https://czasopisma.uni.lodz.pl/linguistica/issue/feed Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 2023-01-17T09:25:08+01:00 Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz ewa.smiechowicz@uni.lodz.pl Open Journal Systems <div style="text-align: justify;"> <p>Publikacja <em>Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica</em> należy do serii zeszytów naukowych Uniwersytetu Łódzkiego. Pierwszy tom tego pisma ukazał się w 1981 r. Opracowania redakcyjnego <em>Folia Linguistica</em> od początku podjęli się pracownicy polonistycznych katedr językoznawczych: Katedry Historii Języka Polskiego i Katedry Współczesnego Języka Polskiego. <em>Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica</em> to pismo otwarte na różne teorie i punkty widzenia, ukazujące zmiany zachodzące w dawnym i współczesnym języku polskim. Znaleźć w nim można oryginalne artykuły badawcze ze wszystkich dziedzin językoznawstwa.</p> <p><a href="https://digijournals.uni.lodz.pl/linguistica/">Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica na platformie Digital Commons (Elsevier)</a></p> </div> https://czasopisma.uni.lodz.pl/linguistica/article/view/10993 Język w dyskursach internetowych i językowo-komunikacyjne normy, zasady, reguły… 2022-12-21T15:34:02+01:00 Małgorzata Kita malgorzata.kita@us.edu.pl <p>Artykuł ma charakter przeglądowy, dotyczy językoznawczej refleksji nad językiem w internecie w kontekście norm, zasad, reguł mających regulować jego używanie. Internet to środowisko komunikacyjne, w którym rola języka pozostaje ważna. Jest zbudowany z tekstów <em>sensu stricto</em>, językowych, i <em>sensu largo</em>, innomodalnych i różnomodalnych. Teksty zaś, osadzone w kontekstach, tworzą dyskursy. Językoznawcy wielokrotnie stawiają badawcze pytania o jakość języka dyskursów w internecie, o zgodność z normami poprawności językowej. Interesujące staje się pytanie o zasadność wprowadzenia pojęcia językowej normy internetowej. Autorka wymienia koncepcje dotyczące zasad języka w użyciu, które są szersze niż normy poprawności językowej lub tylko gramatycznej. Zasadne jest potraktowanie ich jako narzędzi do badań nad normatywnymi i jakościowymi aspektami językowej komunikacji w internecie. W niektórych przypadkach należy jednak dokonać modyfikacji i aktualizacji takich norm, zasad, reguł, by stały się operacyjne wobec dyskursów internetowych.</p> 2022-12-21T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://czasopisma.uni.lodz.pl/linguistica/article/view/15770 Komunikacja internetowa a dynamika języka i norma 2022-12-21T15:33:14+01:00 Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz ewa.smiechowicz@uni.lodz.pl <p>Celem badań, których wyniki są przedstawione w artykule, jest pokazanie dynamiki języka, jaka dokonuje się pod wpływem komunikacji internetowej i w komunikacji internetowej na przykładzie wybranych konstrukcji składniowych reprezentujących dwa mechanizmy dynamizujące język: substytucję i multiplikację. Na podstawie kwantytatywnych badań korpusowych w ujęciu diachronicznym w artykule dowodzi się wpływu komunikacji internetowej, w której widoczne jest rozchwianie normy, na standardową polszczyznę ogólną, czego przykładem jest wariantywność wybranych do badań konstrukcji składniowych w tekstach naukowych, a więc w tekstach o najwyższych standardach poprawnościowych, poddanych wielokrotnej korekcie językowej. </p> 2022-12-21T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://czasopisma.uni.lodz.pl/linguistica/article/view/11028 Język potoczny a propagowanie poprawnej polszczyzny (na przykładzie wideobloga „Mówiąc Inaczej”) 2022-12-21T15:33:53+01:00 Katarzyna Burska katarzyna.burska@uni.lodz.pl <p>Celem artykułu jest ukazanie, w jaki sposób język potoczny, przede wszystkim słownictwo i frazeologia, może być wykorzystywany do