Działania mediacyjne przeznaczone dla poziomu C1 – implikacje praktyczne

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-6587.30.16

Słowa kluczowe:

mediacja, działania mediacyjne, zadania mediacyjne, mediacja na lektoracie jpjo, strategie mediacyjne, ESOKJ, poziom C1, case study

Abstrakt

Mediacja, działania i strategie mediacyjne stały się ważnym zagadnieniem zarówno w refleksji naukowej, jak i w praktyce glottodydaktycznej. W środowisku glottodydaktycznym raczej panuje zgoda co do tego, że w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego z 2003 r. nie poświęcono tym elementom, składającym się na biegłość językową, należnego miejsca. Dokładna ich deskrypcja, znajdująca się w tomie uzupełniającym (CEFR–CV) wydanym przez Radę Europy w 2020 r., sprawiła, że coraz więcej glottodydaktyczek i glottodydaktyków uwzględnia rozwój kompetencji mediacyjnej w swojej działalności naukowej i dydaktycznej. Celem artykułu jest omówienie wybranych teorii związanych z mediacją, a następnie przełożenie ich na działania praktyczne na lektoracie języka polskiego jako obcego (jpjo). Przedstawiono autorskie zadania mediacyjne, które zostały zrealizowane ze studentkami i studentami na poziomie C1 z wykorzystaniem metody case study. Następnie przeanalizowano wyniki mikrobadania ankietowego przeprowadzonego wśród osób wykonujących ww. zadania. Recepcja działań mediacyjnych prowadzi do konkluzji, które warto wziąć pod uwagę w praktyce glottodydaktycznej. Wnioski z badania dotyczą zarówno samego konstruowania zadań mediacyjnych (warto wprowadzić do nich elementy oddziałujące dobrze jest zapoznać je z ideą przyświecającą takiej aktywności i wykonać zadania wprowadzające w rozwijanie kompetencji mediacyjnej.

Bibliografia

Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment – Companion volume [CEFR-CV], 2020, Strasbourg [online], https://rm.coe.int/common-european-framework-of-reference-for-languages-learning-teaching/16809ea0d4 [04.05.2023].
Google Scholar

Coste D., Cavalli M., 2015, Education, mobility, otherness. The mediation functions of schools, Council of Europe, https://rm.coe.int/education-mobility-otherness-the-mediation-functions-of-schools/16807367ee [04.05.2023].
Google Scholar

Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie [ESOKJ], 2003, Warszawa
Google Scholar

Janowska I., Plak M., 2021, Działania mediacyjne w uczeniu się i nauczaniu języków obcych. Od teorii do praktyki, Kraków.
Google Scholar

Martyniuk W., 2021, ESOKJ 2020: nowy, zmodernizowany europejski system opisu kształcenia językowego, „Postscriptum Polonistyczne”, nr 2 (28), https://www.postscriptum.us.edu.pl/wp-content/uploads/2021/12/11_Martyniuk.pdf [05.05.2023]. http://doi.org/10.31261/PS_P.2021.28.12
Google Scholar

Pfeiffer A., 2013, Was ist eine sinnvolle Sprachmittlungsaufgabe? Ein Instrument zur Evaluation und Erstellung von Aufgaben für den Fremdsprachenunterricht, w: D. Reimann, A. Rössler (red.), Sprachmittlung im Fremdsprachenunterricht, Tübingen, s. 44–64.
Google Scholar

Stathopoulou M., 2015, Cross-Language Mediation in Foreign Language Teaching and Testing, „New Perspectives on Language and Education”, Bristol.
Google Scholar

Wilczyńska W., Michońska-Stadnik A., 2010, Metodologia badań w glottodydaktyce. Wprowadzenie, Kraków.
Google Scholar

Zarate G., Gohard-Radenkovic A., Lussier D., Penz H., 2004, Cultural Mediation in Lan­guage Learn­ing and Teaching, http://archive.ecml.at/documents/pub122e2004_zarate.pdf [04.05.2023].
Google Scholar

Zarzycka G., 2018, Mediacja kulturowa jako niedoceniony wymiar glottodydaktyki, w: P. Potasińska, M. Stasieczek-Górna (red.), Wyzwania glottodydaktyki polonistycznej, Warszawa, s. 117–132.
Google Scholar

Żmigrodzki P. (red.), 2018, Wielki słownik języka polskiego, Warszawa.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2023-12-07 — zaktualizowane 2024-02-16

Wersje

Jak cytować

Rabczuk, A. (2024). Działania mediacyjne przeznaczone dla poziomu C1 – implikacje praktyczne. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 30, 247–263. https://doi.org/10.18778/0860-6587.30.16 (Original work published 7 grudzień 2023)