System edukacji i opieki wczesnodziecięcej w Finlandii

Autor

  • Jenni Salminen Department of Education, University of Jyväskylä, Finland

DOI:

https://doi.org/10.18778/2450-4491.05.09

Słowa kluczowe:

system edukacji i opieki wczesnodziecięcej (ECEC), system edukacyjny, program nauczania, pedagogika

Abstrakt

W Finlandii system edukacji i opieki wczesnodziecięcej (ECEC) obejmuje opiekę dzienną oferowaną rodzinom (opiekę) oraz ukierunkowaną na cel edukację wczesnodziecięcą (wczesna edukacja i nauczanie) zapewnianą dzieciom na etapie przed przejściem do szkoły podstawowej. W związku z tym, ECEC buduje spójną fazę początkową w ramach uczenia się przez całe życie. ECEC kieruje się zasadą „educare” kładącą nacisk na równoczesne uwzględnianie edukacji, nauczania i opieki nad dziećmi jako podstawy działalności pedagogicznej, która jest jednocześnie silnie zakorzeniona w idei uczenia się i rozwoju, jako doświadczenia holistycznego. Celem tego artykułu jest przedstawienie fińskiego systemu edukacji i opieki wczesnodziecięcej, zaprezentowanie jego warunków społecznych, organizacyjnych i programowych oraz omówienie napięć i wyzwań, jakie w nim obecnie występują.

Biogram autora

Jenni Salminen - Department of Education, University of Jyväskylä, Finland

Doktor, pracuje na Wydziale Edukacji Uniwersytetu w Jyväskylä w Finlandii. Jej badania koncentrują się na praktykach pedagogicznych nauczycieli oraz interakcjach między nauczycielami i dziećmi w klasach działających w ramach systemu ECEC (Wczesnej Edukacji i Opieki nad Dzieckiem), a także ich związkach z wczesnym uczeniem się i rozwojem dzieci. Obecnie jest zaangażowana w podoktorski projekt badawczy (2018–2021) finansowany przez Academy of Finland.

Bibliografia

Asetus lasten päivähoidosta [Children’s Day Care Decree] (239/1973) Helsinki, Suomen laki ja asetuskokoelma.
Google Scholar

Core Curriculum for Early Childhood Education and Care (2016) Helsinki, Finnish National Agency of Education.
Google Scholar

Core Curriculum for Pre-Primary Education (2014) Helsinki, Finnish National Agency of Education.
Google Scholar

Eerola-Pennanen P., Vuorisalo M., Raittila R. (2017) Johdatus varhaiskasvatukseen [Introduction to early childhood education and care] in: Valloittava Varhaiskasvatus [Charming Early Childhood Education and Care: Learning, participation and wellbeing], M. Koivula, A. Siippainen, P. Eerola-Pennanen (eds.) Tampere, Vastapaino: 12–25.
Google Scholar

Hujala E., Fonsén E., Elo J. (2012) Evaluating the quality of the child care in Finland, “Early Child Development and Care”, 3–4: 299–314.
Google Scholar

Hänninen S.-L., Valli S. (1986) Suomen lastentarhatyön ja varhaiskasvatuksen historia [History of Finnish kindergartens and early childhood education and care], Helsinki, Otava.
Google Scholar

Karila K. (2010) A Finnish viewpoint on professionalism in early childhood education in: Professionalism in Early Childhood Education and Care. International Perspectives, C. Dalli, M. Urban (eds.), New York, Routledge. (The book is a reproduction of the “European Early Childhood Education Research Journal”, 2: 80–92).
Google Scholar

Karila K. (2012) A Nordic Perspective on Early Childhood Education and Care Policy, “European Journal of Education”, 45: 84–595.
Google Scholar

Karila K., Eerola P., Alasuutari M., Kuukka A., Siippainen A. (upcoming) Varhaiskasvatuksen järjestämisen puhekehykset kunnissa [Frames for organizing ECEC in municipalities], Manuscript under revision.
Google Scholar

Karila K., Kosonen T., Järvenkallas S. (2017) Roadmap on the development of early childhood education for 2017–2030. Guidelines for increasing the degree of participation in early childhood education, and for the development of the skills of daycare centre staff, personnel structure and training, Publications of the Ministry of Education and Culture, Helsinki.
Google Scholar

Lahtinen J., Selkee J. (2014) Varhaiskasvatuksen hallinto, palveluseteli ja kuntalisät 2014 [ECEC administration, day-care service voucher and municipal suppliments in 2014], Helsinki, Kuntaliitto.
Google Scholar

Laki lasten päivähoidosta [Children’s Day Care Act] (36/1973) Helsinki, Suomen laki ja asetuskokoelma.
Google Scholar

Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista [Act on Qualific­ation Requirements for Social Welfare Professionals] (272/2005), Helsinki, Suomen laki ja asetuskokoelma.
Google Scholar

Määttä K., Uusiautti S. (2012) How do the Finnish family policy and early education system support the well-being, happiness, and success of families and children?, “Early Child Development and Care”, 3–4: 291–298.
Google Scholar

Miettunen L. (2008) The role of the Municipal Home Care Allowance in the Finnish child day-care system, Helsinki, The Social Insurance Institution, Finland, Studies in social security and health, 101: 1–126.
Google Scholar

Mikkola A., Repo L., Vlasov J., Paananen M., Mattila V. (2017) Varhaiskasvatuksen arvioinnin nykytila [Present state of evaluation in ECEC], Publications of the Finnish Education Evaluation Centre.
Google Scholar