budowania wspólnoty komunikacyjnej z odbiorcami w serwisie YouTube. Podstawę materiałową stanowią wypowiedzi Pauliny Mikuły propagujące posługiwanie się poprawnym językiem polskim wśród internautów z 50 losowo wybranych odcinków wyemitowanych na kanale “Mówiąc Inaczej”. Przeanalizowano, po jakie potocyzmy i w jakich sytuacjach sięga autorka wideobloga. Posługiwanie się leksyką i frazeologią potoczną, powoływanie się na przykłady z życia codziennego oraz nieunikanie słów wulgarnych i obraźliwych to celowe i świadome elementy kreowania wizerunku przez youtuberkę. </p> 2022-12-21T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://czasopisma.uni.lodz.pl/linguistica/article/view/15772 Leksem Internet jako przedmiot rozważań ortograficznych 2023-01-17T09:25:08+01:00 Bartłomiej Cieśla bartlomiej.ciesla@uni.lodz.pl <p>W artykule przedstawiono rozważania normatywne dotyczące pisowni leksemu <em>Internet</em>. Przegląd konkretnych rozstrzygnięć i opinii publikowanych na łamach słowników, internetowych poradni językowych oraz książek popularyzujących wiedzę o języku polskim poprzedzony jest przytoczeniem najważniejszych informacji na temat własności komunikacyjnych medium, a także wskazaniem ogółu problemów poprawnościowych związanych z użyciem słowa. Przyjęty tok rozważań zmierza do wskazania słabych punktów proponowanych rozstrzygnięć, które —&nbsp;zdaniem autora —&nbsp;wymagają uszczegółowienia bądź modyfikacji, po to by mogły być skutecznie stosowane przez użytkowników języka.</p> 2022-12-21T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://czasopisma.uni.lodz.pl/linguistica/article/view/11571 To pewnie jakiś rablador pisał — o funkcjach odstępstw od normy językowej w dyskursie internetowym 2022-12-21T15:33:46+01:00 Katarzyna Jachimowska katarzyna.jachimowska@uni.lodz.pl <p>Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na funkcje błędów językowych rozpowszechnianych przez internet, wskazanie na sieć ich powiązań oraz odpowiedź na pytanie, jakie wartości niosą ze sobą nienormatywne zachowania komunikacyjne, które są świadome i funkcjonalne. Punktem wyjścia rozważań uczyniono jeden błąd językowy, a wybrana metoda naukowa (studium przypadku) ma na celu rozwiązanie sformułowanych wcześniej problemów badawczych i opis wybranego wycinka internetowej przestrzeni. Przedmiotem badań jest zjawisko wzajemnych relacji sieciowych wraz z ich egzemplifikacjami uwikłanymi kontekstualnie. Analiza jakościowa wskazała na różne funkcje świadomego naruszenia normy. Omówione przykłady nienormatywnych zachowań komunikacyjnych, będące reakcją na „oczywisty błąd pisarski”, służyły zabarwionej ironicznie lub/i humorystycznie grze słownej, refleksji metajęzykowej, pośredniej charakterystyce działań ministra i jej krytyce, prowokacji, zwróceniu uwagi odbiorcy na normę językową i konieczność jej przestrzegania.</p> 2022-12-21T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://czasopisma.uni.lodz.pl/linguistica/article/view/10939 Interpunkcja w przestrzeni internetowej w opinii studentów 2022-12-21T15:34:07+01:00 Małgorzata Bortliczek malgorzata.bortliczek@us.edu.pl <p>Artykuł przedstawia wyniki analizy forum dyskusyjnego poświęconego przyczynom ignorowania interpunkcji w tekstach współcześnie redagowanych przez Polaków. W trakcie analizy wyłonione zostały trzy kategorie głosów, w obrębie których plasowały się opinie forumowiczów — uczestników autorskiego kursu internetowego typu <em>MOOC: 1. Demaskacja edukacji; 2. Technologie informacyjno-komunikacyjne jako podstawa upowszechniania się uproszczonego pisarstwa; 3. Mity na temat (nie)znajomości interpunkcji</em>. Respondenci w obu współczesnych przestrzeniach komunikacyjnych (online i offline) odnotowują zarówno obecność normy interpunkcyjnej (komunikacja oficjalna, wzorcowa), jak i ignorowanie zasad interpunkcyjnych (komunikacja nieoficjalna w mediach społecznościowych).