Studia nad rozwojem sieci szkolnictwa podstawowego w gminie miejsko-wiejskiej Szadek

Autor

  • Monika Cepil Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych, 90-142 Łódź, ul. Kopcińskiego 31
  • Tomasz Figlus Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych, 90-142 Łódź, ul. Kopcińskiego 31

DOI:

https://doi.org/10.18778/1643-0700.20.08

Słowa kluczowe:

gmina Szadek, szkoła podstawowa, oświata, szkolnictwo

Abstrakt

Artykuł obejmuje próbę zbadania genezy oraz rozwoju sieci szkolnictwa podstawowego na obszarze gminy miejsko-wiejskiej Szadek w jej współczesnych granicach. Analizy objęły wybrane obiekty oświatowe utworzone w mieście Szadek i okolicznych wsiach. Wykorzystano w tym celu wybrane dokumenty, akta prawne a ponadto źródła prasowe i dane statystyczne. Na potrzeby artykułu dokonano periodyzacji dziejów szkolnictwa podstawowego na badanym obszarze. W pierwszej części autorzy przeanalizowali rozwój szkół w okresie przedrozbiorowym, a następnie przedstawili wyniki analogicznych studiów w odniesieniu do okresu rozbiorów oraz ostatniego stulecia (1918–2018).

Bibliografia

Dekret o obowiązku szkolnym, Dz.Pr.P.P. 1919, nr 14, poz. 147.
Google Scholar

„Dziennik Łódzki”, nr 61, 3 marca 1949 r.
Google Scholar

Dziennik Praw Królestwa Polskiego, 1840, t. 26, nr 87, s. 168–199.
Google Scholar

Dziennik Praw Królestwa Polskiego, 1844, t. 35, nr 112, s. 274–289.
Google Scholar

„Gazeta Świąteczna”, R.11, nr 566, 8 listopada 1891.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1515/zpch-1891-0843

„Kurjer Warszawski”, nr 210, 30 września 1873 r.
Google Scholar

Łaski J., Liber Beneficiorum, t. 1, Gniezno 1880.
Google Scholar

Marszał T., Sikucin, [w:] T. Marszał (red.), Leksykon sołectw w gminie Szadek, Łódź–Szadek 2004.
Google Scholar

Milewska K., Krokocice, [w:] T. Marszał (red.), Leksykon sołectw w gminie Szadek, Łódź–Szadek 2004.
Google Scholar

Molenda J., Górna Wola, [w:] T. Marszał (red.), Leksykon sołectw w gminie Szadek, Łódź–Szadek 2004.
Google Scholar

Molenda J., Rzepiszew, [w:] T. Marszał (red.), Leksykon sołectw w gminie Szadek, Łódź–Szadek 2004.
Google Scholar

Nalewajko J., Boczki, [w:] T. Marszał (red.), Leksykon sołectw w gminie Szadek, Łódź–Szadek 2004.
Google Scholar

„Nowa Gazeta Łódzka”, nr 89, 20 kwietnia 1914 r.
Google Scholar

Nowak A., Borki Prusinowskie, [w:] T. Marszał (red.), Leksykon sołectw w gminie Szadek, Łódź–Szadek 2004.
Google Scholar

Nowak A., Wilamów, [w:] T. Marszał (red.), Leksykon sołectw w gminie Szadek, Łódź–Szadek 2004.
Google Scholar

Parczewski A.J., Monografia Szadka, Warszawa 1870.
Google Scholar

Rosin R., Miasto do 1572 r., [w:] J. Śmiałowski (red.), Szkice z dziejów sieradzkiego, Łódź 1977.
Google Scholar

Różański M., Szkoła w Szadku w okresie staropolskim w świetle wizytacji kościelnych, ,,Biuletyn Szadkowski” 2007, t. 7, s. 103–110.
Google Scholar

Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. XI, red. B. Chlebowski, W. Walewski, Warszawa 1890.
Google Scholar

Stefańska D., Cisi Bohaterowie lat wojny i okupacji – rzecz o szkole, której nie było, ,,Biuletyn Szadkowski” 2010, t. 10, s. 59–88.
Google Scholar

Stulczewski J., Wywiad z Zofią Wichrowską (z domu Listowską) – córką przedwojennych kierowników Szkoły Powszechnej w Szadku, ,,Biuletyn Szadkowski” 2011, t. 11, s. 177–185.
Google Scholar

Turczyn M., Łobudzice, [w:] T. Marszał (red.), Leksykon sołectw w gminie Szadek, Łódź–Szadek 2004.
Google Scholar

Uchwała nr XXXIII/213/2017 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego (Dz.U. woj. łódzkiego z 2017 r., poz. 1837).
Google Scholar

Ustawa z dnia 15 lipca 1961 r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania (Dz.U. z 1961 r., nr 32, poz. 160).
Google Scholar

Ustawa z dnia 25 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 1998 r., nr 117, poz. 759).
Google Scholar

Ustawa z dnia 8 stycznia 1999 r. – Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz.U. z 1999 r., nr 12, poz. 96).
Google Scholar

Wiśniowski E., Sieć szkół parafialnych w Wielkopolsce i Małopolsce w początkach XVI w., „Roczniki Humanistyczne” 1967, t. 5, z. 2, s. 85–112.
Google Scholar

„Ziemia Sieradzka. Tygodnik informacyjno-społeczny”, nr 13, 24 marca 1921 r.
Google Scholar

„Ziemia Sieradzka. Tygodnik informacyjno-społeczny”, nr 4, 23 stycznia 1927 r.
Google Scholar

„Ziemia Sieradzka. Tygodnik informacyjno-społeczny”, nr 1, styczeń 1929 r.
Google Scholar

Bank Danych Lokalnych GUS: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica [dostęp: 14.04.2020].
Google Scholar

Portal internetowy Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Szadku: http://www.szadek.edu.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=1&strona=1 [dostęp: 4.04.2020].
Google Scholar

Portal internetowy Urzędu Gminy i Miasta Szadek: http://www.szadek.net/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=52&strona=1&sub=5 [dostęp: 14.04.2020].
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2020-09-28

Jak cytować

Cepil, M., & Figlus, T. (2020). Studia nad rozwojem sieci szkolnictwa podstawowego w gminie miejsko-wiejskiej Szadek. Biuletyn Szadkowski, 20, 119–129. https://doi.org/10.18778/1643-0700.20.08

Numer

Dział

Articles