Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica https://czasopisma.uni.lodz.pl/linguistica <div style="text-align: justify;"> <p>Publikacja <em>Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica</em> należy do serii zeszytów naukowych Uniwersytetu Łódzkiego. Pierwszy tom tego pisma ukazał się w 1981 r. Opracowania redakcyjnego <em>Folia Linguistica</em> od początku podjęli się pracownicy polonistycznych katedr językoznawczych: Katedry Historii Języka Polskiego i Katedry Współczesnego Języka Polskiego. <em>Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica</em> to pismo otwarte na różne teorie i punkty widzenia, ukazujące zmiany zachodzące w dawnym i współczesnym języku polskim. Znaleźć w nim można oryginalne artykuły badawcze ze wszystkich dziedzin językoznawstwa.</p> <p><a href="https://digijournals.uni.lodz.pl/linguistica/">Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica na platformie Digital Commons (Elsevier)</a></p> </div> pl-PL ewa.smiechowicz@uni.lodz.pl (Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz) ojs@fimagis.pl (Firma Magis) Sat, 30 Dec 2023 00:00:00 +0100 OJS 3.3.0.15 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 RECENZJA: Ewa Młynarczyk, "BIEDA jako polski koncept językowo-kulturowy", Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021, ss. 320 https://czasopisma.uni.lodz.pl/linguistica/article/view/22173 Rafał Zarębski Prawa autorskie (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.uni.lodz.pl/linguistica/article/view/22173 Sat, 30 Dec 2023 00:00:00 +0100 RECENZJA: Paulina Michalska-Górecka, "Muncerianie, rakowianie, tropiści. Nazwy sekwatywne w polszczyźnie XVI wieku", Poznań: Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, 2021, ss. 322 https://czasopisma.uni.lodz.pl/linguistica/article/view/17227 Danuta Kowalska Prawa autorskie (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.uni.lodz.pl/linguistica/article/view/17227 Sat, 30 Dec 2023 00:00:00 +0100 Polskie ekwiwalenty greckich leksemów έκκλησία ‘społeczność wezwanych’, μετάνοια ‘nawrócenie’, μετανοέω ‘nawracać się’, βάπτισμα ‘obmycie’, βαπτίζω ‘obmywać’ w renesansowych antytrynitarskich przekładach Nowego Testamentu jako leksykalne wyznaczniki wspólnoty konfesyjnej https://czasopisma.uni.lodz.pl/linguistica/article/view/22169 <p>Prezentowana analiza dystrybucyjno-kontekstowa polskich ekwiwalentów greckich leksemów, uznanych w polemikach religijnych doby reformacji za leksemy istotne doktrynalnie: <em>έκκλησία</em> ‘społeczność wezwanych’, <em>μετανοέω</em> ‘nawracać się’, <em>μετάνοια</em> ‘nawrócenie’, <em>βαπτίζω</em> ‘obmywać’, <em>βάπτισμα</em> ‘obmycie’ w renesansowych przekładach Nowego Testamentu, które powstały w kręgu antytrynitarskiej wspólnoty braci polskich – <em>Biblia </em>Szymona Budnego (1572), <em>Nowy Testament </em>Szymona Budnego (1574), <em>Nowy Testament </em>Marcina Czechowica (1577), <em>Nowy Testament rakowiecki</em> (1606) ma na celu ocenę ich odrębności leksykalnej na tle renesansowych przekładów dokonanych we wspólnotach trynitarskich – katolickiej i ewangelickiej.