</p> 2022-12-21T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://czasopisma.uni.lodz.pl/linguistica/article/view/11000 Nazwy blogów a norma ortograficzna w zakresie stosowania wielkich i małych liter 2022-12-21T15:33:55+01:00 Agnieszka Banach agnieszka.banach@edu.uni.lodz.pl <p>W niniejszym artykule analizie poddany został sposób zapisu nazw polskich blogów tematycznych w kontekście stosowania wielkich i małych liter. Ich autorzy sięgają po jedną z pięciu opcji: zapis zgodny z polską normą ortograficzną — pierwszy człon wielką literą, zapis zgodny z angielską normą ortograficzną — wszystkie człony wielkimi literami, złamanie wszystkich zasad ortograficznych — wszystkie człony małymi literami, zapis wszystkich członów wersalikami lub zapis nieszablonowy. Ukazuje to brak jednoznacznych reguł dotyczących pisowni w przestrzeni wirtualnej. W artykule podjęto również próbę wskazania motywacji blogerów oraz funkcji, jakie mogą pełnić poszczególne formy zapisu.</p> 2022-12-21T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://czasopisma.uni.lodz.pl/linguistica/article/view/11729 Nie tylko urzędas. O słowotwórczych sposobach wartościowania samorządowców i pracowników administracji 2022-12-21T15:33:40+01:00 Anna Pilińska anna.pilinska@uw.edu.pl <p>Przedmiotem rozważań zawartych w artykule są derywaty ekspresywne, których podstawami są nazwy urzędów (np. <em>burmistrz</em> — <em>burmistrzunio</em>), stanowisk administracyjnych (np. <em>naczelnik</em> — <em>naczelniozo</em>) i funkcji polityczno-społecznych (np. <em>radna</em> — <em>radmistrzyni</em>). Na materiał zebrany na potrzeby analizy słowotwórczej składają się wyłącznie nazwy pospolite. Nadrzędnym celem rozważań jest pokazanie bogactwa wykładników formalnych służących wartościowaniu nazw stanowisk i funkcji skupionych wokół samorządu terytorialnego i administracji państwowej.</p> 2022-12-21T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://czasopisma.uni.lodz.pl/linguistica/article/view/12293 Przekroczenie normy językowej w memach internetowych jako strategia perswazji 2022-12-21T15:33:33+01:00 Marta Wójcicka marta.wojcicka@mail.umcs.pl <p>Mem internetowy to funkcjonujący przede wszystkim w przestrzeni internetu multimodalny gatunek mowy, oparty na intertekstualności, wielokrotnie powielany i rozprzestrzeniany (Wójcicka 2019: 24), który pełni głównie funkcje perswazyjno-ludyczne. Celem niniejszego artykułu jest analiza: 1) memów, których tematem jest przekroczenie normy językowej przez bohaterów memu, oraz 2) zasad tworzenia memów ukazujących przekroczenie normy językowej przez aktorów sceny politycznej lub zwykłych obywateli. Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytania: 1) Jakie elementy językowe spoza przyjętej normy (zarówno wzorcowej, jak i użytkowej) są ukazywane w memach? 2) Jaki obraz bohatera wyłania się z jego wypowiedzi usytuowanych poniżej normy językowej? 3) Jaki autowizerunek kreuje nadawca memu, piętnując nieprawidłowe użycie języka przez bohatera? 4) Jakie są funkcje memów ukazujących wypowiedzi spoza normy językowej? </p> 2022-12-21T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://czasopisma.uni.lodz.pl/linguistica/article/view/10994 Memobłędy jako forma ekspresji językowej internautów 2022-12-21T15:34:00+01:00 Martyna Boch martyna.boch@student.uksw.edu.pl Katarzyna Doboszyńska-Markiewicz k.doboszynska@uksw.edu.pl <p>Artykuł ukazuje memobłędy jako funkcjonalne odstępstwa od normy językowej na różnych jej poziomach — ortograficznym, ortofonicznym, fleksyjnym, składniowym i słowotwórczym. Internauci tworzą tego typu wyrażenia jako narzędzie zjadliwej krytyki znanych osób lub grup społecznych, lecz także po to, aby przekazać trudne do wyrażenia w komunikacji pośredniej