Ocena gleb piaszczystych o opadowo-retencyjnym typie zasilania wodą na podstawie badania eksperymentalnego dotyczącego podsiąku kapilarnego

Słowa kluczowe: Podsiąk kapilarny, uwilgotnienie gleby, piasek luźny drobnoziarnisty, lej depresyjny

Abstrakt

W eksperymencie wykorzystano piasek luźny drobnoziarnisty. Potwierdzono, że podsiąk kapilarny zwiększa wilgotność gleby i spowalnia przepływ wód opadowych. W artykule wykazano, że podsiąk kapilarny występuje także w glebach wytworzonych z piasku luźnego. W glebach piaszczystych występowanie wód gruntowych jest bardzo istotne, ponieważ wpływa to na zwiększenie wilgotności w całym profilu glebowym. Pozbawienie gleby piaszczystej możliwości wykorzystania wód gruntowych (np. w granicach leja depresyjnego), to uniemożliwienie najlepszego wykorzystania wód opadowych i spowodowanie gorszych warunków wilgotnościowych.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Bibliografia

Baranowski, R., 1980. Wpływ gęstości gleby na jej agrofizyczne właściwości. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 31 (2), 15–31.

Biskupski, A., Włodek, S., 2011. Oddziaływanie odkrywki Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów na uwilgotnienie gleb. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 62 (2), 32–39.

Biskupski, A., Włodek, S., Pabin, J., 2008. Dynamika uwilgotnienia gleby w zasięgu leja depresji Kopalni Odkrywkowej Węgla Brunatnego – Bełchatów. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 59 (2), 18–24.

Branżowa Norma, 1978, Gleby i utwory mineralne – Podział na frakcje i grupy granulometryczne. PKN, BN-78/9180-11, Warszawa.

Grabowska-Olszewska, B., Siergiejew, J.M. (red.), 1977. Gruntoznawstwo. Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa, 1–358.

Jeż, G., Jokiel, P., Maksymiuk, Z., Mela, S., Teodorski, J., 1997. Wpływ kopalni węgla brunatnego „Bełchatów” na stosunki wodne małej zlewni nizinnej. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica 1, 127–153.

Komentarz do tabeli klas gruntów w zakresie bonitacji gleb gruntów ornych terenów równinnych, wyżynnych i nizinnych wraz z regionalnymi instrukcjami dotyczącymi gleb ornych terenów górzystych i komentarzami dotyczącymi użytków zielonych i gleb pod lasami dla użytku klasyfikatorów gleb i pracowników kartografii gleb IUNG, 1963. Ministerstwo Rolnictwa, 1–468.

Kowalik, P., 2001. Ochrona środowiska glebowego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1–258.

Kozek, M., Tomaszewski, E., 2018. Wieloletnia i sezonowa dynamika niżówek w Warcie w Sieradzu. Woda–Środowisko–Obszary Wiejskie 18 (2), 41–56.

Krajewski, R., Skawina, T., Żuławski, C., 1969. Hydrologiczno-glebowa metoda szacowania szkód w użytkach rolnych, wywołanych osuszającą działalnością górniczą. Ochrona Terenów Górniczych 9, 3–10.

Krysiak, S., Tołoczko, W., 2004. Zróżnicowanie krajobrazowe terenów nadpilicznych w okolicach Wielkopola. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica 6, 71–90.

Laskowski, S., Tołoczko, W., 1995. Ocena stanu srodowiska glebowego w otoczeniu aglomeracji miejsko-przemyslowej Zgierza. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 418 (1), 313–322.

Laskowski, S., Tołoczko, W., 1998. Zmiany odczynu i zawartości siarki w glebach objętych oddziaływaniem aglomeracji miejsko-przemysłowej Zgierza. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 456, 343–351.

Laskowski, S., Tołoczko, W., 2001. Alterations of some chemical and physico-chemical properties of selected soils in field ecosystems. Acta Agrophysica 50, 177–188.

Laskowski, S., Papińska, E., Tołoczko W., 2001a. Różnorodność przyrodnicza Załęczańskiego Parku Krajobrazowego na przykładzie wybranych stanowisk. Problemy Ekologii Krajobrazu, 9, 99–112.

Laskowski, S., Tołoczko, W., Rólka M., 2001b. Zawartość Pb, Zn, Cu w glebach przy drogach o różnym natężeniu ruchu w okolicach Łodzi. Acta Agrophysica 56, 137–144.

Laskowski, S., Tołoczko, W., 2003. Zawartość benzo/a/pirenu, antracenu i fenentrenu w glebach przy drogach o różnym natężeniu ruchu. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 493, 193–199.

Laskowski, S., Trawczyńska, A., Tołoczko, W., 2005a. Wpływ nawodnień na niektóre właściwości chemiczne mad bardzo lekkich doliny Neru. Inżynieria Ekologiczna 12, 205–206.

Laskowski, S., Trawczyńska, A., Tołoczko, W., 2005b. Content of iodine (127I) in chosen profiles of fen soils of the Pilica and Ner Valleys, [w:] Gworek, B. (red.), Obieg pierwiastków w przyrodzie, t. 3, 53–56.

Laskowski, S., Trawczyńska, A., Tołoczko, W., 2005c. Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in arable soils in proximity of communication tracts near Łodz city. Chemia i Inżynieria Ekologiczna 12 (7), 709–715.

Laskowski, S., Trawczyńska, A., Tołoczko, W., 2006. Influence of irrigation on some chemical properties of very lightfan soils of the Ner Valley. Chemia i Inżynieria Ekologiczna 13 (1–2), 79–84.

