Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Praca nie była poprzednio publikowana i nie została przedłożona do rozpatrzenia u wydawcy innego czasopisma (lub złożono stosowne wyjaśnienia w uwagach do redakcji).
 • Jeżeli jest dostępny należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych.
 • W tekście przestrzegane są wszystkie wymagania, o których mowa w Wytycznych dla Autorów, przedstawionych w zakładce "Dla Autorów"
 • Zgłaszany tekst przestrzega zasad "ślepej recenzji"

Wytyczne dla autorów

Redakcja czasopisma czuje się w obowiązku dbania o wysokie standardy wydawnicze i etyczne, w związku z tym przyjmuje szereg rozwiązań, a w szczególności:

 • wprowadza zabezpieczenia przed przypadkami „ghostwriting” i/lub „guest authorship”;
 • zobowiązuje autorów publikacji do ujawnienia wkładu poszczególnych osób w powstawanie publikacji (z podaniem ich afiliacji, udziału procentowego, autorstwa założeń pracy, metod, elementów technicznych);
 • zobowiązuje autorów publikacji do ujawnienia źródeł finansowania publikacji, informacji o wkładzie instytucji naukowo-badawczych i innych podmiotów;
 • prowadzi działania zapewniające poszanowanie praw autorskich (system antypagiatowy);
 • nie pobiera opłat za przedłożenie pracy ani za procedurę recenzowania. 

Redakcja prosi autorów o uwzględnienie następujących wymogów: 

 • struktura artykułu, w szczególności pracy określonej jako „oryginalny artykuł naukowy” powinna nawiązywać do uznawanej powszechnie za strukturę klasyczną i zawierać następujące części: Wstęp (Wprowadzenie), Materiał i metody, Wyniki, Dyskusję i Wnioski (Podsumowanie). Nazwy poszczególnych części mogą być nieco zmodyfikowane i dostosowane do określonej tematyki. Zaleca się numerowanie sekcji: 1., w przypadku rozbudowanej struktury podrozdziałów: 1.1., podrozdziałów drugiego rzędu 1.1.1.;
 • teksty prosimy nadsyłać w wersji elektronicznej (zalecany format: Word for Windows) w formacie A4 i składać w OJS (Open Journal Systems) po uprzednim zalogowaniu się. Pierwsze logowanie wymaga rejestracji w systemie;
 • zalecamy wprowadzenie numeracji wierszy (w programie Word wybieramy kartę Układ a następnie Numery wierszy, następnie opcję Ciągłe)
 • jeśli język polski jest oryginalnym językiem pracy, należy dołączyć także: tytuł pracy, opisy rysunków, fotografii i tabel, abstrakt (do 200 słów) oraz słowa kluczowe w języku angielskim;
 • jeśli język angielski jest oryginalnym językiem pracy, należy dołączyć także: tytuł pracy, opisy rysunków, fotografii i tabel, abstrakt (do 200 słów) oraz słowa kluczowe w języku polskim;
 • ilustracje w plikach: *.CDR (zapis do wersji 17), *.TIF, *.JPG; jeśli autor zamieszcza pliki graficzne w tekście, powinien je dostarczyć także w jednym z w/w formatów i rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi;
 • ilustracje (rysunki, fotografie) i tabele powinny być opatrzone tytułem i numerem kolejnym, podpis powinien jednoznacznie informować o autorstwie i pochodzeniu danych, użytych do ich opracowania;
 • w tekście należy powoływać się na literaturę poprzez podanie nazwiska autora i roku publikacji np.: (Nowak 2013), (Nowak i in., 2013) lub według Nowaka (2013);
 • wszystkie cytowane pozycje literatury muszą znajdować się w spisie literatury, który jest sformatowany

zgodnie z następującymi przykładami:

Baraniecka, M.D., Sarnacka, D., 1971. Stratygrafia czwartorzędu i paleogeografia dorzecza Widawki.
Biuletyn Instytutu Geologicznego 254, 157–269.
Baranowski, J., Mańkowska, A., 1979. Objaśnienia do Mapy geologicznej Polski 1:200 000, arkusz
Kalisz. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 1-47.
Czyż, J., Forysiak, J., Kamiński, J., Klatkowa, H., 2008. Objaśnienia do Szczegółowej mapy geologicznej
Polski, arkusz Dobra (587), Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 1-39.
Eyles, N., Eyles, C.H., Miall, A.D., 1983. Lithofacies types and vertical profile models; an alternative approach to the description and environmental interpretation of glacial diamict and diamictite sequences. Sedimentology 30, 393–410.
Folk, R.L., Ward, W.C., 1957. Brazos river bar: a study in the significance of grain size parameters.
Journal of Sedimentary Petrology 27, 3–26.
Klatkowa, H., Załoba, M., 1991. Kształtowanie budowy geologicznej i rzeźby południowego obrzeżenia Basenu Uniejowskiego. In: Stankowski, W. (Ed.) Przemiany środowiska geograficznego obszaru Konin-Turek. Instytut Badań Czwartorzędu UAM, Poznań, 33–44.
Rdzany, Z., 2009. Rekonstrukcja przebiegu zlodowacenia warty w regionie łódzkim. Wydawnictwo
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. DOI: 10.13140/RG.2.1.4504.4965.
Widera, M., 2011. Geomorphology, sedimentology and origin of the glacigenic Złota Góra hills near
Konin (Central Poland). Geological Quaterly 55(3), 235-252.  

 • zalecane jest podawanie na końcu opisu bibliograficznego identyfikatorów publikacji (DOI); format odnośników do źródeł z użyciem DOI: przedrostek/końcówka, np.: doi:10.1000/102
 • sprawdzenie, czy dana pozycja bibliografii posiada DOI jest możliwe za pomocą formularza na stronie: http://www.crossref.org/guestquery/. Podawanie DOI w bibliografii poprawi identyfikowalność artykułu w sieci i spowoduje zwiększenie cytowalności.
 • Redakcja zaleca, aby kolejność autorów była ustalona na podstawie stopnia odpowiedzialności i wkładu pracy;
 • gotowe materiały do druku prosimy przesyłać na adres: Redakcja Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Physica, 90-139 Łódź, ul. Narutowicza 88, p. 137; e-mail: geo.physica@uni.lodz.pl, przekazywać bezpośrednio Redakcji lub umieszczać na platformie OJS
 • autorzy publikowanych prac akceptują fakt umieszczenia ich wersji elektronicznej dostępnej online na serwerze Uniwersytetu Łódzkiego z nadanymi identyfikatorami (DOI/URI) w zbiorach Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego, zaś na stronach zawierających ich bibliografię mogą zamieszczać linki do tych adresów.

Artykuły naukowe

Dział zamieszcza recenzowane artykuły naukowe o charakterze empirycznym, teoretycznym, metodycznym lub analitycznym.