stany emocjonalne (np. nieszkodliwą zazdrość za pomocą słowa <em>zazdraszczam</em>). Memobłędy mogą być uznawane za odrębne memy kultury (w rozumieniu Dawkinsa), ponieważ przejawiają takie ich cechy, jak zaraźliwość, dialogiczność czy hiperbolizacja rzeczywistości. Niektóre opuszczają memosferę i przedostają się do potocznego języka mówionego (np. <em>madka, ten uczuć, odzobaczyć</em>), nie stanowią jednak większego zagrożenia dla jego poprawności. </p> 2022-12-21T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://czasopisma.uni.lodz.pl/linguistica/article/view/10968 Miejsce błędów w opisie gatunków internetowych 2022-12-21T15:34:04+01:00 Martyna Szczepaniak marti.szczepaniak@doctoral.uj.edu.pl <p>W artykule prezentuję miejsce błędów w opisie gatunków internetowych. Wychodząc od opisów gatunkowych tworzonych przez innych badaczy, wskazuję na to, w jakich gatunkach kwestia błędów językowych się pojawia, a w jakich jest pomijana. Zwracam przy tym uwagę przede wszystkim na to, jak jest opisywana. Prezentuję cechy definicji i opisów gatunkowych, które implikują obecność błędów w analizowanych tekstach. Dodatkowo przedstawiam, w jaki sposób o błędach pisze się w internetowych poradnikach tworzonych przez użytkowników. Zastanowię się także nad zasadnością wskazywania tych cech w modelach gatunkowych, zarówno normatywnych, jak i deskryptywnych.</p> 2022-12-21T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://czasopisma.uni.lodz.pl/linguistica/article/view/11993 Nienormatywne zachowania społeczne osób publicznych zaprezentowane w memach internetowych — ujęcie komunikacyjnojęzykowe 2022-12-21T15:33:38+01:00 Anna Sokół-Klein anna.klein@uni.lodz.pl <p>Celem artykułu jest próba odpowiedzi na następujące pytanie: w jaki sposób ukazane są w memach osoby, które w sytuacjach oficjalnych czy w trakcie prowadzenia samochodu były pod wpływem alkoholu? Jako materiał badawczy posłużyło 130 memów, które dotyczą takich popularnych osób, jak: Aleksander Kwaśniewski, Kamil Durczok, Beata Kozidrak i Daniel Olbrychski. W artykule scharakteryzowano mem pod kątem prezentowania zachowań nienormatywnych. Zwrócono więc uwagę na jego intencjonalność i sytuacyjność, a także na kulturotwórczy charakter (w szczególności wpływ na kształtowanie wizerunku postaci). Przedstawiono również mem jako nośnik pamięci. Następnie dokonano analizy wizerunku artystów i polityka. Zwrócono uwagę na środki wizualne i językowe, które służą deprecjacji.</p> 2022-12-21T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://czasopisma.uni.lodz.pl/linguistica/article/view/13572 Internetowy dyskurs sportowy a norma językowa 2022-12-21T15:33:19+01:00 Beata Grochala beata.grochala@uni.lodz.pl <p>Artykuł zawiera rozważania na temat przestrzegania normy językowej w internetowym dyskursie sportowym. Obserwacji poddano gatunki internetowe związane ze sportem, np. relację online, oraz działy sportowe w portalach ogólnotematycznych. Badania pokazały, że norma nie jest przestrzegana i nie budzi to sprzeciwu (ani innej reakcji) odbiorcy. Pokazuje to zmianę w stosunku do normy w porównaniu z mediami tradycyjnymi. W ich obrębie wielokrotnie piętnowano błędy dziennikarzy sportowych. </p> 2022-12-21T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://czasopisma.uni.lodz.pl/linguistica/article/view/11068 Kultura komunikacji w streamingu: donacje i reakcje — studium przypadku 2022-12-21T15:33:51+01:00 Barbara Cyrek barbara.cyrek@doctoral.uj.edu.pl Malwina Popiołek m.popiolek@uj.edu.pl <p>Celem artykułu jest wskazanie wybranych cech komunikatów wysyłanych w donacjach internetowych w czasie transmisji emitowanych na żywo w serwisie YouTube. Materiał badawczy stanowiło 10 livestreamów o tematyce growej, emitowanych w roku 2020 przez jednego streamera. Wykorzystano metodę jakościowej analizy treści. Autorki przeanalizowały ponad 800 wiadomości, wskazując skalę występowania takich form komunikacyjnych, jak: powitanie, pożegnanie, pozdrowienie czy slogan społeczności. Analiza objęła również reakcje ze strony streamera.