Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Praca nie była poprzednio publikowana i nie została przedłożona do rozpatrzenia u wydawcy innego czasopisma (lub złożono stosowne wyjaśnienia w uwagach do redakcji).
 • Jeżeli jest dostępny należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych.
 • W tekście przestrzegane są wszystkie wymagania, o których mowa w Instrukcji redakcyjnej przedstawionych w zakładce , „Dla Autorów”
 • Zgłaszany tekst przestrzega zasad "ślepej recenzji"

Wytyczne dla autorów

Objętość artykułu – do 14 stron znormalizowanego maszynopisu (ok. 25 000 znaków ze spacjami), objętość recenzji – do 5 stron.

Artykuł powinien być zredagowany w edytorze Word zgodnie z następującymi zasadami:

 • imię i nazwisko autora (autorów) – w lewym górny rogu pogrubioną czcionką 12 p. Times New Roman; nazwisko winno być opatrzone odsyłaczem do przypisu w postaci gwiazdki, a w przypisie należy podać: adres e-mail, stopnień/tytuł naukowy oraz afiliację autora (autorów) wraz z dokładnym adresem pocztowym reprezentowanej instytucji;
 • tytuł: wyśrodkowany pogrubioną czcionką 12 p. Times New Roman;
 • marginesy: 2,5 cm;
 • wcięcie akapitowe w tekście: 1,25 cm;
 • tekst artykułu oraz przypisy wyrównane do lewego marginesu, bez dzielenia wyrazów;
 • czcionka:
  • tekst główny – 12 p. Times New Roman, interlinia – 1,5 p.,
  • przypisy – 10 p. Times New Roman, interlinia – 1 p.;
 • każdy element graficzny (tabela, wykres, fotografia itp.) w tekście powinien być opatrzony tytułem oraz informacją o źródle;
 • cytaty:
  • włączone w tekst (do 4 wersów) w cudzysłowie;
  • dłuższe cytaty (ponadczterowersowe) – czcionka 10 p., wcięcie z lewej 0,5, interlinia – 1 p.;
 • zwroty obcojęzyczne wplecione w tekst polski – kursywą;
 • analizowane wyrażenia – kursywą;
 • znaczenia omawianych wyrazów w tzw. łapkach ‘ ’;
 • wyróżnienia – pogrubione;
 • śródtytuły – czcionka 12 p. pogrubiona;
 • uwagi odautorskie (w tym opuszczenia w cytatach): w nawiasach kwadratowych.

Informacje bibliograficzne:

 • w tekście głównym, w nawiasie okrągłym wg wzoru: nazwisko autora, rok wydania, po dwukropku numer strony, np. (Wierzbicka 1999: 13);
 • odsyłacze w tekście głównym do źródeł internetowych wg wzoru (por. z wzorami opisu bibliograficznego): nazwisko autora, rok publikacji w Internecie, np. (Bauer 2009), nazwisko autora, np. (Wierzbicka b.r.), tytuł publikacji lub skrócony tytuł publikacji i rok publikacji w Internecie, jeśli jest znany, np. (Celebryci  trafią na uniwersytety? 2013),  adres strony lub skrócony adres strony, np. (http://filolog.uni.lodz.pl).
 • pod tekstem pełne adresy bibliograficzne wg następującego wzoru:
 • nagłówek: Literatura (12 p. pogrubione);
 • tytuły książek, rozdziałów, artykułów – kursywą;
 • tytuły czasopism – w cudzysłowie.

 Wzory opisu bibliograficznego (w tym wzory opisu źródeł internetowych):

Stosowane skróty:

 • pod tekstem, przed literaturą;
 • nagłówek: Wykaz skrótów (12 p. pogrubione).

Do artykułu należy dołączyć streszczenie (do pół strony) w języku polskim i angielskim oraz słowa kluczowe także w języku polskim i angielskim.