Dzieciństwo a nowoczesność: polska recepcja amerykańskich ideałów, czyli uwag kilka na marginesie książki Sylwii Kuźmy-Markowskiej „Dziecko, rodzina i płeć w amerykańskich inicjatywach humanitarnych i filantropijnych w II Rzeczypospolitej”, Warszawa 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2450-4491.11.20

Słowa kluczowe:

dzieciństwo, „filantropia naukowa”, nowoczesność

Abstrakt

Omawiana książka dotyczy prób przeniesienia do Polski amerykańskich nowoczesnych ideałów dzieciństwa oraz wzorców i norm życia rodzinnego. Interesująco przedstawia działania opiekuńczo-wychowawcze prowadzone w oparciu o zasady „nowoczesnej filantropii”, ale nie wykorzystuje wielu wartościowych opracowań polskich uczonych oraz koncepcji teoretycznych i metodologicznych.

Biogram autora

Aneta Bołdyrew - Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Katedra Historii Wychowania i Pedeutologii

Bołdyrew Aneta – pedagog i historyk, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje w Katedrze Historii Wychowania i Pedeutologii na Wydziale Nauk o Wychowaniu. Do zainteresowań naukowo-badawczych należą przede wszystkim problemy życia rodzinnego, patologii społecznych oraz różnych aspektów wychowania i opieki nad dziećmi i młodzieżą w wieku XIX i pierwszych latach XX w.

Bibliografia

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, Sekcja Rękopisów, Archiwum Heleny Radlińskiej (zbiór w opracowywaniu).
Google Scholar

Bołdyrew A. (2018) Warunki i strategie działalności naukowej polskich akademiczek na niwie pedagogiki i psychologii w latach 1918–1939, „Kwartalnik Pedagogiczny”, nr 4, s. 140–151.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.1710

Deleuze G. (2007) Postscriptum o społeczeństwach kontroli w: tenże, Negocjacje 1972–1990, tłum. M. Herer, Wrocław, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP.
Google Scholar

Domańska E. (2017) Sprawiedliwość epistemiczna w humanistyce zaangażowanej, „Teksty Drugie”, nr 1, s. 41–59.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18318/td.2017.1.3

Fanon F. (1985) Wyklęty lud ziemi, tłum. H. Tygielska, Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy.
Google Scholar

Kuźma-Markowska S. (2018) Dziecko, rodzina i płeć w amerykańskich inicjatywach humanitarnych i filantropijnych w II Rzeczypospolitej, Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323533962

Ostrowicka H. (2015a) Przemyśleć z Michelem Foucaultem edukacyjne dyskursy o młodzieży. Dyspozytyw i urządzanie, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
Google Scholar

Ostrowicka H. (2015b) Urządzanie młodzieży. Studium analityczno-krytyczne, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
Google Scholar

Pomorski J. (2017) Polityzacja/mitologizacja historii, czyli w czym neuronauka (i metodologia) może pomóc badaczowi historii najnowszej?, „Historia@Teoria”, nr 4, s. 15–42.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.14746/ht.2017.6.4.02

Szlendak T. (2012) Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Theiss W. (2017) Udział Heleny Radlińskiej w europejskim ruchu społeczno-pedagogicznym (1918–1939), „Society Register”, nr 1, s. 153–166.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.14746/sr.2017.1.1.13

Pobrania

Opublikowane

2020-10-21

Jak cytować

Bołdyrew, A. (2020). Dzieciństwo a nowoczesność: polska recepcja amerykańskich ideałów, czyli uwag kilka na marginesie książki Sylwii Kuźmy-Markowskiej „Dziecko, rodzina i płeć w amerykańskich inicjatywach humanitarnych i filantropijnych w II Rzeczypospolitej”, Warszawa 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. Nauki O Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 11(2), 275–282. https://doi.org/10.18778/2450-4491.11.20