</p> <p>Leksemy <em>zbor, zborowy, pokajanie, kajanie się, kajać się, pokajać się, ponurzenie, nurzanie, ponurzyć, nurzać</em> są partykularnymi dla renesansowych translacji antytrynitarskich polskimi ekwiwalentami tych greckich leksemów. Zestawienie ich z podstawieniami wprowadzonymi do renesansowych przekładów zarówno kręgu katolickiego, jak i kręgu ewangelickiego, pozwala widzieć w nich leksykalne wykładniki antytrynitarskiej wspólnoty doktrynalnej – unitarnej, anabaptystycznej i kongregacjonistycznej. Leksemy te jako efekt dociekań filologiczno-egzegetycznych tłumaczy Nowego Testamentu z języka oryginalnego (greckiego) ostatecznie zyskują status antytrynitarskich terminów religijnych.</p> Tomasz Lisowski Prawa autorskie (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.uni.lodz.pl/linguistica/article/view/22169 Sat, 30 Dec 2023 00:00:00 +0100 Wspólnotowy wymiar dawnego dyskursu naukowego (XVI–XVII wiek) https://czasopisma.uni.lodz.pl/linguistica/article/view/22170 <p>Artykuł stanowi próbę opisu wymiaru wspólnotowego dawnego dyskursu naukowego na przykładzie zielników polskich z XVI i XVII wieku. Metodologiczne podstawy pracy stanowią przede wszystkim założenia lingwistyki dyskursu. Wyodrębniono trzy typy wspólnoty: wspólnota uczonych, wspólnota lekarzy, wspólnota etniczna, a następnie wskazano ich językowe i tekstowe eksponenty. Opisane wspólnoty mają odpowiedni charakter: profesjonalny i specjalistyczny, praktyczny i zawodowy oraz kulturowy. Przeprowadzone analizy doprowadziły do wniosku o ważnym wspólnotowym aspekcie dawnego dyskursu naukowego, czerpiącego z podstaw obcych, ale też zawierającego elementy rodzime.</p> Artur Rejter Prawa autorskie (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.uni.lodz.pl/linguistica/article/view/22170 Sat, 30 Dec 2023 00:00:00 +0100 „[...] społeczeństwo nasze straciło jednego z najzacniejszych swych członków”. Poznawcze aspekty sylwetki wspomnieniowej (na podstawie tekstów z „Wędrowca”) https://czasopisma.uni.lodz.pl/linguistica/article/view/15647 <p>Przedmiotem analiz są wybrane zagadnienia utrwalone w sylwetkach wspomnieniowych na poznawczym poziomie gatunku. Poziom ten obejmuje tematykę i sposób jej przedstawienia, czyli przyjęty punkt widzenia, perspektywę oraz porządek aksjologiczny. W analizach uwzględniono te treści, które odwołują się do wspólnotowych uwarunkowań życia (i śmierci) przedstawianych osób. Przedmiotem ekscerpcji uczyniono ponad 30 roczników „Wędrowca” z lat 1863–1899, a w celach porównawczych przywołano inne tytuły prasy warszawskiej. Analizy dowiodły, że sposobem zaakcentowania społecznego wymiaru śmierci było zwrócenie uwagi na liczbę uczestników pogrzebu (aspekt ilościowy) oraz zaznaczenie straty, jaką ponosiło społeczeństwo (aspekt jakościowy) ze śmiercią osoby. Analizowane teksty uwidoczniły różnice w charakteryzowaniu zmarłych kobiet i mężczyzn. Wspólne natomiast było nasycenie tekstów leksyką aksjologiczną (głównie słownictwem oceniającym i waloryzującym).</p> Magdalena Pietrzak Prawa autorskie (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.uni.lodz.pl/linguistica/article/view/15647 Sat, 30 Dec 2023 00:00:00 +0100 Słownictwo uczniów szkół galicyjskich z przełomu XIX i XX wieku (na tle ówczesnych gwar uczniowskich z innych regionów) https://czasopisma.uni.lodz.pl/linguistica/article/view/13941 <p>Przedmiotem opisu uczyniono historyczny socjolekt uczniowski z terenów dawnej Galicji, przedstawiając go na tle gwary uczniowskiej funkcjonującej w innych regionach. Podstawą ekscerpcji materiału stały się następujące teksty przedstawiające stan gwary uczniowskiej z XIX wieku: Henryka Ułaszyna <em>Przyczynki leksykalne. Tom 2. Trzy gwary uczniowskie: wielkopolska, królewiacka, galicyjska</em> oraz Franciszka Magiery <em>Gwara uczniowska krakowska</em>. Zgromadzony materiał leksykalny przedstawiono w podziale na kategorie tematyczne, a także omówiono go pod względem technik nominacyjnych. Ponadto zasób słownictwa galicyjskiego skonfrontowano z notacjami dotyczącymi innych regionów (Królestwa Kongresowego i Wielkopolski), wskazując w ten sposób na istnienie słownictwa o charakterze ponadlokalnym. W tym celu sięgnięto do opracowań rejestrujących słownictwo uczniów z tzw. Kongresówki i Wielkopolski: wspomnianego już tekstu Ułaszyna, pracy Ignacego Wolanowskiego <em>Gwara uczniów lubelskich z lat 1875–1885</em> oraz opatrzonego inicjałami „J.K.” artykuliku <em>Przyczynek do gwary uczniowskiej z Warszawy</em>. Autor przedstawił również zagadnienie zmienności i trwałości słownictwa uczniowskiego, konfrontując zgromadzony materiał z notacjami występującymi w opracowaniach z okresu międzywojennego: Ignacego Schreibera <em>O gwarze uczniowskiej</em>, Franciszka Gucwy <em>Gwara uczniowska w Lublinie</em> oraz Edwarda Klicha, Piotra Ciuły i Włodzimierza Czarneckiego <em>Przyczynki do gwary uczniowskiej w Poznaniu i Trzemesznie</em>.</p> Jarosław Pacuła Prawa autorskie (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.uni.lodz.pl/linguistica/article/view/13941 Sat, 30 Dec 2023 00:00:00 +0100 "Kto ja jestem, Polak mały i tczewianin zagorzały…" – konceptualizacja wspólnoty / wspólnot w utworach młodych mieszkańców Kociewia https://czasopisma.uni.lodz.pl/linguistica/article/view/14172 <p>Celem artykułu jest ukazanie językowej konceptualizacji wspólnoty w pracach konkursowych dzieci i młodzieży z Kociewia. Analizy wykorzystują teorię lingwistyki kulturowej Janusza Anusiewicza, a także koncepcję językowego i tekstowego obrazu świata. Badania uwzględniają również punkt widzenia i perspektywę nadawcy. Analiza materiału językowego wykazała, że konceptualizacja wspólnoty zawarta w juweniliach ujmowana jest w dwóch perspektywach: wspólnoty ludzkiej i wspólnoty człowieka z miejscem. Tekstowa kreacja tej pierwszej (dotycząca albo wspólnoty rodzinnej, albo środowiskowej)&nbsp; oparta jest przede wszystkim na występowaniu podmiotu mówiącego najczęściej w 1 os. l. mn. i stosowaniu zaimka dzierżawczego <em>nasz</em>. Wykorzystana została też leksyka wartościująca, nazywająca tradycje rodzinne, a także wypowiedzi o charakterze deklaracji. W drugiej perspektywie - wspólnoty&nbsp; człowieka z miejscem przeważa stosowanie form 1 os. l. poj. czasowników oraz zaimka osobowego <em>mój</em>. Tę konceptualizację cechuje silny emocjonalizm wyrażony leksyką wartościującą, określającą stany emocjonalne nadawcy. Ogólnie jednak repertuar środków językowych wykorzystanych przez autorów analizowanych juweniliów jest skromny.</p> Izabela Kępka, Aneta Lewińska, Lucyna Warda-Radys Prawa autorskie (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.uni.lodz.pl/linguistica/article/view/14172 Sat, 30 Dec 2023 00:00:00 +0100 „Niedaleka Ukraina…” Choronimy związane z Ukrainą w polskiej frazeologii https://czasopisma.uni.lodz.pl/linguistica/article/view/14192 <p>Przedmiotem opisu w artykule są związki wyrazowe (frazeologizmy, przysłowia) mieszczące w swoim składzie leksykalny komponent choronimiczny dotyczący Ukrainy, np.: <em>niedaleka Ukraina, Na Ukrainie niejeden ginie, jak na Pobereżu, Na Podolu pszenica bez kąkol</em>u. Celem rozważań jest ogląd zapomnianych i występujących we współczesnej polszczyźnie jednostek frazeologicznych, w których zapisane zostały informacje o wielowiekowych polsko-ukraińskich kontaktach językowych. Prezentowany w tekście materiał stanowi dowód, że frazeologia onomastyczna stanowi cenne źródło wiedzy o kulturze i dziejach naszego narodu.