</p> 2022-12-21T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://czasopisma.uni.lodz.pl/linguistica/article/view/10995 Drodzy Redaktorzy, Hej!, Szanowni… Grzecznościowe formuły inicjalne używane na Facebooku w grupie dyskusyjnej dla korektorów i redaktorów językowych 2022-12-21T15:33:58+01:00 Joanna Ginter joanna.ginter@ug.edu.pl <p>W artykule przedstawiono, jaki stosunek do norm grzecznościowych prezentują korektorzy i redaktorzy językowi konwersujący ze sobą w zawodowej grupie dyskusyjnej (najbardziej reprezentatywnej spośród grup skupiających redaktorów i korektorów) na portalu społecznościowym Facebook. Badany materiał pochodzi przede wszystkim z kwietnia i maja 2021 r. i obejmuje zwroty adresatywne oraz formuły powitalne — ze szczególnym uwzględnieniem formuły <em>witam</em>. Ponadto omówiono preferencje przedstawicieli tej grupy zawodowej dotyczące wyboru typu relacji (na ty czy na pan/pani). Analiza materiału pozwala wysnuć wniosek, że członkowie samopomocowej społeczności redaktorów i korektorów chętniej niż w innych grupach wybierają relację na pan/pani (choć nadal można obserwować przewagę relacji na ty) i najczęściej rezygnują z tradycyjnych powitań i formuł adresatywnych. </p> 2022-12-21T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://czasopisma.uni.lodz.pl/linguistica/article/view/12251 Tytuły odcinków wideoblogów sportowych — ich struktura, funkcje i sposoby oddziaływania na odbiorcę 2022-12-21T15:33:36+01:00 Beata Kacperska beata.kacperska@uni.lodz.pl <p>Przedmiotem opracowania są tytuły występujące w internetowych komunikatach audiowizualnych, czyli wideoblogach sportowych prowadzonych przez polskich dziennikarzy w serwisie YouTube. Badania, w których wykorzystano perspektywę medioonomastyczną, potwierdzają, że tego typu nazwy są redagowane zgodnie z podstawowymi zasadami formułowanymi przez copywriterów i specjalistów do spraw marketingu internetowego. Rezultatami analiz są: przedstawienie struktury tytułów odcinków wideoblogów sportowych, zaprezentowanie najczęściej wykorzystywanych przez nadawców sposobów oddziaływania na odbiorcę oraz wskazanie podstawowych funkcji omawianego elementu.</p> 2022-12-21T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://czasopisma.uni.lodz.pl/linguistica/article/view/13815 Dysfemistyczne konceptualizacje polityków i polityki w dyskursie internetowym (na przykładzie portali Wpolityce.pl i Newsweek.pl) 2022-12-21T15:33:16+01:00 Aleksandra Kujawiak aleksandra.kujawiak@uni.lodz.pl <p>Artykuł zawiera analizę dysfemistycznych metafor w internetowym dyskursie politycznym. Materiał stanowiło 100 wyrażeń wyekscerpowanych z tekstów publikowanych w okresie od stycznia do maja 2021 r. na dwóch portalach internetowych: Wpolityce.pl oraz Newsweek.pl. W tekście omówiono najczęściej notowane w analizowanych tekstach metafory pojęciowe polityki i polityków, takie jak: POLITYKA TO WIDOWISKO, POLITYCY TO NIEUDOLNI CELEBRYCI; POLITYKA TO NIECZYSTA GRA, POLITYCY TO NIEUDOLNI GRACZE; POLITYKA TO NIEUDOLNIE PROWADZONE DZIAŁANIA WOJENNE, POLITYCY TO NIEUDOLNI DOWÓDCY; PARTIA POLITYCZNA TO TRUP, POLITYK TO GRABARZ; POLITYKA TO INFANTYLIADA, POLITYCY TO DZIECI; POLITYKA TO POLOWANIE, POLITYK TO KŁUSOWNIK.</p> 2022-12-21T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://czasopisma.uni.lodz.pl/linguistica/article/view/13210 Reakcje na śmierć i sposoby wspominania zmarłych w komentarzach internetowych 2022-12-21T15:33:29+01:00 Agnieszka Wierzbicka agnieszka.wierzbicka@uni.lodz.pl <p>Niniejszy artykuł jest analizą werbalnych i niewerbalnych komentarzy internautów będących reakcją na śmierć znanej lub nieznanej szerszemu gronu osoby. Ukazano sposoby pisania o śmierci i samych zmarłych w komentarzach internetowych (Facebook), a także wskazano, jak niezwykle często odbiegają one od kultywowanej przez wieki recepcji żałoby i śmierci, prowadząc niekiedy nawet do ekshibicjonizmu medialnego.