podola. Celem jest ich analiza przez pryzmat klasyfikacji zaproponowanej przez Kazimierza Długosza. Inskrypcje nagrobne, traktowane jako „teksty kultury”, ukazują relacje społeczne dawnego Podola jako terenu pogranicza, kwestie tożsamościowe, a także przemiany kulturowe i gospodarcze.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Anusik A., Rola ziemiaństwa polskiego w industrializacji Ukrainy w drugiej połowie XIX wieku, „Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej” 2010, t. 7.
Google Scholar

Ariès Ph., Człowiek i śmierć, przeł. E. Bąkowska, Warszawa 2011.
Google Scholar

Długosz K., Inskrypcje nagrobne w ujęciu językoznawczym, Gorzów Wielkopolski 2010.
Google Scholar

Epsztein T., Polska własność ziemska na Ukrainie (gubernia kijowska, podolska i wołyńska) w 1890 roku, Warszawa 2008.
Google Scholar

Epsztein T., Wielka własność ziemska w guberni podolskiej na tle Ukrainy Prawobrzeżnej w XIX wieku, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 2018, t. 53, nr 1.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.12775/SDR.2018.1.01

Gałka B. W., Ziemianie i ich organizacje w Polsce lat 1918–1939, Toruń 1999.
Google Scholar

Havryliuk O., Inskrypcje nagrobne z zabytkowych katolickich cmentarzy Podola jako rodzaj archiwum kulturowego, [w:] Arhìvìstika teorìâ, metodika, praktika. Materìali drugoï mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï, Kam̓ânec̓-Podìls̓kij 2021 [Архівістика: теорія, методика, практика. Матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції, Кам`янець-Подільський 2021].
Google Scholar

Kolbuszewski J., Wiersze z cmentarza. O współczesnej epigrafice wierszowanej, Wrocław 1985.
Google Scholar

Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia. Winnicki Okręg Konsularny / Mogilu pradìda vrâtuj vìd zabuttâ. Vìnnic’kij Konsul’s’kij Okrug, fot. O. Bezruczenko i in., oprac. tekstu E. Niedźwiedzka, tł. na jęz. ukr. O. Bezruczenko, Winnica 2013.
Google Scholar

Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia. Winnicki Okręg Konsularny / Mogilu pradìda vrâtuj vìd zabuttâ. Vìnnic’kij Konsul’s’kij Okrug, oprac. tekstu G. Orłowska-Sondej, K. Świderek, tł. na jęz. ukr. O. Bezruczenko, W. Grodecka, Winnica 2014.
Google Scholar

Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia. W służbie pamięci, tekst G. Tymbrowska, red. G. Orłowska-Sondej, Wrocław 2019.
Google Scholar

Rodenkówna M., Nagrobek jako komunikat językowy, „Zeszyty Językoznawcze Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej” 1980, nr 1.
Google Scholar

Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią. Opublikowano w Internecie: https://lektury.gov.pl/czytaj/rozmowa-mistrza-polikarpa-ze-smiercia
Google Scholar

Rzetelska-Feleszko E., Nazwy geograficzne, [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin 2001.
Google Scholar

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. I, Warszawa 1880.
Google Scholar

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. III, Warszawa 1882.
Google Scholar

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. XII, Warszawa 1892.
Google Scholar

Steczko I., Językowe sposoby wyrażania aktu śmierci w dawnych inskrypcjach nagrobnych z cmentarza Rakowickiego w Krakowie, „Annales Uniwersitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” 2011, nr 6.
Google Scholar

Stomma L, Antropologia kultury wsi polskiej XIX w. oraz wybrane eseje, Łódź 2002.
Google Scholar

Szczepaniak J., Katolicy na Podolu od końca XVIII do połowy XIX stulecia (przegląd dotychczasowych badań i nowe dane statystyczne, „Textus et Studia” 2016, nr 4 (8).
Google Scholar

Trzynadlowski J., Małe formy literackie, Wrocław 1977.
Google Scholar

Biblioteka – Forum. Dynamiczny Herbarz Rodzin Polskich https://genealogia.okiem.pl/forum/search.php
Google Scholar

Genealogia Polaków – Dynamiczny Herbarz Rodzin Polskich. Opublikowano w Internecie: https://genealogia.okiem.pl/herbarz.php
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2021-12-21

Jak cytować

Havryliuk, O. (2021). Nazwy miejscowe w strukturze inskrypcji nagrobnych na wiejskich nekropoliach historycznego Podola. Zeszyty Wiejskie, 27, 193–208. https://doi.org/10.18778/1506-6541.27.09

Numer

Dział

Articles