</p> Agnieszka Piela Prawa autorskie (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.uni.lodz.pl/linguistica/article/view/14192 Sat, 30 Dec 2023 00:00:00 +0100 Językowe środki ekspresji w historycznych inskrypcjach nagrobnych (na przykładzie polskich nekropolii katolickich Podola) https://czasopisma.uni.lodz.pl/linguistica/article/view/15572 <p>Przedmiotem analiz prezentowanych w artykule są historyczne polskie inskrypcje nagrobne z obszaru Podola, czyli dawnych Kresów Wschodnich. Jako tekst kultury i komunikat językowy inskrypcje mają cechy powiązane ze specyfiką określonej wspólnoty użytkowników. Analizie poddałam niezbadane dotąd napisy nagrobne zachowane na nekropoliach ulokowanych na terenie Ukrainy (z obwodów: сhmielnicki, żytomierski, winnicki), pochodzące z XIX i początków XX wieku. Są one charakterystyczne dla wspólnoty kulturowo-komunikacyjnej, którą na Podolu wyróżniało pochodzenie polskie i katolicyzm. Inskrypcje zebrano drogą osobistej eksploracji. W analizach skupiono się na funkcji ekspresywnej inskrypcji, która służy wyrażaniu emocji nadawcy – fundatora. Opisano wykładniki emocji na poziomie leksykalnym a także środki graficzne podporządkowane tej funkcji. Opisano m.in. nazwy z pola znaczeniowego smutku, zdrobnienia, metafory eufemizujące śmierć, emocjonalne epitety i apostrofy, a także środki graficzne: wykrzykniki, wielkie litery. Fundator napisu nagrobnego przedstawiał zmarłego pozytywnie i tworzył taką emocjonalną charakterystykę za pomocą powtarzalnego zbioru środków leksykalnych – zarówno w historycznych przykładach inskrypcji z Polski, jak i z Ukrainy (dawnych Kresów Wschodnich).</p> Olena Havryliuk Prawa autorskie (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.uni.lodz.pl/linguistica/article/view/15572 Sat, 30 Dec 2023 00:00:00 +0100 Profilowanie obrazu człowieka w językach polskim i rosyjskim (na podstawie materiału leksykograficznego) https://czasopisma.uni.lodz.pl/linguistica/article/view/15630 <p>Celem opracowania jest rekonstrukcja sposobu profilowania obrazu człowieka w polsko- i rosyjskojęzycznym obrazie świata na podstawie wybranych źródeł leksykograficznych od 1 poł. XX wieku do przełomu wieków XX i XXI. Podstawę materiałową stanowią dane zaczerpnięte z artykułów hasłowych leksemów należących do gniazda słowotwórczego <em>człowiek</em>, tj. <em>człowiek, człowieczeństwo, człowieczy, człowiecze</em> oraz <em>ludzie, lud, ludzki, ludzik</em>. Badałem także ich rosyjskie odpowiedniki: <em>человек, человечность, человечный, человеческий, человечий, люди, людской</em>. Badania prowadzone były z zastosowaniem metodologii językowego obrazu świata. Zgromadzony materiał uporządkowany został za pomocą faset. Głównym celem badań było udowodnienie tezy, iż mimo że języki polski i rosyjski są bliskie genetycznie, a także geograficznie, to ze względu na odmienną historię uwidaczniają się pomiędzy nimi znaczące różnice w sferze pojęciowej. Rezultatem