Helena Radlińska i jej pokolenie historyczne – przykład współdziałania interdyscyplinarnego w zespole badawczym afiliowanym w Łódzkim Towarzystwie Naukowym w latach 2019–2022

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2450-4491.15.19

Słowa kluczowe:

zespół badawczy, samokształcenie, Helena Radlińska, pokolenie historyczne, dyskusja akademicka

Abstrakt

Tekst stanowi omówienie genezy powstania i prac zespołu badawczo-samokształceniowego poświęconego problematyce pokolenia historycznego Heleny Radlińskiej i odczytywaniu jej twórczości na tle kontekstów historycznych i społecznych, w których funkcjonowała. Działalność zespołu stała się przyczynkiem do powstania 15 numeru NOWIS, który tworzył się w toku działania kolaboratywnego i rodził się w dyskusji z autorami/autorkami.

Biogramy autorów

Izabela Kamińska-Jatczak - Uniwersytet Łódzki

Izabela Kamińska-Jatczak – pedagog społeczny, doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Łódzkiego. Jej zainteresowania badawcze dotyczą: analizy aktywności w polu pracy socjalnej, pracy socjalnej z rodziną, biograficznych i historycznych kontekstów pedagogiki społecznej, metodologii badań interpretatywnych i partycypacyjnych. Autorka książki: Aktywność asystentów rodziny. Analiza narracji w ujęciu transwersalnym (2021).

Joanna Sosnowska - Uniwersytet Łódzki

Joanna Sosnowska – historyk wychowania, doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie pedagogiki, profesor uczelni zatrudniona w Katedrze Historii Wychowania i Pedeutologii Uniwersytetu Łódzkiego. Jej zainteresowania naukowe dotyczą: dziejów opieki nad dzieckiem oraz dziejów Łodzi w aspekcie opieki społecznej: przed 1914, w latach 1914–1918 i w II Rzeczypospolitej. Ostatnio ukazały się jej książki: Opieka nad dzieckiem w Polsce międzywojennej. Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Oddział Łódzki (1923–1939) (2020), Z dziejów opieki społecznej w Polsce międzywojennej. Półkolonie letnie w Łodzi (2018).

Bibliografia

Dewey J. (1975) Sztuka jako doświadczenie, tłum. A. Potocki, Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo.
Google Scholar

Marynowicz-Hetka E. (2019) Helena Radlińska i jej pokolenie historyczne: uwspólnianie doświadczeń i wzajemność oddziaływań w: Dziedzictwo idei i pęknięcia międzypokoleniowe w pedagogice polskiej. Wprowadzenie do problemu, L. Witkowski (red.), Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 106‒122.
Google Scholar

Marynowicz-Hetka E. (2020) Szkoła myślenia: relacyjne procesy trwania i transformacji w: Wielowymiarowość dobrostanu człowieka i społeczeństw, czyli o tym, jak szlachetne jest zdrowie: księga jubileuszowa dedykowana profesor Ewie Syrek, E. Jarosz (red.), Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 21‒35.
Google Scholar

Radlińska H. (1947) Samokształcenie, „Rzeczy Ciekawe. Miesięcznik Popularno-Naukowy”, r. II, nr 6 (18), s. 1−5.
Google Scholar

Wilkoszewska K. (2009) Wspólnota doświadczenia, „Sztuka i Filozofia”, t. 34, s. 9–17.
Google Scholar

Konwersatorium: Szkoły i zespoły naukowe Łodzi akademickiej – Helena Radlińska i jej pokolenie historyczne (2022), https://www.ltn.lodz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=%C2%AD685&catid=70&Itemid=185 [dostęp: 21.07.2022].
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-09-30

Jak cytować

Kamińska-Jatczak, I., & Sosnowska, J. (2022). Helena Radlińska i jej pokolenie historyczne – przykład współdziałania interdyscyplinarnego w zespole badawczym afiliowanym w Łódzkim Towarzystwie Naukowym w latach 2019–2022. Nauki O Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 15(2), 342–350. https://doi.org/10.18778/2450-4491.15.19