</p> 2022-12-21T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://czasopisma.uni.lodz.pl/linguistica/article/view/12823 Analiza lingwistyczna i prawna oszustwa a jego eufemizacja w przekazach internetowych 2022-12-21T15:33:31+01:00 Beata Burska-Ratajczyk beata.burska@uni.lodz.pl Radosław Burski radbur@interia.pl <p>W artykule przedstawione zostało zagadnienie przestępstwa oszustwa. Wskazany czyn zabroniony przeanalizowano z punktu widzenia językoznawstwa oraz prawa. Badania językoznawcze odwołują się do przykładów zaczerpniętych z internetu z lat 2018–2021. Obejmują one wykorzystywane przez internautów nazwy sprawców, działalności przestępczej, charakterystycznych typów oszustw oraz osób nimi pokrzywdzonych. Leksykalne, semantyczne, gramatyczne bądź graficzne środki eufemizacji nadają komunikacji walor emocjonalności lub ekspresyjności. Analiza prawna wymienionego czynu zabronionego określa warunki, jakie spełnić musi dane zachowanie, aby stanowiło przedmiot odpowiedzialności karnej, oraz jakie konsekwencje grożą jego sprawcy. </p> 2022-12-21T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://czasopisma.uni.lodz.pl/linguistica/article/view/11600 Komunikacja zdalna w nauczaniu języka obcego — problemy, wyzwania, perspektywy 2022-12-21T15:33:43+01:00 Anita Jagun anaskora8@gmail.com <p>Niniejszy artykuł jest poświęcony komunikacji zdalnej na lekcji języka obcego. W tekście przedstawiono różne aspekty kształcenia na odległość jako formy porozumiewania się ucznia i nauczyciela oraz omówiono wykorzystanie tej wiedzy w kontekście edukacji językowej. Na podstawie wyników ankiet i wniosków z wywiadów przeprowadzonych z uczniami drugiego i trzeciego etapu edukacyjnego zidentyfikowano możliwości, problemy oraz zagrożenia związane z lekcjami online. Zaproponowano również sposoby pracy z uczniami na zajęciach języka obcego. Praca dowodzi, że komunikacja zdalna (mimo swoich ograniczeń) ma duży potencjał w kształceniu językowym.</p> 2022-12-21T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://czasopisma.uni.lodz.pl/linguistica/article/view/13242 Pole semantyczne CIAŁO CZŁOWIEKA w słowniku tykocińskim Zygmunta Glogera 2022-12-21T15:33:26+01:00 Beata Kuryłowicz b.kurylowicz@uwb.edu.pl <p>Przedmiotem artykułu jest leksyka gwarowa tworząca pole semantyczne CIAŁO CZŁOWIEKA, wyekscerpowana z XIX-wiecznego słownika gwary ludowej Zygmunta Glogera (<em>Słownik gwary ludowej w okr. tykocińskim</em>). Autorka opisuje strukturę pola, pokazuje znaczenie leksemów tworzących to pole, ustala miejsce wyrazów w jego obrębie, prezentuje relacje semantyczne (synonimię, polisemię, hiponimię i meronimię) między wyrazami. Z przedstawionej analizy wynika, że Gloger zanotował 298 leksemów dotyczących ciała człowieka, najwięcej nazw grupują podpola 1. ciało, jego części, cechy fizyczne, wygląd (110) i 4. czynności i stany fizjologiczne, sprawność i wydolność organizmu, zmysły, choroby, leczenie (98), a najczęstszym typem relacji semantycznej jest synonimia.</p> 2022-12-21T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://czasopisma.uni.lodz.pl/linguistica/article/view/13264 Rozwój polskiego słownictwa specjalistycznego z obszaru psychologii pozytywnej 2022-12-21T15:33:21+01:00 Anetta Gajda anetta.gajda@uni.lodz.pl <p>Celem artykułu jest po pierwsze — wskazanie (zidentyfikowanie) wybranych wyrazów i połączeń wyrazowych posiadających status terminu, a będących ekwiwalentami terminów angielskich, które powstały na gruncie określonej koncepcji badawczej, jaką jest psychologia pozytywna; po drugie — ustalenie najbardziej produktywnych leksemów (będących konceptualizacją kluczowych dla danego nurtu pojęć) stanowiących bazę derywacyjną nazw wielowyrazowych; po trzecie — odnalezienie jednostek leksykalnych (także tych o niepewnym statusie, ale przynależnych do języka specjalistycznego) tworzących pola semantyczne typowe dla omawianej teorii naukowej; po czwarte — wskazanie grupy terminotwórczych metafor.