pracy jest potwierdzenie postawionej tezy: istnieją znaczące różnice między sposobami profilowania obrazu człowieka w językach polskim i rosyjskim, o czym świadczy odmienna hierarchia faset. W materiale polskojęzycznym reprezentowane największą liczbą przykładów są fasety: <em>pochodzenie, sfera aksjologiczna, charakter, działalność, człowiek jako gatunek</em>, natomiast w materiale rosyjskojęzycznym: <em>relacje zawodowe, relacje ogólnoludzkie, charakter, sfera aksjologiczna, człowiek jako gatunek</em>.</p> Krystian Jachimczak Prawa autorskie (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.uni.lodz.pl/linguistica/article/view/15630 Sat, 30 Dec 2023 00:00:00 +0100 "Wspólnotowy", czyli jaki? – rozważania leksykograficzne https://czasopisma.uni.lodz.pl/linguistica/article/view/16042 <p>Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie słownikowej historii rzeczownika <em>wspólnota</em> i pochodzącego od niego przymiotnika <em>wspólnotowy</em>. Sprawdzimy, jak kształtowały się dzieje tych leksemów w polskiej leksykografii. W swoich rozważaniach wykorzystujemy dane zawarte w słownikach ogólnych języka polskiego, zarówno historycznych, jak i współczesnych.</p> Jolanta Migdał, Agnieszka Piotrowska-Wojaczyk Prawa autorskie (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.uni.lodz.pl/linguistica/article/view/16042 Sat, 30 Dec 2023 00:00:00 +0100 Leksyka dwóch XVI-wiecznych antyreformacyjnych informatorów wyznaniowych w kontekście genezy tych druków („ikonoklasta” vs. „ikonomach”, „zmalowane” vs. „wykonterfetowane”, „gamratka” vs. „miłośnica”) https://czasopisma.uni.lodz.pl/linguistica/article/view/15687 <p>W roku 1561 wydano anonimowo dwa antyreformacyjne informatory wyznaniowe: <em>Rodzay</em>… i <em>Wizerunk</em>… Uwagę badacza zwracają zwłaszcza dwa fragmenty tych druków, gdyż są one zaskakująco podobne (są to jedyne aż tak zbieżne miejsca obydwu utworów). Celem artykułu jest analiza leksykalna owych fragmentów i próba odpowiedzi na pytanie, czy ustalenia językowe dostarczają argumentów pozwalających wyjaśnić relacje genetyczne analizowanych druków: tekst oryginalny – tłumaczenie – kompilacja? Pytanie to dotyczy zwłaszcza <em>Wizerunku</em>…, o którym wiadomo znacznie mniej niż o <em>Rodzayu</em>…<br />Analizie poddano trzy pary leksemów pokazujących odmienne rozwiązania leksykalne przyjęte przez anonimowych autorów: <em>ikonoklasta</em> vs.<em> ikonomach</em>, <em>zmalowane</em> vs. <em>wykonterfetowane</em>, <em>gamratka</em> vs. <em>miłośnica</em>.<br />Sformułowane wnioski wydają się potwierdzać niejęzykoznawczą tezę Zbigniewa Nowaka, że w przypadku <em>Wizerunku</em>… mamy do czynienia z kompilacją, jednak na tym etapie badań trudno o uszczegółowienie tej tezy.</p> Paulina Michalska-Górecka Prawa autorskie (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.uni.lodz.pl/linguistica/article/view/15687 Sat, 30 Dec 2023 00:00:00 +0100 Struktura opisu odzieży męskiej w początkach XIX wieku (na przykładzie nazw "koszula", "spodnie", "kamizela" || "kamzela" || "kamizelka" ||" kamzelka" || "westa" || "westka") https://czasopisma.uni.lodz.pl/linguistica/article/view/15745 <p>W artykule przedstawiono materiał leksykalny dotyczący słownictwa odzieżowego. Dane zostały wyekscerpowane z listów gończych opublikowanych w latach 1816–1836 w „Publicznym Donosicielu”, który był załącznikiem do „Dziennika Urzędowego Królewskiej Regencyi w Poznaniu”. Artykuł jest próbą przeanalizowania struktury opisu odzieży męskiej warstw niższych. Opisy strojów poszukiwanych osób niejednokrotnie były szczegółowe i wielopoziomowe, wskazywano w nich cechy (np. kolory) nie tylko samych części garderoby, ale także towarzyszących im elementów dodatkowych (np. guzików). Do analizy wykorzystano nazwy odzieży takie, jak: <em>koszula, spodnie</em> i <em>kamizela</em> || <em>kamzela, kamizelka</em> || <em>kamzelka, westa</em> oraz <em>westka</em>.</p> Aneta Müller Prawa autorskie (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.uni.lodz.pl/linguistica/article/view/15745 Sat, 30 Dec 2023 00:00:00 +0100 „Smogarnia”, „ciepletnicy”, „klimagedon” – derywaty słowotwórcze w warszawskim dyskursie o zmianach klimatycznych https://czasopisma.uni.lodz.pl/linguistica/article/view/15693 <p>Artykuł przedstawia charakterystykę i analizę wybranych jednostek leksykalnych używanych w dyskursie dotyczącym zmian klimatu i zanieczyszczenia środowiska. Głównie są to wyrazy ekspresywne motywowane przez wyrażenia: klimat, ocieplanie klimatu, smog, zanieczyszczenia, transport w mieście. Tekst ma na celu pokazanie bogactwa wykładników formalnych służących wyrażaniu emocji w derywatach odnoszących się do ochrony środowiska i zmian klimatycznych.</p> Anna Pilińska Prawa autorskie (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.uni.lodz.pl/linguistica/article/view/15693 Sat, 30 Dec 2023 00:00:00 +0100 ”Zdawać się, zdać się” oraz ”wydawać się, wydać się” w „Lalce” Bolesława Prusa. Analiza semantyczno-składniowa i funkcjonalna https://czasopisma.uni.lodz.pl/linguistica/article/view/15889 <p>Artykuł poświęcono wybranym czasownikom mentalnym: <em>zdawać się, zdać się</em> oraz <em>wydawać się, wydać się</em>. Materiał wyekscerpowano z powieści Lalka Bolesława Prusa. Przykłady wybrano z różnych typów powieściowego tekstu. Wyróżniono zdania ze zrealizowanym argumentem x odpowiadającym odbiorcy stanu mentalnego w pozycji experiencera. Wyodrębniono również zdania bez wyeksplikowanego argumentu o semantycznej roli experiencera. Zbadano i obliczono, która z powieściowych postaci i jak często występuje przy rozpatrywanych czasownikach w roli odbiorcy stanu mentalnego. Przy czasownikach <em>wydawać się </em>/<em> wydać się</em> najczęściej w roli experiencera odnaleziono: Stanisława Wokulskiego, Izabelę Łęcką oraz Ignacego Rzeckiego, a obok <em>zdawać się</em> i <em>zdać się</em> rolę podmiotu doznającego odgrywali najczęściej Wokulski, Rzecki i panna Izabela. Według przyjętej metodologii badane czasowniki realizują bazową strukturę predykatowo‑argumentową P (<em>x, q</em>). Ukazano schematy składniowe realizujące tę wyjściową strukturę. Przyjrzano się realizacji treści wnoszonej przez argument propozycjonalny <em>q</em>. Zaznaczono obecność porównań i metafor w konstrukcjach z analizowanymi czasownikami.