Kompetencja składniowa i jej niedostatki w polszczyźnie mówionej cudzoziemców uczących się języka polskiego jako obcego

Autor

  • Edyta Wojtczak Uniwersytet Łódzki, Katedra Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej, Wydział Filologiczny image/svg+xml

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-6587.22.19

Słowa kluczowe:

nauczanie JPJO, kompetencja składniowa, błąd składniowy, język mówiony

Abstrakt

Artykuł dotyczy kompetencji składniowej oraz jej niedostatków w polszczyźnie mówionej cudzoziemców. Autorka przedstawia i omawia pod względem poprawności składniowej spontaniczne wypowiedzi studentów z Angoli, zebrane podczas obserwacji lekcji języka polskiego jako obcego w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ. Zestawienie wypowiedzi poprawnych z błędnymi pozwoliło zaobserwować, które zagadnienia składniowe nie sprawiały cudzoziemcom trudności, a które były dla nich miejscem trudnym w polskiej składni.

Bibliografia

Dąbrowska A., Pasieka M., 2004, Szyk wyrazów i jego zaburzenia spowodowane błędami cudzoziemców. Wybrane zagadnienia, w: A. Dąbrowska (red.), Wrocławska dyskusja o języku polskim jako obcym, Wrocław, s. 229–241.
Google Scholar

Dąbrowska A., 2012, Składniowa konstrukcja dymorficzna jako błąd kompleksowy, „Poradnik Językowy”, nr 6.
Google Scholar

Gębka-Wolak M., 2010, Problematyka szyku wyrazów w nauczaniu języka polskiego jako obcego, w: red. K. Taczyńska, K. Birecka (red.), Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Toruń, s. 71–78.
Google Scholar

Jodłowski S., 1976, Podstawy polskiej składni, Warszawa.
Google Scholar

Rada Europy, Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie, Warszawa 2003.
Google Scholar

Stasieczek-Górna M., 2011, Błędy szyku zdania popełniane przez cudzoziemców uczących się języka polskiego, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, nr 18.
Google Scholar

Uniwersalny słownik języka polskiego, 2003, pod red. S. Dubisza, Warszawa.
Google Scholar

Zawilska D., 1997, O niektórych błędach szyku wyrazów w wypowiedzeniu pojedynczym we współczesnym języku polskim, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, nr 9.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2015-01-01

Jak cytować

Wojtczak, E. (2015). Kompetencja składniowa i jej niedostatki w polszczyźnie mówionej cudzoziemców uczących się języka polskiego jako obcego. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 22, 283–294. https://doi.org/10.18778/0860-6587.22.19