Proces recenzyjny

Procedura recenzowania:

 1. Kolegium redakcyjne dokonuje wstępnej kwalifikacji nadesłanego tekstu pod kątem zgodności z tematyką i profilem czasopisma, a także ocenia, czy tekst spełnia podstawowe kryteria rzetelności naukowej i staranności merytorycznej.
 2. W wypadku pozytywnej wstępnej kwalifikacji do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.
 3. Recenzja jest obustronnie anonimowa, tzn. autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (ang. double-blind review process).
 4. Recenzja jest przygotowywana w formie pisemnej na formularzu recenzji, w którym oprócz skróconej oceny można zawrzeć ocenę opisową.
 5. Recenzja musi zawierać jednoznaczną konkluzję:
  1. artykuł nadaje się do druku w przedstawionej formie
  2. artykuł nadaje się do druku po wprowadzeniu zmian sugerowanych przez recenzenta
  3. artykuł nadaje się do druku pod warunkiem wprowadzenia zmian sugerowanych przez recenzenta i ponownym przesłaniu tekstu do oceny
  4. artykuł nie nadaje się do druku.
 6. Nazwiska recenzentów konkretnych tekstów nie są ujawniane, publikowana jest jedynie zbiorcza lista recenzentów artykułów z danego rocznika.
 7. Uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji oraz zastosowanie się do wskazań w nich zawartych kwalifikuje tekst do druku. Kolegium ma prawo dołączyć do uwag recenzenckich własne uwagi i propozycje zmian lub uzupełnień.
 8. Jeśli oceny recenzentów są sprzeczne, a także w innych uzasadnionych wypadkach, kolegium redakcyjne może powołać dodatkowego recenzenta lub przeprowadzić dyskusję nad tekstem i w głosowaniu zadecydować o jego akceptacji lub odrzuceniu.
 9. Redakcja może zwracać się do autora z prośbą o konsultacje na różnych etapach procesu wydawniczego; przed ostatecznym wydaniem tomu artykuł zostanie przekazany do korekty autorskiej.