O czasopiśmie

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica jest czasopismem wydawanym przez Uniwersytet Łódzki od 1997 roku. Od 2013 r. czasopismo ukazuje się jako rocznik. 

Zakres tematyczny publikowanych prac dotyczy nauk o Ziemi i środowisku, a w szczególności obejmuje: geomorfologię, geoekologię, geologię i paleogeografię czwartorzędu, meteorologię i klimatologię, ochronę środowiska oraz zastosowania Geograficznych Systemów Informatycznych (GIS) w badaniach środowiska. Badane zjawiska i obiekty przyrodnicze przedstawiane są w różnych zakresach czasowych oraz przestrzennych – od globalnego po interesujące przykłady lokalne. Niekiedy uwzględniania jest problematyka geografii społeczno-ekonomicznej. Czasopismo dedykowane jest w szczególności młodym badaczom. Artykuły naukowe drukowane są w języku polskim ze streszczeniem angielskim lub w języku angielskim ze streszczeniem polskim.

Głównym celem czasopisma jest publikacja recenzowanych artykułów naukowych, prezentujących wyniki oryginalnych badań o charakterze empirycznym, teoretycznym, metodycznym lub analitycznym. W uzasadnionych przypadkach ukazują się inne prace, m.in.: doniesienia (komunikaty) naukowe, cenne dane badawcze, materiały konferencyjne, recenzje, a także wspomnienia, biografie i sprawozdania z ważnych wydarzeń w świecie nauk o Ziemi i środowisku.

Oryginalną (referencyjną) wersją czasopisma Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica jest wersja online publikowana w formacie PDF. Pliki prac, oznaczone numerem identyfikacyjnym (DOI, starsze sygnowane URI), umieszczane są na serwerze Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego. Obecnie wszystkie publikacje czasopisma dostępne są w otwartym dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND 4.0 (Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych).

Redakcja wydaje rocznie jeden tom. Planowane są także wydania specjalne.

Wszystkie publikacje czasopisma dostępne są online.

Punktacja MEiN: 40 punktów (3 listopada 2023); 20 punktów (5 stycznia 2024)

Liczba artykułów opublikowanych w ostatnim roku: 5

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Strona czasopisma Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica

Proces recenzji

Proces recenzji naukowej rozpoczyna się złożeniem wniosku o zaopiniowanie tekstu naukowego, a kończy – wydaniem ostatecznej decyzji na jego temat, i jest koordynowany przez dedykowanego danemu procesowi redaktora czasopisma.

W pierwszym etapie redakcja dokonuje oceny formalnej tekstu, a następnie powołuje dwóch niezależnych recenzentów afiliowanych poza jednostka naukową z której pochodzi autor (autorzy) artykułu. Proces recenzowania odbywa się według modelu double-blind review process, w którym autorzy artykułów i recenzenci nie znają wzajemnie swojej tożsamości.

Recenzje mają formę pisemną (Redakcja posiada odpowiedni formularz recenzji) i kończą się jednoznacznym wnioskiem dotyczącym dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

Wszyscy recenzenci powinni spełniać następujące wymagania:

 • brak istnienia konfliktu interesów z autorami (przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste: pokrewieństwo do drugiego stopnia, związki prawne, związek małżeński, relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji)
 • posiadanie co najmniej stopnia doktora
 • wykazanie aktualnych publikacji w zakresie określonej tematyki

Ponadto powinni oni:

 • posiadać niezbędną wiedzę do oceny jakości danego artykułu
 • utrzymywać standardy profesjonalizmu i etyki
 • cieszyć się nieposzlakowaną opinią naukowca

Dodatkowo nie mogą być członkami redakcji lub rady naukowej czasopisma.

Recenzenci, którzy zaakceptują zaproszenie do recenzji, proszeni są o dostarczenie recenzji w ciągu 3 tygodni. Na żądanie można otrzymać zgodę na wydłużenie tego okresu.

Aby usprawnić proces recenzyjny pracownicy WUŁ są w stałym kontakcie z recenzentami, autorami i redaktorami.

