Rolnictwo w powiecie gubińskim w latach 1945–1949

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/1506-6541.27.03

Słowa kluczowe:

powiat gubiński, wieś, rolnictwo, uwłaszczenie, ośrodki maszynowe

Abstrakt

Artykuł omawia trudne początki rozwoju gospodarczego wsi gubińskich w pierwszych powojennych latach. Nowi mieszkańcy tych terenów, zajmując poniemieckie gospodarstwa, musieli nawiązać sieć powiązań gospodarczych w powiecie. Rolnictwo, które w 1939 r. stanowiło niewielką część zajęć mieszkańców wsi, po wojnie było dominującym zajęciem. Stan zaludnienia wsi powiatu, akcja uwłaszczeniowa, stan inwentarza żywego i martwego oraz zagospodarowanie majątków junkierskich, tworzenie PGR-ów i ośrodków maszynowych powodowały stagnację. W latach 1945–1949 powiat gubiński był wyludniony, a wśród osiedleńców panowała bieda.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Archiwum Państwowe w Poznaniu, Izba Przemysłowo-Handlowa w Poznaniu
Google Scholar

Archiwum Państwowe w Poznaniu, Państwowy Urząd Repatriacyjny Oddział w Poznaniu
Google Scholar

Archiwum Państwowe w Poznaniu, Wojewódzki Urząd Informacji i Propagandy w Poznaniu
Google Scholar

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zielonej Górze
Google Scholar

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, Powiatowa Rada Narodowa i Wydział Powiatowy w Gubinie
Google Scholar

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, Powiatowa Rada Narodowa w Świebodzinie
Google Scholar

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, Starostwo Powiatowe Gubińskie w Gubinie
Google Scholar

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, Urząd Wojewódzki Poznański Ekspozytura w Gorzowie
Google Scholar

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, Wojewódzki Związek Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Zielonej Górze
Google Scholar

Das Buch der Stadt Guben. Monographien Deutscher Städte Bd. 25, pod red. E. Steina, Berlin–Friedenau, 1928.
Google Scholar

„Dziennik Polski” 1948.
Google Scholar

„Osadnik na Ziemiach Odzyskanych. Dwutygodnik poświęcony sprawom osadnictwa” 1946, 1947, 1948.
Google Scholar

Powszechny Sumaryczny Spis Ludności z dn. 14 II 1946 r., Warszawa 1947.
Google Scholar

Poznański Dziennik Wojewódzki 1945, 1948.
Google Scholar

Banasiak S., Działalność osadnicza Państwowego Urzędu Repatriacyjnego na Ziemiach Odzyskanych w latach 1945–1947, Poznań 1963.
Google Scholar

Dębicki K., Rolnictwo, [w:] Gubin. Zarys historii miasta, pod red. C. Osękowskiego, Zielona Góra 1987.
Google Scholar

Dominiczak H., Osadnictwo i stosunki demograficzne w powiecie gubińskim w latach 1945–1960, [w:] Gubin, pod red. W. Sautera, Zielona Góra 1971.
Google Scholar

Dominiczak H., Osadnictwo wiejskie w województwie zielonogórskim w latach 1945–1950, „Dzieje Najnowsze” 1969, t. 3.
Google Scholar

Gubin, pod red. W. Sautera, Zielona Góra 1971.
Google Scholar

Gubin. Zarys historii miasta, pod red. C. Osękowskiego, Zielona Góra 1987.
Google Scholar

Jastrzębski R., Reforma rolna po drugiej wojnie światowej. Ustawodawstwo państwa polskiego, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2018, t. 70, z. 1.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.14746/cph.2018.1.3

Kochanowski J., Tylnymi drzwiami. „Czarny rynek” w Polsce 1944–1989, Warszawa 2015.
Google Scholar

Kurowska H., Population of Gubin District in the Context of Situational and Statistical Reports in the Years 1945–1949, „Przeszłość Demograficzna Polski” 2020, t. 42.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18276/pdp.2020.42-06

Łach S., Osadnictwo wiejskie na ziemiach zachodnich i północnych Polski w latach 1945–1950, Słupsk 1983.
Google Scholar

Łach S., Przekształcenia ustrojowo-gospodarce w rolnictwie Ziem Zachodnich i Północnych w latach 1945–1949, Słupsk 1993.
Google Scholar

Machałek M., Wieś na ziemiach zachodnich i północnych po 1945 roku – między chłopską zagrodą a PGR-em, [w:] „Ziemie Odzyskane” po drugiej wojnie światowej, pod red. C. Osękowskiego, G. Straucholda, Zielona Góra 2015.
Google Scholar

Markiewicz A., Problemy społeczno-polityczne i gospodarcze wsi lubuskiej 1945–1975, Warszawa 1981.
Google Scholar

Mordawski H., Ziemie Odzyskane. 1945–1956, Brzezia Łąka 2015.
Google Scholar

Osękowski C., Społeczeństwo Polski zachodniej i północnej w latach 1945–1956. Procesy integracji i dezintegracji, Zielona Góra 1994.
Google Scholar

Osękowski C., Ziemie zachodnie i północne Polski w okresie stalinowskim, Zielona Góra 1999. Pastwa F., Wieś lubuska w latach 1945–1950. Polityka i gospodarka, Zielona Góra 1977.
Google Scholar

Skobelski R., Specyfika polityki gospodarczej państwa na „Ziemiach Odzyskanych” w latach 1945–1970, [w:] „Ziemie Odzyskane” po drugiej wojnie światowej, red. C. Osękowski, G. Strauchold, Zielona Góra 2015.
Google Scholar

Słabek H., O społecznej historii Polski 1945–1989, Warszawa 2015.
Google Scholar

Smoliński S., Przedpelski M., Struktura społeczno-gospodarcza Ziem Zachodnich w latach 1933–1960, Poznań 1964.
Google Scholar

Stachowicz H., Rozwój gospodarczy Gubina, [w:] Gubin, pod red. W. Sautera, Zielona Góra 1971.
Google Scholar

Stachowicz H., Rozwój gospodarczy powiatu gubińskiego w okresie 15-lecia Polski Ludowej, Gubin 1966–2012.
Google Scholar

Szczegóła H., Narodziny władzy ludowej w powiecie gubińskim. Początki życia społeczno-politycznego w latach 1945–1946, [w:] Gubin, pod red. W. Sautera, Zielona Góra 1971.
Google Scholar

Traczyk Z., Wyzwolenie Gubina w 1945 roku, [w:] Gubin. Zarys historii miasta, pod red. C. Osękowskiego, Zielona Góra 1987.
Google Scholar

Traczyk Z., Ziemia gubińska 1939–1949…, Gubin 2011.
Google Scholar

Zawistowski A., Bilety do sklepu. Handel reglamentowany w PRL, Warszawa 2017.
Google Scholar

„Ziemie Odzyskane” po drugiej wojnie światowej, pod red. C. Osękowskiego, G. Straucholda, Zielona Góra 2015.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2021-12-21

Jak cytować

Kurowska, H. (2021). Rolnictwo w powiecie gubińskim w latach 1945–1949. Zeszyty Wiejskie, 27, 59–86. https://doi.org/10.18778/1506-6541.27.03

Numer

Dział

Articles