Instrukcja redakcyjna

Redakcja czasopisma czuje się w obowiązku dbania o wysokie standardy wydawnicze i etyczne, w związku z tym przyjmuje szereg rozwiązań, a w szczególności:

 • wprowadza zabezpieczenia przed przypadkami „ghostwriting” i/lub „guest authorship”;
 • zobowiązuje autorów publikacji do ujawnienia wkładu poszczególnych osób w powstawanie publikacji (z podaniem ich afiliacji, udziału procentowego, autorstwa założeń pracy i metod);
 • zobowiązuje autorów publikacji do ujawnienia źródeł finansowania publikacji, informacji o wkładzie instytucji naukowo-badawczych i innych podmiotów;
 • prowadzi działania zapewniające poszanowanie praw autorskich (m.in. system antyplagiatowy);
 • nie pobiera opłat za przedłożenie pracy ani za procedurę recenzowania. 

Redakcja prosi autorów o uwzględnienie następujących wymogów: 

 • zalecamy, aby kolejność autorów była ustalona na podstawie stopnia odpowiedzialności i wkładu pracy;
 • struktura artykułu, w szczególności pracy określonej jako „oryginalny artykuł naukowy” powinna nawiązywać do uznawanej powszechnie za strukturę klasyczną i zawierać następujące części: Wstęp (Wprowadzenie), Materiał i metody, Teren badań, Wyniki, Dyskusję i Wnioski (Podsumowanie). Nazwy poszczególnych części mogą być nieco zmodyfikowane i dostosowane do określonej tematyki. Zaleca się numerowanie sekcji od: 1., w przypadku rozbudowanej struktury podrozdziałów: 1.1., podrozdziałów drugiego rzędu: 1.1.1.;
 • teksty prosimy nadsyłać w wersji elektronicznej (zalecany format: Word for Windows) i składać w OJS (Open Journal Systems) po uprzednim zalogowaniu się;
 • zalecamy wprowadzenie numeracji wierszy przed złożeniem artykułu w systemie (w programie Word wybieramy kartę Układ a następnie Numery wierszy, następnie opcję Ciągłe)
 • jeśli język polski jest oryginalnym językiem pracy, należy dołączyć także: tytuł pracy, opisy rysunków, fotografii i tabel, abstrakt (do 200 słów) oraz słowa kluczowe w języku angielskim;
 • jeśli język angielski jest oryginalnym językiem pracy, należy dołączyć także: tytuł pracy, opisy rysunków, fotografii i tabel, abstrakt (do 200 słów) oraz słowa kluczowe w języku polskim;
 • ilustracje w plikach: *.CDR (zapis do wersji 17), *.TIF, *.JPG; jeśli autor zamieszcza pliki graficzne w tekście, powinien je dostarczyć także w jednym z w/w formatów i rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi;
 • ilustracje (rysunki, fotografie) i tabele powinny być opatrzone tytułem i numerem kolejnym, podpis powinien jednoznacznie informować o autorstwie i pochodzeniu danych, użytych do ich opracowania;
 • w tekście należy powoływać się na literaturę poprzez podanie nazwiska autora i roku publikacji np.: (Nowak 2013), (Nowak i in., 2013) lub według Nowaka (2013);
 • wszystkie cytowane pozycje literatury muszą znajdować się w spisie literatury;
 • zalecane jest podawanie na końcu opisu bibliograficznego identyfikatorów publikacji (DOI); sprawdzenie, czy dana pozycja bibliografii posiada DOI ułatwia formularz na stronie: http://www.crossref.org/guestquery/.
 • zalecamy, aby spis literatury był sformatowany zgodnie z następującymi przykładami, przy czym dopuszczamy modyfikację proponowanego stylu:

Baraniecka, M.D., Sarnacka, D., 1971. Stratygrafia czwartorzędu i paleogeografia dorzecza Widawki. Biuletyn Instytutu Geologicznego 254, 157–269.

Baranowski, J., Mańkowska, A., 1979. Objaśnienia do Mapy geologicznej Polski 1:200 000, arkusz Kalisz. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 1-47.

Czyż, J., Forysiak, J., Kamiński, J., Klatkowa, H., 2008. Objaśnienia do Szczegółowej mapy geologicznej Polski, arkusz Dobra (587), Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 1-39.

Eyles, N., Eyles, C.H., Miall, A.D., 1983. Lithofacies types and vertical profile models; an alternative approach to the description and environmental interpretation of glacial diamict and diamictite sequences. Sedimentology 30, 393–410.

Folk, R.L., Ward, W.C., 1957. Brazos river bar: a study in the significance of grain size parameters. Journal of Sedimentary Petrology 27, 3–26.

Klatkowa, H., Załoba, M., 1991. Kształtowanie budowy geologicznej i rzeźby południowego obrzeżenia Basenu Uniejowskiego. In: Stankowski, W. (Ed.) Przemiany środowiska geograficznego obszaru Konin-Turek. Instytut Badań Czwartorzędu UAM, Poznań, 33–44.

 • autorzy publikowanych prac akceptują fakt umieszczenia ich wersji elektronicznej dostępnej online na serwerze Uniwersytetu Łódzkiego z nadanymi identyfikatorami (DOI) w zbiorach Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego, zaś na stronach zawierających ich bibliografię mogą zamieszczać linki do tych adresów;
 • autorzy przed publikacją podpisują umowę z Wydawnictwem Uniwersytetu Łódzkiego