Miejscowy plan rewitalizacji jako narzędzie kształtowania polityki przestrzennej historycznego centrum małego miasta

Autor

  • Adrianna Cieślak-Arkuszewska Politechnika Łódzka, Instytut Architektury i Urbanistyki, Zakład Urbanistyki i Rewitalizacji Miast https://orcid.org/0000-0001-6280-9591
  • Rafał Purzyński Absolwent Politechniki Łódzkiej, Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-3180.32.07

Słowa kluczowe:

miejscowy plan rewitalizacji, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, rewitalizacja, planowanie przestrzenne, małe miasto

Abstrakt

Świadoma i kompetentna polityka przestrzenna na szczeblu gminnym to jedna z podstawowych determinant rozwoju społecznego i gospodarczego. Błędy lub zaniechania w tym zakresie mogą być źródłem napięć społecznych, kryzysów ekonomicznych, ekologicznych, demograficznych oraz innych dysfunkcji. Mogą także znacząco wpływać na pogłębienie degradacji w zakresie krajobrazu kulturowego i przyczyniać się do zaniku lokalnych cech architektonicznych i urbanistycznych, co wydaje się być szczególnie istotne w przypadku miast małych i średnich. Ustawa o rewitalizacji wprowadziła nowe narzędzie wdrażania założeń polityki przestrzennej jakim jest miejscowy plan rewitalizacji.

Celem niniejszego artykułu jest ocena potencjalnej efektywności miejscowego planu rewitalizacji, przy czym uwaga autorów koncentruje się na zagadnieniach funkcjonalno-przestrzennych i architektonicznych. W artykule omówiono w szczególności możliwości, jakie daje ustawa w odniesieniu do kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta oraz  formowania  tkanki  architektonicznej. Zwrócono uwagę zarówno na potencjały jak i ograniczenia wprowadzonych przez ustawę rozwiązań. Przedmiotem opracowania są ustalenia planistyczne i ich potencjalne efekty przestrzenne, zwłaszcza w odniesieniu do małych miast. Przedstawione w artykule wnioski wyprowadzono w oparciu o analizę obowiązujących aktów prawnych oraz na podstawie doświadczeń płynących z opracowania koncepcyjnego studium przypadku (case study) dla Wielunia. Analiza ma charakter krytyczny i odnosi się bezpośrednio do potencjalnej skuteczności planów rewitalizacji w kształtowaniu polityki przestrzennej, zwłaszcza odnowy i aktywizacji, historycznych obszarów centralnych małych miast.

Należy przy tym podkreślić, że badanie możliwości zastosowania ustawy jest ważnym elementem poszukiwania odpowiedniej metodyki sporządzania miejscowych planów rewitalizacji. Znajomość zależności między instrumentami planistycznymi a praktycznymi efektami ich stosowania daje bowiem szanse na dogłębną weryfikację przygotowywanych planów, a co za tym idzie może przyczynić się do poprawy ich skuteczności w kształtowaniu polityki przestrzennej. Należy także podkreślić, że rozważania dotyczące miejscowych planów rewitalizacji są ważnym elementem dyskusji nad ewentualną ingerencją w istniejący porządek planistyczny.

Przeprowadzone badania wskazują, że miejscowy plan rewitalizacji może być skutecznym narzędziem wspierającym procesy odnowy i aktywizacji historycznych obszarów centralnych małych miast. Wynika to z rozszerzenia kompetencji gminy, m.in. w zakresie kształtowania formy urbanistyczno-architektonicznej miasta. W tym kontekście należy uznać, że jest to dokument wspierający ochronę krajobrazu kulturowego i pozwalający na świadome i konsekwentne kształtowanie krajobrazu miasta. Może również przyczynić się do społecznej i gospodarczej rewitalizacji historycznych obszarów centralnych miast. Jego wdrożenie wymaga jednak znacznych kompetencji na poziomie projektowym i administracyjnym. Autorzy wskazują na liczne niedoskonałości rozwiązań wprowadzonych ustawą, m.in. ograniczenia w korzystaniu z tzw. umowy urbanistycznej. Podkreślają, że procedura opracowania dokumentu jest skomplikowana, a jego zastosowanie ogranicza się jedynie do wyznaczonych obszarów rewitalizacji. W szczególności zwracają jednak uwagę na wpływ planu rewitalizacji na prawa majątkowe, co nie tylko może być źródłem znaczących obciążeń finansowych dla gminy (odszkodowania), ale niesie ze sobą także ryzyko braku akceptacji przyjętych w planie rozwiązań przez mieszkańców i inwestorów. W tym kontekście, zwłaszcza w przypadku miast małych i średnich o ograniczonych możliwościach budżetowych, realne wdrożenie pełnego wachlarza rozwiązań oferowanych przez miejscowy plan rewitalizacji może okazać się niemożliwe z uwagi na skutki finansowe.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bal-Domańska B., 2020, Badania rewitalizacji na poziomie gmin, „Samorząd Terytorialny”, 7–8: 95–108.
Google Scholar

