O czasopiśmie

Publikacja Acta Universitatis Lodziensis, Folia Linguistica należy do serii zeszytów naukowych Uniwersytetu Łódzkiego. Pierwszy tom tego pisma ukazał się w 1981 r. Opracowania redakcyjnego Folia Linguistica od początku podjęli się pracownicy polonistycznych katedr językoznawczych: Katedry Historii Języka Polskiego i Katedry Współczesnego Języka Polskiego. Wieloletnim redaktorem naczelnym czasopisma był prof. Marek Cybulski.
Pismo jest rocznikiem.

Punktacja MEiN: 70 punktów (lipiec 2023)

 

Cel i zakres tematyczny czasopisma 

Celem czasopisma Acta Universitatis Lodziensis Folia Linguistica jest upowszechnianie teorii językoznawczych oraz wyników lingwistycznych badań empirycznych prowadzonych w Polsce i na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem badań nad dawną i współczesną polszczyzną.

Acta Universitatis Lodziensis Folia Linguistica jest rocznikiem naukowym, otwartym na różne teorie lingwistyczne i punkty widzenia, w którym są publikowane oryginalne artykuły w języku polskim lub w języku angielskim ze wszystkich dziedzin językoznawstwa: ogólnego i szczegółowego, wewnętrznego i zewnętrznego, teoretycznego i stosowanego, współczesnego i historycznego.

Szczególnie ważne miejsce w naszym czasopiśmie zajmują publikacje poświęcone językoznawstwu polonistycznemu i slawistycznemu. Oprócz artykułów tematycznych (informacja o proponowanym temacie danego numeru znajduje się na stronie czasopisma) publikujemy też recenzje językoznawczych polskojęzycznych prac naukowych oraz artykuły w dziale Varia.

Artykuły publikowane w naszym czasopiśmie dotyczą w szczególności: systemu polszczyzny i języków słowiańskich, semantyki językoznawczej, pragmatyki językoznawczej, stylistyki oraz lingwistyki tekstu i dyskursu. Jesteśmy otwarci na nowe prądy w językoznawstwie współczesnym zarówno w odniesieniu do dawnej, jak i współczesnej polszczyzny i innych języków, zwłaszcza języków słowiańskich. Przy tworzeniu każdego numeru czasopisma staramy się zachować zasadę równowagi między rozważaniami teoretycznymi a analizami, interpretacjami i ocenami prezentowanych problemów języka dawnego i współczesnego.

Zapraszamy do współpracy językoznawców polonistów, a także slawistów, neofilologów zarówno z krajowych, jak i zagranicznych uczelni akademickich.

Liczba artykułów opublikowanych w ostatnim roku: 12
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Procedura recenzowania:

 1. Kolegium redakcyjne dokonuje wstępnej kwalifikacji nadesłanego tekstu pod kątem zgodności z tematyką i profilem czasopisma, a także ocenia, czy tekst spełnia podstawowe kryteria rzetelności naukowej i staranności merytorycznej.
 2. W wypadku pozytywnej wstępnej kwalifikacji do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.
 3. Recenzja jest obustronnie anonimowa, tzn. autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (ang. double-blind review process).
 4. Recenzja jest przygotowywana w formie pisemnej na formularzu recenzji, w którym oprócz skróconej oceny można zawrzeć ocenę opisową.
 5. Recenzja musi zawierać jednoznaczną konkluzję:
  1. artykuł nadaje się do druku w przedstawionej formie
  2. artykuł nadaje się do druku po wprowadzeniu zmian sugerowanych przez recenzenta
  3. artykuł nadaje się do druku pod warunkiem wprowadzenia zmian sugerowanych przez recenzenta i ponownym przesłaniu tekstu do oceny
  4. artykuł nie nadaje się do druku.
 6. Nazwiska recenzentów konkretnych tekstów nie są ujawniane, publikowana jest jedynie zbiorcza lista recenzentów artykułów z danego rocznika.
 7. Uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji oraz zastosowanie się do wskazań w nich zawartych kwalifikuje tekst do druku. Kolegium ma prawo dołączyć do uwag recenzenckich własne uwagi i propozycje zmian lub uzupełnień.
 8. Jeśli oceny recenzentów są sprzeczne, a także w innych uzasadnionych wypadkach, kolegium redakcyjne może powołać dodatkowego recenzenta lub przeprowadzić dyskusję nad tekstem i w głosowaniu zadecydować o jego akceptacji lub odrzuceniu.
 9. Redakcja może zwracać się do autora z prośbą o konsultacje na różnych etapach procesu wydawniczego; przed ostatecznym wydaniem tomu artykuł zostanie przekazany do korekty autorskiej.

  

Polityka OA 

Podstawową licencją publikowania artykułów w czasopiśmie jest CC-BY-NC-ND 4.0 (Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych). Na prośbę Autora istnieje jednak możliwość publikacji na zasadach licencji CC-BY (Uznanie autorstwa).

Czasopismo dostępne w Otwartym Dostępie od 2014 r. (zob. archiwalne zeszyty w Repozytorium UŁ). Pierwszy zeszyt opublikowany w OJS w 2017 (zob. Archiwum).

Autor publikujący w czasopiśmie udziela Uniwersytetowi Łódzkiemu niewyłącznej licencji na korzystanie z utworu na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Także w otwartym dostępie, w tym na zasadach licencji Creative Commons CC BY-NC-ND. Licencja obejmuje również prawo do udzielania dalszych licencji na wskazanych polach eksploatacji. Zob. Prawa autorskie

W związku z realizacją polityki otwartego dostępu do publikacji naukowych Uniwersytet Łódzki korzysta z upoważnienia Autora do deponowania utworu w Repozytorium UŁ i innych platformach dystrybucyjnych, zaś Autor zobowiązuje się do niekorzystania z wypowiedzenia umowy licencyjnej przez cały okres jej trwania. Zob. Oświadczenie Autora

Prawa autorskie osobiste są niezbywalne. Udzielanie licencji nie odbiera twórcy praw majątkowych. Autor może w pełni dysponować swoim utworem.

Licencja pozwala na kopiowanie i rozpowszechnianie utworu w dowolnym medium i formacie, pod warunkiem uznania autorstwa – należy oznaczyć imię i nazwisko twórcy lub innych podmiotów, których autorstwo należy uznać, informację prawnoautorską, informację licencyjną, notę o wyłączeniu odpowiedzialności oraz odnośnik do utworu, podać link do licencji i wskazać, jeśli zostały dokonane w nim zmiany z zachowaniem opisów wcześniejszych modyfikacji.

Wolno rozpowszechniać, przedstawiać i wykonywać utwór jedynie w celach niekomercyjnych oraz pod warunkiem zachowania dzieła w oryginalnej formie. Nie należy rozpowszechniać zmodyfikowanej treści, przetworzonego lub stworzonego na podstawie pierwowzoru nowego utworu (utwór zależny).

Pełny tekst licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl

Polityka prywatności

Nazwy i adresy e-mail będą wykorzystywane przez czasopismo wyłącznie do realizacji jego celów i nie będą udostępniane do innych celów lub komukolwiek innemu.