O czasopiśmie

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Physica jest czasopismem wydawanym przez Uniwersytet Łódzki od 1997 roku. Od 2013 r. czasopismo ukazuje się jako rocznik. Zakres tematyczny publikowanych prac obejmuje problematykę różnych dziedzin geografii fizycznej i dyscyplin pokrewnych, w szczególności: geomorfologii, geoekologii, geologii i paleogeografii czwartorzędu, meteorologii i klimatologii, ochrony środowiska oraz zastosowania GIS w badaniach środowiska.

Czasopismo publikuje głównie recenzowane artykuły naukowe, prezentujące wyniki oryginalnych badań o charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym lub analitycznym. W uzasadnionych przypadkach ukazują się inne prace: krótkie doniesienia naukowe (komunikaty naukowe), materiały konferencyjne, recenzje, a także wspomnienia i sprawozdania z ważnych wydarzeń w świecie geografii fizycznej i nauk pokrewnych.

W latach 1997–2011 wydawane były dwa rodzaje publikacji: zbiory artykułów naukowych i zeszyty o charakterze monografii naukowych, głównie rozprawy doktorskie. W tym okresie ukazało się 11 zeszytów. Od 2013 r. czasopismo ukazuje się jako rocznik, zawierający:

  • recenzowane artykuły naukowe, prezentujące wyniki oryginalnych badań o charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym lub analitycznym;
  • inne artykuły i prace ogłaszane drukiem: krótkie doniesienia naukowe (notatki naukowe, komunikaty), materiały konferencyjne, recenzje, sprawozdania z ważnych wydarzeń w świecie geografii fizycznej i nauk pokrewnych.

Od 2013 r. oryginalną (referencyjną) wersją czasopisma Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Physica jest wersjaonline (format PDF). Wersja papierowa jest wersją wtórną. Jest to zgodne z zarządzeniem nr 159 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 8 sierpnia 2013 r. Pliki publikowanych prac, oznaczone numerem identyfikacyjnym (URI/DOI), umieszczane są na serwerze Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego. Redakcja deklaruje, że wersje papierowe artykułów są zgodne z wersjami elektronicznymi (pierwotnymi).

W latach 1997–2012 wydawano tylko wersję drukowaną. W listopadzie 2013 r. ze środków Wydawnictwa UŁ dokonano digitalizacji archiwalnych tomów czasopisma, począwszy od numeru 1. Dostęp do nich otrzymują wszyscy zainteresowani (lic. Creative Commons) - zgodnie z założeniami działania repozytorium. Od 2019 r. czasopismo wychodzi wyłącznie w wersji elektronicznej.

Redakcja wydaje rocznie jeden tom. Planowane są także wydania specjalne.

Wszystkie publikacje czasopisma dostępne są online.

 

Proces recenzji

Wszystkie artykuły naukowe publikowane w czasopiśmie Folia Geographica Physica są recenzowane przez co najmniej dwóch niezależnych recenzetów - doświadczonych specjalistów w danej dyscyplinie. Recenzenci pochodzą z innej jednostki (wydziału, uczelni), niż autor.
Nazwiska recenzentów Redakcja umieszcza rokrocznie na stronie internetowej czasopisma.

Nadsyłane do publikacji prace są wstępnie oceniane przez redakcję czasopisma pod względem formalnym. Każdy artykuł prezentujący dane empiryczne analizowany jest przez redaktora statystycznego. Następnie artykuły zostają skierowane do recenzentów. Zasadą jest ocenianie pracy przez dwóch recenzentów spoza jednostki w której afilowany jest autor artykułu. Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy pochodzącej z artykułów przed ich opublikowaniem. Zasadą jest ocenianie prac przez dwóch recenzentów w sposób poufny ("double-blind review").  Jeśli utrzymanie zasady poufności nie jest możliwe, Redakcja ustala, czy między recenzentami a autorem nie występuje konflikt interesów. Recenzent składa w tej sprawie odpowiednie oświadczenie pod treścią recenzji.

Recenzje przygotowywane są w formie pisemnej, opracowanej według specjalnego formularza:
  • wersja polska do pobrania: PDF
  • wersja angielska do pobrania: PDF

Polityka OA

Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND (Attribution – Non-Commercial – No Derivative Works).

Polityka prywatności

Nazwy i adresy e-mail będą wykorzystywane przez czasopismo wyłącznie do realizacji jego celów i nie będą udostępniane do innych celów lub komukolwiek innemu.