</p> 2022-12-21T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://czasopisma.uni.lodz.pl/linguistica/article/view/13243 Semantyka miłości w Nowym wielkim dykcjonarzu Pierre’a Daneta i Dymitra Franciszka Koli 2022-12-21T15:33:24+01:00 Marek Marczak marekwiktormarczak@gmail.com <p>Celem artykułu jest opisanie różnych znaczeń leksemu <em>miłość</em> we francusko-łacińsko-polskim <em>Nowym wielkim dykcjonarzu</em> Pierre’a Daneta i Dymitra Franciszka Koli. Słownik notuje w oddzielnych artykułach hasłowych romantyczne, aromantyczne (więzy rodzinne, przyjacielskie) i religijne (cnota teologiczna) interpretacje pojęcia. Wskazano i opisano elementy materiału słownikowego odnoszące się do tych trzech aspektów. Szczególną uwagę poświęcono miłości konceptualizowanej jako cnota oraz przedstawieniu jej w kontekście innych cnót notowanych w słowniku. Wyniki analizy pokazują, że wyodrębnienie ściśle religijnego rozumienia miłości jest osobliwością dykcjonarza Daneta–Koli. Takie rozumienie współcześnie słabo zaznacza się w języku ogólnym. Można podejrzewać, że w XVIII-wiecznym obrazie rzeczywistości percepcja miłości była bardziej ugruntowana w wierze, co wpłynęło na sposób jej objaśnienia i kategoryzacji w <em>Nowym wielkim dykcjonarzu</em>.</p> 2022-12-21T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2022 https://czasopisma.uni.lodz.pl/linguistica/article/view/11382 Funkcja glosariuszy w tekstach literatury spekulatywnej 2022-12-21T15:33:49+01:00 Klaudiusz Mirek klaudiuszmirek@gmail.com <p>Rozważania w niniejszym artykule dotyczą roli glosariuszy w tekstach literatury spekulatywnej. Definiuje się ją jako superkategorię obejmującą wszystkie teksty, które nie opisują rzeczywistości i typologizowane są w obrębie takich konwencji literackich, jak: fantasy, science fiction, horror. Perspektywą dla analiz jest teza, że we współczesnej praktyce komunikacyjnej wyraźnie wyodrębnia się kilka odmiennych sposobów rozumienia pojęcia <em>glosariusz</em> niż w tradycyjnym ujęciu, co ma swoje odzwierciedlenie w tekstach literatury spekulatywnej. Glosariusze przyjmują tutaj postać wariantu wzorca gatunkowego, stąd do analiz wykorzystuje się narzędzia genologii lingwistycznej. Badane glosariusze najbliższe wzorcowi są w aspekcie strukturalnym. W wymiarze makrostruktury stanowią wykaz haseł ułożonych alfabetycznie i umieszczonych na końcu książki lub w osobnym woluminie, w wymiarze mikrostruktury zawierają różne objętościowo i graficznie wyróżnione artykuły hasłowe. Ich odmienność sytuuje się na poziomie pragmatycznym i poznawczym, co jest uwarunkowane tym, że umieszczone na peryferiach tekstu, zajmują uprzywilejowany obszar pragmatycznego wymiaru dzieła, czyli jego oddziaływania na czytelnika. Pełnią one zarówno typową dla tego gatunku mowy funkcję preskryptywną, jak i wynikającą ze współczesnej praktyki komunikacyjnej funkcję deskryptywną. Glosariusze w tekstach literatury spekulatywnej wobec tekstu głównego odgrywają różnorodne role: od słowniczka definiującego wprowadzane nominacje bohaterów, nazwy toponimiczne, terminy itp., po różnorodne komentarze wyjaśniające na przykład niuanse fabuły, perspektywę kulturową czy mitologiczną przedstawianych treści. Często stanowią w pewnym sensie drugą narrację obok tej zasadniczej w tekście głównym. </p> 2022-12-21T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2022