Bieda A., 2017, Urban renewal and the value of real properties, „Studia Regionalne i Lokalne”, 3(69): 5–28.
Google Scholar

Brzezińska-Rawa A., Sylwestrzak D., 2021, Prawne podstawy działania gmin za pomocą instrumentów planistycznych w zakresie migracji, „Samorząd Terytorialny”, 9: 65–76.
Google Scholar

Burmeister T., 2003, Der städtebauliche Vertrag als rechtliches Instrument der Kooperation mit Privaten bei der Baulandentwicklung und erschließung, Dissertation, Technische Universität Berlin, Berlin. http://dx.doi.org/10.14279/depositonce-715
Google Scholar

Cieślak A., 2018, Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako narzędzie kształtowania krajobrazu małego miasta. Wybrane zagadnienia, „Przestrzeń i Forma”, 35: 177–206. https://doi.org/10.21005/pif.2018.35.D-01
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.21005/pif.2018.35.D-01

Czekiel-Świtalska E., Świtalska A., 2017, Planowanie czy zagospodarowanie przestrzenne, „Teka Komisji Urbanistyki i Architektury O/PAN w Krakowie”, 45: 309–317.
Google Scholar

Franta A., 2004, Reżyseria przestrzeni: o doskonaleniu przestrzeni publicznej miasta, Monografia, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków.
Google Scholar

Glasson J., Wood G., 2009, Urban regeneration and impact assessment for social sustainability, „Impact Assessment and Project Appraisal”, 27(4): 283–290. https://doi.org/10.3152/146155109X480358
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.3152/146155109X480358

Jackson C., 2018, The effect of urban renewal on fragmented social and political engagement in urban environments, „Journal of Urban Affairs”, 41(4): 503–517. https://doi.org/10.1080/07352166.2018.1478225
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/07352166.2018.1478225

Jopek D., 2018, Czynniki kształtujące przestrzenną formę miasta, „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna”, 42: 81–89.
Google Scholar

Kosiński W., 2000, Aktywizacja turystyczna małych miast. Aspekty architektoniczno-krajobrazowe, Monografia 269, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków.
Google Scholar

Legutko-Kobus P., Nowak M.J., 2020, Niesprawność władz publicznych w świetle prawno-przestrzennych i partycypacyjnych narzędzi rewitalizacji, „Studia z Polityki Publicznej”, 7(3(270)): 117–135. https://doi.org/10.33119/KSzPP/2020.3.7
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.33119/KSzPP/2020.3.7

Marx S.P., 2003, Europäisches Planungsrecht und Public Private Partnerships im Städtebau, Buch, Universität Kassel, Kassel. https://kobra.uni-kassel.de/handle/123456789/2006102315190?show=full
Google Scholar

Masztalski R., 2014, Miejsce handlu we współczesnej przestrzeni małego miasta Polski, [w:] Masztalski R. (red.), Współczesne funkcje handlowe w wybranych małych miastach województwa dolnośląskiego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław: 9–20.
Google Scholar

Maurer H., Waldhoff Ch., 2020, Allgemeines Verwaltungsrecht, Buch, C.H. Beck, ISBN online: 978-3-406-75897-3. https://doi.org/10.17104/9783406758973
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.17104/9783406758973

Mehdipanah R., Marra G., Melis G., Gelormino E., 2017, Urban renewal, gentrification and health equity: a realist perspective, „European Journal of Public Health”, 28(2): 243–248. http://doi.org/10.1093/eurpub/ckx202
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1093/eurpub/ckx202

Mikuła Ł., 2017, Nowe instrumenty ekonomiczne polityki miejskiej w świetle ustawy o rewitalizacji, „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna”, 39(1): 47–60.
Google Scholar

Nelicki A., Zachariasz I., 2008, Planowanie przestrzenne a udział podmiotów prywatnych w budowie infrastruktury publicznej. Rozwiązania polskie a wybranych krajów UE i USA, „Samorząd Terytorialny”, 10: 29–41.
Google Scholar

Nowak M.J., 2015, Nieefektywność decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w kształtowaniu ładu przestrzennego, a działania administracji publicznej, „Biuletyn PAN Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju”, 257–258: 46–57.
Google Scholar

Nowak M.J., 2019, Miejscowy plan rewitalizacji – szczególna forma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (komentarz praktyczny), „LEX/el.” (dostęp: 18.12.2021).
Google Scholar

Nowakowski M., Bańkowska B., 2013, Sto lat planowania przestrzeni polskich miast (1910–2010), Oficyna Naukowa, Warszawa.
Google Scholar

