O czasopiśmie

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica jest czasopismem wydawanym przez Uniwersytet Łódzki od 1997 roku. Od 2013 r. czasopismo ukazuje się jako rocznik. 

Zakres tematyczny publikowanych prac dotyczy nauk o Ziemi i środowisku, a w szczególności obejmuje: geomorfologię, geoekologię, geologię i paleogeografię czwartorzędu, meteorologię i klimatologię, ochronę środowiska oraz zastosowania Geograficznych Systemów Informatycznych (GIS) w badaniach środowiska. Badane zjawiska i obiekty przyrodnicze przedstawiane są w różnych zakresach czasowych oraz przestrzennych – od globalnego po interesujące przykłady lokalne. Niekiedy uwzględniania jest problematyka geografii społeczno-ekonomicznej. Czasopismo dedykowane jest w szczególności młodym badaczom. Artykuły naukowe drukowane są w języku polskim ze streszczeniem angielskim lub w języku angielskim ze streszczeniem polskim.

Głównym celem czasopisma jest publikacja recenzowanych artykułów naukowych, prezentujących wyniki oryginalnych badań o charakterze empirycznym, teoretycznym, metodycznym lub analitycznym. W uzasadnionych przypadkach ukazują się inne prace, m.in.: doniesienia (komunikaty) naukowe, cenne dane badawcze, materiały konferencyjne, recenzje, a także wspomnienia, biografie i sprawozdania z ważnych wydarzeń w świecie nauk o Ziemi i środowisku.

Oryginalną (referencyjną) wersją czasopisma Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica jest wersja online publikowana w formacie PDF. Pliki prac, oznaczone numerem identyfikacyjnym (DOI, starsze sygnowane URI), umieszczane są na serwerze Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego. Obecnie wszystkie publikacje czasopisma dostępne są w otwartym dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND 4.0 (Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych).

Redakcja wydaje rocznie jeden tom. Planowane są także wydania specjalne.

Wszystkie publikacje czasopisma dostępne są online.

Punktacja MEiN: 20 punktów (grudzień 2021)

Liczba artykułów opublikowanych w ostatnim roku: 5

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Strona czasopisma Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica

Proces recenzji

Nadsyłane do publikacji są wstępnie oceniane przez redakcję czasopisma pod względem formalnym. Następnie artykuły zostają skierowane do recenzentów. Wszystkie artykuły naukowe publikowane są recenzowane przez dwóch, niekiedy trzech niezależnych recenzentów – doświadczonych specjalistów w danej dyscyplinie. Recenzenci zasadniczo pochodzą z innej jednostki (uczelni, wydziału) niż autor. Wyjątkowo recenzent może być z tego samego ośrodka jeśli nie wchodzi w grę konflikt interesów (np. pokrewieństwo, podległość służbowa, wspólna publikacja w ciągu ostatnich trzech lat). Recenzent ma prawo do anonimowości (recenzja jednostronnie ślepa), ma także prawo poznać nazwiska autorów. Autorzy mogą zostać poproszeni o przedstawienie kilku propozycji recenzentów. Nazwiska recenzentów Redakcja umieszcza rokrocznie na okładce i stronie internetowej czasopisma.

Recenzje przygotowywane są w formie pisemnej, opracowanej według specjalnego formularza:
  • wersja polska do pobrania: PDF
  • wersja angielska do pobrania: PDF

Polityka OA

Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND 4.0 (Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych).

Czasopismo dostępne w Otwartym Dostępie od 2013 r. (zob. archiwalne zeszyty w Repozytorium UŁ). Pierwszy numer opublikowany w OJS w 2017 (zob. Archiwum).

Autor publikujący w czasopiśmie udziela Uniwersytetowi Łódzkiemu niewyłącznej licencji na korzystanie z utworu na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Także w otwartym dostępie, w tym na zasadach licencji Creative Commons CC BY-NC-ND. Licencja obejmuje również prawo do udzielania dalszych licencji na wskazanych polach eksploatacji. Zob. Prawa autorskie

W związku z realizacją polityki otwartego dostępu do publikacji naukowych Uniwersytet Łódzki korzysta z upoważnienia Autora do deponowania utworu w Repozytorium UŁ i innych platformach dystrybucyjnych, zaś Autor zobowiązuje się do niekorzystania z wypowiedzenia umowy licencyjnej przez cały okres jej trwania. Zob. Oświadczenie Autora

Prawa autorskie osobiste są niezbywalne. Udzielanie licencji nie odbiera twórcy praw majątkowych. Autor może w pełni dysponować swoim utworem.

Licencja pozwala na kopiowanie i rozpowszechnianie utworu w dowolnym medium i formacie, pod warunkiem uznania autorstwa – należy oznaczyć imię i nazwisko twórcy lub innych podmiotów, których autorstwo należy uznać, informację prawnoautorską, informację licencyjną, notę o wyłączeniu odpowiedzialności oraz odnośnik do utworu, podać link do licencji i wskazać, jeśli zostały dokonane w nim zmiany z zachowaniem opisów wcześniejszych modyfikacji.

Wolno rozpowszechniać, przedstawiać i wykonywać utwór jedynie w celach niekomercyjnych oraz pod warunkiem zachowania dzieła w oryginalnej formie. Nie należy rozpowszechniać zmodyfikowanej treści, przetworzonego lub stworzonego na podstawie pierwowzoru nowego utworu (utwór zależny).

Pełny tekst licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl

Polityka prywatności

Nazwy i adresy e-mail będą wykorzystywane przez czasopismo wyłącznie do realizacji jego celów i nie będą udostępniane do innych celów lub komukolwiek innemu.