Pasila A. (2014) Työ vai perhe? Usein molemmat! [Work or Family? Oftetimes both!], Hyvinvointikatsaus 1/2014. Lasten ja lapsiperheiden elinolot. Hyvinvointitilastollinen aikakauskirja 25. vuosikerta, Helsinki, Tilastokeskus & Sotkanet.
Google Scholar

Puroila A.-M., Kinnunen S., Keränen V. (2017) Varhaiskasvatuksen lainsäädännön uudistamiseen tarvitaan johdonmukaisuutta ja yhteistä tahtoa [Renewal of ECEC legislation reguires consistency and shared will], Valtioneuvoston selvitys-ja tutkimustoiminta, Policy brief 4/2017.
Google Scholar

Raittila R. (2013) Pienryhmätoiminta ja leikkialueet: varhaiskasvatuksen pedagoginen toimintaympäristö rakentuu arkisissa käytännöissä [Small group and play area ped­agogy: Constructing pedagogical environment in daily practice] in: Varhaiskasvatuksen pedagogiikka [Pedagogy in ECEC], K. Karila, L. Lipponen (eds.), Tampere, Vastapaino: 69–94.
Google Scholar

Raittila R., Siippainen A. (2017) Varhaiskasvatuksen pedagoginen toimintaympäristö [Pedagogical environment in ECEC] in: Valloittava varhaiskasvatus: Oppimista, osallisuutta ja hyvinvointia [Charming ECEC: Learning, participation and wellbeing], M. Koivula, A. Siippainen, P. Eerola-Pennanen (eds.), Tampere, Vastapaino: 283–292.
Google Scholar

Rutanen N, de Souza Amorim K., Miguel Colus K., Piattoeva N. (2014) What is Best for the Child? Early Childhood Education and Care for Children under 3 Years of Age in Brazil and in Finland, “International Journal of Early Childhood”, 2: 123–141.
Google Scholar

Rönkä A., Turja L., Malinen K., Tammelin M., Kekkonen M. (2017) Flexibly scheduled early childhood education and care: experiences of Finnish parents and educators, “Early Years”, DOI: 10.1080/09575146.2017.1387519.
Google Scholar

Säkkinen S., Kuoppala T. (2016) Varhaiskasvatus 2015 [Early Childhood Education and Care 2015], Statistical report, Helsinki, National Institute of Health and Welfare.
Google Scholar

Varhaiskasvatuslaki [Early Childhood Education Act] (580/2015) Helsinki, Suomen laki ja asetuskokoelma.
Google Scholar

Finnish Education Evaluation Centre (FINEEC) (2017) Tilastoraportti: Varhaiskas­vatussuunnitelman perusteiden toimeenpanon arviointi [Statistics Report: Evaluation of the national core curriculum for early childhood education], Helsinki, https://karvi.fi/
Google Scholar

Finnish Education Evaluation Centre (FINEEC) (2016–2019a) Evaluation of the national core curriculum for early childhood education, https://karvi.fi/en/event/evaluation-national-core-curriculum-early-childhood-education/
Google Scholar

Finnish Education Evaluation Centre (FINEEC) (2016–2019b) Supporting early childhood education providers in quality management, https://karvi.fi/en/event/supporting-early-childhood-education-providers-quality-management/
Google Scholar

Heinämäki L. (2008) Early childhood education in Finland. Potsdam, Liberales Institut, http://www.fnf.org.ph/downloadables/Childhood%20Education%20in%20Finland.pdf
Google Scholar

Kahiluoto T. (2009) Integration of Education and Care in ECEC: Integration at the System Level: Finland as Example, Presentation for the OECD Early Childhood Education and Care (ECEC) Network, 7th of December 2009, https://studylib.net/doc/17843827/integration-of-education-and-care-in-ecec-oecd-7-december
Google Scholar

Kuntaliitto (2017) Kaupunkien ja kuntien lukumäärät [Number of Finnish cities and municipalities], https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelu/kaupunkien-ja-kuntien-lukumaarat
Google Scholar

Ministry of Education and Culture (2017) 1000 uutta lastentarhanopettajaa [1000 new kindergarten teachers], Press release, 5.9.2017, http://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tuhat-uutta-lastentarhanopettajaa
Google Scholar

Moser T., Leseman P., Melhuish, E., Broekhuizen M., Slot P. (2017) European Framework of Quality and Wellbeing Indicators. WP6.3 Curriculum and quality analysis impact review, CARE, http://ecec-care.org/fileadmin/careproject/Publications/reports/D6_3_CARE_Framework_of_Quality_and_Wellbeing_Indicators.pdf
Google Scholar

National Curriculum Guidelines on Early Childhood Education and Care in Finland (2005) Helsinki, Stakes, www.thl.fi/thl-client/pdfs/7eef5448-e8a3-4887-ab97-19719ea74066 (English version 2004).
Google Scholar

OECD (2016) Education at a glance: OECD indicators, Paris: OECD publishing, http://dx.doi.org/10.187/eag-2016-en
Google Scholar

Statistics Finland (2012) Suomen virallinen tilasto (SVT): Esi- ja peruskouluopetus. [Official Finnish statistics: Preschool and primary education], Helsinki, Tilastokeskus, http://www.tilastokeskus.fi/til/pop/index.html
Google Scholar

United Nations (1989) The United Nations Convention on the Rights of the Child, New York, http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm
Google Scholar

Opublikowane

2017-12-20

Jak cytować

Salminen, J. (2017). System edukacji i opieki wczesnodziecięcej w Finlandii. Nauki O Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 5(2), 135–154. https://doi.org/10.18778/2450-4491.05.09