Purzyński R., 2021, A maximis ad minima. Rewitalizacja małego miasta na przykładzie Wielunia, praca dyplomowa – magisterska, Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej, Łódź, promotor: dr inż. arch. Adriana Cieślak-Arkuszewska (materiał niepublikowany).
Google Scholar

Raport o stanie polskich miast. Rewitalizacja, 2019, Jarczewski W., Kułaczkowska A. (red.), Obserwatorium Polityki Miejskiej Instytutu IRMiR, Warszawa–Kraków.
Google Scholar

Rewitalizacja w praktyce. Modele rozwiązań jako rezultaty konkursu Modelowa Rewitalizacja Miast i pilotaży w zakresie rewitalizacji, 2018, Jadach-Sepioło A., Kułaczkowska A., Mróza A. (red.), Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa.
Google Scholar

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miast, 2016, Departament Infrastruktury, Najwyższa Izba Kontroli, Informacja o wynikach kontroli, Warszawa.
Google Scholar

Ruczkowski P., 2020, Umowa urbanistyczna w procesie rewitalizacji – charakter prawny i konsekwencje prawne jej zawarcia, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G. Ius”, 67(1): 85–97.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.17951/g.2020.67.1.85-97

Skalski K., 2018, Dziedzictwo kulturowe małych miast jako wektor rozwoju gospodarczego w programach rewitalizacji, „Przestrzeń i Forma”, 34: 247–264. http://doi.org/10.21005/pif.2018.34.C-09
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.21005/pif.2018.34.C-09

Sobol A., 2005, Małe miasta w teorii i praktyce zrównoważonego rozwoju, [w:] Heffner K. (red.), Małe miasta a rozwój lokalny i regionalny, Katowice: 43–52.
Google Scholar

Szlachetko J.H., 2017, Miejscowy plan rewitalizacji a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Różnice w zakresie przedmiotowym upoważnienia ustawowego, „Metropolitan. Przegląd Naukowy”, 1(7): 40–59.
Google Scholar

Szlachetko J.H., Szlachetko K., 2019, Udział interesariuszy w kształtowaniu i prowadzeniu polityki rewitalizacyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Google Scholar

Twardzik M., 2016, Oddziaływanie galerii handlowych na śródmiejskie ulice handlowe Katowic, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica”, 23(1): 67–85.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1508-1117.23.04

Ustawa krajobrazowa, rewitalizacyjna i metropolitalna. Komentarz do przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 2016, Nowak M., Tokarzewska-Żarna Z. (red.), C.H. Beck, Warszawa.
Google Scholar

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, 2016, Wierzbowski M., Plucińska-Filipowicz A. (red.), Wolters Kluwer, Warszawa.
Google Scholar

Wdowicka M., Mierzejewska L., 2012, Chaos w zagospodarowaniu przestrzennym stref podmiejskich jako efekt braku zintegrowanego systemu planowania (na przykładzie strefy podmiejskiej Poznania), „Problemy Rozwoju Miast”, 1: 40–52.
Google Scholar

Wiśniewski J., 2017, Program rewitalizacji w rozwoju miast. Przykład Lidzbarka Warmińskiego, [w:] Strzelecka E. (red.), Alternatywne modele rozwoju miast. Sieć miast Cittaslow, Politechnika Łódzka, Łódź: 240–250.
Google Scholar

Wojnarowska A., 2016, Inwestycje mieszkaniowe w ramach programów rewitalizacji centrum Łodzi, „Space–Society–Economy”, 15: 69–88. https://doi.org/10.18778/1733–3180.15.06
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1733-3180.15.06

Zagroba M., 2016, Problems of the Revitalization of Historic Centres in Small Towns in the North-Eastern Poland, „Gazi University Journal of Science”, 4: 723–729.
Google Scholar

Złakowski Ł., 2018, Komentarz do art. 37i, [w:] Niewiadomski Z. (red.), Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz, Warszawa: 363.
Google Scholar

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r., poz. 450 z późn. zm.).
Google Scholar

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.).
Google Scholar

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2021 r., poz. 485).
Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie zakresu projektu miejscowego planu rewitalizacji w części tekstowej oraz zakresu i formy wizualizacji ustaleń miejscowego planu rewitalizacji (Dz.U. z 2016 r., poz. 1032).
Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 124 z późn. zm.)
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2021-12-30

Jak cytować

Cieślak-Arkuszewska, A., & Purzyński, R. (2021). Miejscowy plan rewitalizacji jako narzędzie kształtowania polityki przestrzennej historycznego centrum małego miasta. Space – Society – Economy, (32), 153–181. https://doi.org/10.18778/1733-3180.32.07

Numer

Dział

Articles