Mobilność przestrzenna ludzi starych – aktualny stan badań

Autor

  • Katarzyna Kikosicka Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Studiów Ludnościowych i Badań nad Usługami

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-3180.14.03

Słowa kluczowe:

migracje, starzenie się ludności, ludzie starzy

Abstrakt

Mobilność przestrzenna dotyczy wszystkich grup wiekowych ludności. Postępujący proces starzenia się ludności wpływa na coraz częstsze poruszanie problematyki migracji osób starszych przez badaczy. Artykuł podejmuje problematykę badań dotyczących mobilności ludzi starych w polskich oraz zagranicznych badaniach naukowych. Populacja osób starszych dzieli się na trzy suppopulację, tj. młodych seniorów, starych seniorów oraz najstarszych seniorów. Motywy, przebieg migracji oraz cechy społeczno-ekonomiczne migrantów są inne w każdej z tych grup. Autorka przedstawia stan badań dotyczących migracji seniorów z uwzględnieniem koncepcji teoretycznych, przyczyn, kierunków oraz struktury społeczno-ekonomicznej migracji osób starych.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bean F.D., Myers G.C., Angel J.L., Galle O.R., 1994, Geographic Concentration, Migra­tion, and Population Redistribution among the Elderly, [w:] Marin L.G. Preston S.H., Demography of Aging, NAP, Washington.
Google Scholar

Frątczak E., 1984, Proces starzenia się ludności Polski a proces urbanizacji, Szkoła Główna Planowania i Statystyki, Warszawa.
Google Scholar

Jankowski G., Pytel S., 2013, Wpływ migracji osób starszych na rynek pracy w obszarach atrakcyjnych turystycznie w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Google Scholar

Kałuża D., 2006, Migracje seniorów w Polsce, [w:] Kowaleski J.T. (red.), Ludzie starzy w polskim społeczeństwie w pierwszych dekadach XXI wieku, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
Google Scholar

Kałuża D., 2007, Migracje zagraniczne osób starszych w Polsce, [w:] Bugajska B. (red.), Życie w starości, Szczecin.
Google Scholar

Kałuża D., 2008, Migracje seniorów, [w:] Kowaleski J.T., Szukalski P. (red.), Starzenie się ludności Polski. Między demografią a gerontologią społeczną, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
Google Scholar

Kałuża D., Damińska J., 2004, Migracje wewnętrzne ludzi w starszym wieku, [w:] Kowaleski J.T., Szukalski P. (red.), Nasze starzejące się społeczeństwo. Nadzieje i zagroże­nia, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
Google Scholar

Kałuża D., Damińska J., 2006, Imigranci i emigranci po 60. roku życia w Polsce, [w:] Kowaleski J.T., Szukalski P. (red.), Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich, Zakład Demografii UŁ, Łódź.
Google Scholar

Kałuża-Kopias D., 2011, Migracje seniorów w największych miastach w Polsce, [w:] Kowaleski T.J. (red.), Przestrzenne zróżnicowanie starzenia się ludności Polski, przyczy­ny, etapy, następstwa, Wydawnictwo UŁ.
Google Scholar

Kałuża-Kopias D., 2012, Migracje seniorów w największych miastach w Polsce, [w:] Ko­waleski T.J. (red.), Przestrzenne zróżnicowanie starzenia się ludności Polski, przyczy­ny, etapy, następstwa, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
Google Scholar

Kałuża-Kopias D., 2013, Charakterystyka demograficzna imigrantów po sześćdziesiątym roku życia – Polska, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, 291.
Google Scholar

Kałuża-Kopias D., 2014, Specyfika przemieszczeń wewnętrznych osób starszych w Polsce, „Studia Demograficzne”, 2 (166).
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.33119/SD.2014.2.5

King R., Warners A.M., Wiliams A.M., 1998, International Retirement Migration in Eu­rope, „International Journal of Population Geography”, 4.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-1220(199806)4:2<91::AID-IJPG97>3.0.CO;2-S

Latuch M., 1977, Przyczyny emigracji osób w starszym wieku z największych miast w Polsce, „Studia Demograficzne”, 50.
Google Scholar

Lee E.S, 1966, A Theory of Migration, „Demography”, 3 (1).
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2307/2060063

Longino Ch.F., Bradley D.E., 2001, Geographical distribution and migration, [w:] Bin­stock R.H., George L.K. (red.), Aging and the social sciences, Oxford University Press, Oxford.
Google Scholar

Potrykowska A., 2003, Przestrzenne zróżnicowanie procesu starzenia się ludności i mi­gracji osób w starszym wieku w Polsce, „Przegląd Geograficzny”, 75.
Google Scholar

Pytel S., 2014a, Atrakcyjność turystyczna miejsc migracji seniorów z województwa ślą­skiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, 805.
Google Scholar

Pytel S., 2014b, Osiedla mieszkaniowe dla seniorów w przestrzeni miast, „Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego”, 25.
Google Scholar

Quandango J., 2002, Aging and the Life Course, Pepper Institute on Aging and Public Policy, Florida State University.
Google Scholar

Rogers A., 1990, Return migration to region of birth among retirement – age persons in the United States, „Journal of Gerontology: Social Sciences”, 5.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1093/geronj/45.3.S128

Rosset E., 1959, Proces starzenia się ludności. Studium demograficzne, PWG, Warszawa.
Google Scholar

Stillwell J., Rees P., Boden P., 1992, Population Redistribution in the United Kingdom, [w:] Migration Processes and Pattern, Belhaven Press, London–New York.
Google Scholar

Stolarczyk K., 1985, Społeczno-ekonomiczne czynniki warunkujące migracje osób w star­szym wieku w Polsce, Monografie i Opracowania, SGPiS, Instytut Statystyki i Demo­grafii, Warszawa.
Google Scholar

Stolarczyk K., 1986, Społeczno-demograficzne aspekty migracji osób w starszym wieku, [w:] Witkowski J. (red.), Społeczno-demograficzne i ekonomiczne aspekty współczes­nych migracji w Polsce, Monografie i Opracowania, SGPiS, Instytut Statystyki i De­mografii, Warszawa.
Google Scholar

Uren Z., Goldring G., 2007, Migration Trends at Older Ages in England and Wales, „Population Trends”, 130.
Google Scholar

Witkowski J. (red.), 1986, Społeczno-demograficzne i ekonomiczne aspekty współczes­nych migracji w Polsce, Monografie i Opracowania, SGPiS, Instytut Statystyki i De­mografii, Warszawa.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2015-12-30

Jak cytować

Kikosicka, K. (2015). Mobilność przestrzenna ludzi starych – aktualny stan badań. Space – Society – Economy, (14), 49–59. https://doi.org/10.18778/1733-3180.14.03