Indywidualizmy nazewnicze Szymona Budnego (na przykładzie nowotestamentowych nazw geograficznych w Biblii nieświeskiej)

Autor

  • Rafał Zarębski Uniwersytet Łódzki, Instytut Filologii Polskiej, Katedra Historii Języka Polskiego

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6077.51.2.04

Słowa kluczowe:

przekład, Biblia, Nowy Testament, nazwa własna, toponim, Szymon Budny

Abstrakt

The article discusses the most important issues that accompany the linguistic characteristics of place-names in Simon Budny’s translation of the New Testament. The language form of a given name in a particular translation depends on two kinds of factors: extralinguistic (language source of the translation, translation strategy, attitude to the translation tradition) and intralinguistic (translocation of the name in its original form, language adaptation, translation). Many of these names have a different linguistic form than in other translations of the 16th century. It demonstrates the individual approach of the translator to the language material.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Altbauer M., 1965, Dublety imion biblijnych w polszczyźnie, „Onomastica”, X.
Google Scholar

Czerniatowicz J., 1969, Niektóre problemy naukowe grecystyki w pracach biblistów polskich XVI i XVII w., Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław.
Google Scholar

Kamieniecki J., 1995, Zapiski językowe Szymona Budnego (Stary Testament), „Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego”, t. XXI.
Google Scholar

Kamieniecki J., 1999, Z dziejów szesnastowiecznej filologii biblijnej — przekłady biblijne Szymona Budnego, „Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego”, t. XXV.
Google Scholar

Kamieniecki J., 2003, Szymon Budny — zapomniana postać polskiej reformacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
Google Scholar

Kossowska M., 1968, Biblia w języku polskim, t. 1, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań.
Google Scholar

Kwilecka I., 1996, Problem autorstwa przekładu Apokryfów w Biblii Szymona Budnego z 1572 roku, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, t. 33.
Google Scholar

Malec M., 2003, Onomastyka w Rozmyślaniu przemyskim, „Polonica” XXII–XXIII.
Google Scholar

Merczyng H., 1913, Szymon Budny jako krytyk tekstów biblijnych, Akademia Umiejętności, Kraków.
Google Scholar

Moszyński L., 1992, Hebr. ha — Adam: nomen apellativum — nomen proprium w renesansowych przekładach biblijnego opisu życia pierwszego człowieka (Gn I 26 — V 5), „Slavia” 61.
Google Scholar

Moszyński L., 1994, Komentarz do: Biblia to jest Księgi starego i Nowego Przymierza. In der Übersetzung des Simon Budny. Nieśwież, Zasław 1571–1572. Herausgegeben von Hans Rothe und friedrich Scholz. Księgi Nowego Przymierza Kto pospolicie Nowym Testamentem zową z wielką pracą y pilnym poprawieniem z Greckiego na Polski ięzyk przetłumaczone, seria Biblia Slavica. Seria II: Polnische Bibeln 1994, Paderborn.
Google Scholar

Moszyński L., 1997, Szymon Budny jako onomasta. I. Antroponimia, w: H. Popowska-Taborska, J. Duma (red.), Onomastyka i dialektologia, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
Google Scholar

Moszyński L., 2003, Biblia Szymona Budnego. Charakterystyka przekładu, w: I. Kwilecka (red.), Biblie staropolskie, Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań.
Google Scholar

Moszyński L., 2005a: Szymon Budny jako onomasta. 2. Etnonimia, teo‑i demononimia. Chrematonimia, w: J. Migdał (red.), Ad perpetuam rei memoriam. Profesorowi Wojciechowi Ryszardowi Rzepce z okazji 65. urodzin, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań.
Google Scholar

Moszyński L., 2005b, Szymon Budny jako onomasta. 3. Ojkonimia, w: M. Balowski, W. Chlebda (red.), Ogród nauk filologicznych. Księga Jubileuszowa poświęcona Profesorowi Stanisławowi Kochmanowi, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
Google Scholar

Rzetelska-Feleszko E., 1998, Nazwy Żydów w słowiańskich przekładach Nowego Testamentu, w: M Kamińska, E. Umińska-Tytoń (red.), Funkcja słowa w ewangelizacji, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź.
Google Scholar

Sowa F., 1993, Osobowe nazwy własne w polskich przekładach Biblii, w: M. Kamińska, E. Małek (red.), Biblia a kultura Europy, t. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Google Scholar

Zarębski R., 2006, Nazwy osobowe w polskich przekładach Nowego Testamentu, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź.
Google Scholar

Zarębski R., 2007, Tłumaczenie obcych nazw geograficznych w dawnych i współczesnych polskich przekładach Nowego Testamentu, w: J. Kamper-Warejko, I. Kaproń-Charzyńska, J. Kulwicka-Kamińska (red.), Studia nad słownictwem dawnym i współczesnym języków słowiańskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2017-04-24

Jak cytować

Zarębski, R. (2017). Indywidualizmy nazewnicze Szymona Budnego (na przykładzie nowotestamentowych nazw geograficznych w Biblii nieświeskiej). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica, 51(2), 41–53. https://doi.org/10.18778/0208-6077.51.2.04

Numer

Dział

Articles