Lekan, S., Terelak, H., 2000. Wpływ leja depresji hydrologicznej na gleby orne rejonu Bełchatowskiego Okręgu Przemysłowego. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu 317, Rolnictwo 56, 285–293.

Mosiej, J., 1989. Wpływ wilgotności gleby na plon traw w uprawie polowej. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 343, 207–213.

Niewiadomski, A., Tołoczko, W., Trawczyńska, A., 2009. Próchniczność oraz jej związki z buforowością i składem granulometrycznym gleb odłogowanych i użytkowanych rolniczo. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 60 (1), 85–91.

Noworolnik, K., 2010. Plonowanie i jakość ziarna owsa w zależności od wilgotności podłoża i dawki azotu. Żyzność. Nauka. Technologia. Jakość 3 (70), 190–196.

Papińska, E., Tołoczko, W., 2002. Walory abiotyczne Załęczańskiego Parku Krajobrazowego, [w:] Kurowski, J.K., Witosławski, P. (red.), Funkcjonowanie parków krajobrazowych w Polsce. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 189–193.

PTG 2009, Klasyfikacja uziarnienia gleb i utworów mineralnych – PTG 2008. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 60 (2), 5–16.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów z załącznikiem: Urzędowa tabela klas gruntów w zakresie bonitacji gruntów ornych, leśnych pod wodami i rekultywowanych terenów równinnych, wyżynnych i górskich (Dz.U., 2012, poz. 1246).

Sarnacka, S., Sokołowski, W., Lesiak, J., 1987. Wpływ głębokości odwodnienia spowodowanego przez Kopalnię Bełchatów na stosunki wodne gleb. Synteza badań przeprowadzonych w latach 1979–1985. Seria S, 55. Wydawnictwo IUNG, Puławy.

Smreczak, B., Łachacz, A., 2019. Typy gleb wyróżniane w klasyfikacji bonitacyjnej i ich odpowiedniki w 6. wydaniu Systematyki gleb Polski. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 70 (2), 115–136.

Ślusarczyk, E., 1985a. Wpływ kopalni węgla brunatnego na stosunki wodne gleb w rejonie Bełchatowskiego Okręgu Przemysłowego. Cz. I: Oddziaływanie leja depresji hydrologicznej na wody gruntowe i wilgotność gleb. Pamiętniki Puławskie 85, 31–44.

Ślusarczyk, E., 1985b. Wpływ kopalni węgla brunatnego na stosunki wodne gleb w rejonie Bełchatowskiego Okręgu Przemysłowego. Cz. II: Typologia stosunków wodnych. Pamiętniki Puławskie 85, 45–60.

Tołoczko, W., Trawczyńska, A., Niewiadomski, A., 2009. Zawartość związków próchnicznych w glebach nawożonych preparatem EM. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 60 (1), 97–101.

Tołoczko, W., Szmidt, A., 2018. Rędziny rezerwatu „Węże” w Załęczańskim Parku Krajobrazowym. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica 17, 51–60. DOI: https://doi.org/10.18778/1427-9711.17.06

Tomaszewski, E., 2011. Defining the threshold level of hydrological drought in lake catchments. Limnological Review 2, 81–89. DOI: https://doi.org/10.2478/v10194-011-0029-x

Tomaszewski, E., 2012. Wieloletnia i sezonowa dynamika niżówek w rzekach środkowej Polski. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Tomaszewski, E., 2014. Dynamika niedoborów odpływu niżówkowego w rzekach poddanych silnej antropopresji, [w:] Ciupa, T., Suligowski, R. (red.), Woda w mieście. Monografie Komisji Hydrologicznej PTG – t. 2, Instytut Geografii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce, 289–300.

Trawczyńska, A., Tołoczko, W., 2005. Content of heavy metals in ground water of the soil of Bzura river valley. Chemia i Inżynieria Ekologiczna 12 (1–2), 121–126.

Trawczyńska, A., Tołoczko, W., 2006. Content and profile arrangement of total and sulphate sulphur in soils of greenlands of the Bzura river valley. Chemia i Inżynieria Ekologiczna 13 (1–2), 139–145.

Trawczyńska, A., Tołoczko, W., 2007. Żyzność siedlisk leśnych w Gminie Ujazd. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 31, 46–51.

Trawczyńska, A., Tołoczko, W., Niewiadomski, A., 2009. Zawartość pierwiastków śladowych w wodach górnej Bzury. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 40, Warszawa, 491–496.

Wachowiak, G., 2004. Wpływ regresji leja depresyjnego KWB „Bełchatów” na wielkość odpływu w zlewni górnej Widawki. Górnictwo Odkrywkowe, Wydawnictwo Instytutu Górnictwa Odkrywkowego „Poltegor-Instytut” 46 (1), 14–19.

Wroński, K., Tołoczko, W., 2008. Dziedzictwo nawodnień doliny Neru szansą na rozwój hodowli, [w:] Tołoczko, W. (red.), Dziedzictwo kulturowe, ochrona i adaptacja jako szansa na rozwój. Wydawnictwo Piktor, Łódź, 108–118.

Opublikowane
2019-12-30
Jak cytować
Tołoczko, W. (2019). Ocena gleb piaszczystych o opadowo-retencyjnym typie zasilania wodą na podstawie badania eksperymentalnego dotyczącego podsiąku kapilarnego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica, (18), 67-75. https://doi.org/10.18778/1427-9711.18.05
Dział
Articles