Uwagi recenzenta przekazywane są następnie autorowi. Racjonalne i umotywowane konkluzje przedstawione w recenzji są dla autora wiążące. Ma on obowiązek uwzględnić zalecenia recenzentów i poprawić tekst. Recenzentom przysługuje prawo do powtórnej weryfikacji poprawionego tekstu. Jeśli autor tekstu nie zgadza się z konkluzjami recenzenta, ma prawo do przedstawienia swojego stanowiska redakcji w nocie polemicznej.

Poprawione wersje artykułów mogą zostać wysłane do recenzentów w zależności od tego, czy chcą oni zapoznać się z aktualną wersją. Wszyscy recenzenci mogą natomiast uzyskać dostęp do najnowszej wersji tekstu za pośrednictwem platformy OJS.

Decyzję o publikacji tekstu podejmuje redaktor naczelny po zasięgnięciu opinii kolegium redakcyjnego i ewentualnie rady naukowej, na podstawie analizy uwag i konkluzji zawartych w recenzjach wraz z ewentualną polemiką autora tekstu i ostatecznej wersji tekstu dostarczonej przez autora, sprawdzając:

 • właściwy dobór recenzentów
 • adekwatność opinii recenzentów i ustosunkowanie się do nich autora
 • ogólną jakość naukową artykułu

Recenzenci są zobowiązani do poufności w opiniach na temat recenzowanego artykułu oraz niewykorzystywania zdobytej przy tej okazji wiedzy przed jego publikacją.

Redaktor wydaje jednoznaczne orzeczenie dotyczące dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane. Lista współpracujących z czasopismem recenzentów jest raz w roku zamieszczana na stronie internetowej czasopisma.

Procedura recenzowania jest zgodna z zaleceniami broszury Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce (MNiSzW, Warszawa 2011) oraz standardami COPE.

Recenzje przygotowywane są w formie pisemnej, opracowanej według specjalnego formularza:
 • wersja polska do pobrania: PDF
 • wersja angielska do pobrania: PDF

Polityka OA

Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND 4.0 (Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych).

Czasopismo dostępne w Otwartym Dostępie od 2013 r. (zob. archiwalne zeszyty w Repozytorium UŁ). Pierwszy numer opublikowany w OJS w 2017 (zob. Archiwum).

Autor publikujący w czasopiśmie udziela Uniwersytetowi Łódzkiemu niewyłącznej licencji na korzystanie z utworu na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Także w otwartym dostępie, w tym na zasadach licencji Creative Commons CC BY-NC-ND. Licencja obejmuje również prawo do udzielania dalszych licencji na wskazanych polach eksploatacji. Zob. Prawa autorskie

W związku z realizacją polityki otwartego dostępu do publikacji naukowych Uniwersytet Łódzki korzysta z upoważnienia Autora do deponowania utworu w Repozytorium UŁ i innych platformach dystrybucyjnych, zaś Autor zobowiązuje się do niekorzystania z wypowiedzenia umowy licencyjnej przez cały okres jej trwania. Zob. Oświadczenie Autora

Prawa autorskie osobiste są niezbywalne. Udzielanie licencji nie odbiera twórcy praw majątkowych. Autor może w pełni dysponować swoim utworem.

Licencja pozwala na kopiowanie i rozpowszechnianie utworu w dowolnym medium i formacie, pod warunkiem uznania autorstwa – należy oznaczyć imię i nazwisko twórcy lub innych podmiotów, których autorstwo należy uznać, informację prawnoautorską, informację licencyjną, notę o wyłączeniu odpowiedzialności oraz odnośnik do utworu, podać link do licencji i wskazać, jeśli zostały dokonane w nim zmiany z zachowaniem opisów wcześniejszych modyfikacji.

Wolno rozpowszechniać, przedstawiać i wykonywać utwór jedynie w celach niekomercyjnych oraz pod warunkiem zachowania dzieła w oryginalnej formie. Nie należy rozpowszechniać zmodyfikowanej treści, przetworzonego lub stworzonego na podstawie pierwowzoru nowego utworu (utwór zależny).

Pełny tekst licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl

Polityka prywatności

Nazwy i adresy e-mail będą wykorzystywane przez czasopismo wyłącznie do realizacji jego celów i nie będą udostępniane do innych celów lub komukolwiek innemu.