</p> Agnieszka Zatorska Prawa autorskie (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.uni.lodz.pl/linguistica/article/view/15889 Sat, 30 Dec 2023 00:00:00 +0100 Paremie internetowe w świetle genologii lingwistycznej https://czasopisma.uni.lodz.pl/linguistica/article/view/22172 <p>Przysłowia jako tradycyjne formy folkloru od starożytności były formami podatnymi na przetwarzanie. Współczesne warianty paremii często jednak odbiegają od ich literalnego znaczenia, stając się narzędziem dyskursu publicznego i elementem subkultury, posługującej się kategorią kontrmówienia. W artykule autorka poddaje analizie teksty memów paremicznych, które w warstwie werbalnej odwołują się do tradycyjnych polskich przysłów. Celem badawczym jest sprawdzenie, czy specyficzne dla tej formy gatunkowej cechy kanoniczne zostały zachowane we współczesnych paremiach internetowych i czy spełniają one podobne funkcje. Analiza skupia się na kilku cechach prototypowych: w płaszczyźnie strukturalnej – na rozmiarach paremii, poznawczej – na metaforze, pragmatycznej – na modelach definicyjnych, stylistycznej – na rymach. Badania prowadzą do wniosku, iż funkcjonujące w sieci przysłowia, w swej specyficznej, polimodalnej formie przekazu (zawierającej warstwę ikoniczną oraz werbalną) często posiadają zmodyfikowaną strukturę, zachowując jednak poetykę i stylistykę typową dla form tradycyjnych. Często także pełnią nowe funkcje, ukazując dyskursywny obraz świata współczesnego.</p> Anetta Gajda Prawa autorskie (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.uni.lodz.pl/linguistica/article/view/22172 Sat, 30 Dec 2023 00:00:00 +0100 Rola mediacji w nauczaniu języka polskiego jako obcego w edukacji akademickiej https://czasopisma.uni.lodz.pl/linguistica/article/view/15764 <p>Z roku na rok rośnie liczba studentów cudzoziemskich na polskich uczelniach. Wymusza to konieczność stworzenia programu nauczania języka polskiego do celów akademickich. W programie tym nie powinno zabraknąć zadań umożliwiających realizowanie działań mediacyjnych – opisanych w nowej wersji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Niniejszy artykuł przedstawia wytyczne dotyczące działań mediacyjnych w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego oraz ich rolę w nauczaniu języka polskiego jako obcego w edukacji akademickiej.</p> Agnieszka Jasińska Prawa autorskie (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.uni.lodz.pl/linguistica/article/view/15764 Sat, 30 Dec 2023 00:00:00 +0100 Rola tłumacza i tłumaczenia na PJM na lektoratach języka angielskiego dla g/Głuchych – perspektywa lektora i studenta https://czasopisma.uni.lodz.pl/linguistica/article/view/16349 <p>Artykuł podejmuje kwestie opisu roli i funkcji tłumacza polskiego języka migowego oraz tłumaczenia na język migowy na zajęciach lektoratowych z języka angielskiego dla studentów. Obecność tłumacza na lektoracie języka angielskiego wynika z dostosowań kształcenia do indywidualnych potrzeb komunikacyjnych niesłyszących studentów. Analiza wypowiedzi lektorki oraz studentów pozwoliła zobaczyć role i funkcje, jakie pełni tłumacz podczas zajęć z perspektywy osoby uczącej i nauczanej. Zanalizowane wypowiedzi uczestników zajęć lektoratowych umożliwiły autorkom artykułu wskazanie odmienności roli tłumacza na lektoracie od tłumaczenia rozumianego jako przekaz treści w języku zrozumiałym dla odbiorcy. Wnioski z analizowanego materiału pokazują, jak bardzo skorelowane są ze sobą role tłumacza języka migowego oraz asystenta kulturowego, który jest wsparciem nie tylko dla studenta, lecz nierzadko również dla wykładowcy.</p> Karolina Ruta-Korytowska, Marta Wrześniewska-Pietrzak Prawa autorskie (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://czasopisma.uni.lodz.pl/linguistica/article/view/16349 Sat, 30 Dec 2023 00:00:00 +0100