Rozwój przestrzenny Szadku w Studium historyczno-urbanistycznym J. Goldberga

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/1643-0700.21.05

Słowa kluczowe:

Szadek, rozwój przestrzenny, J. Goldberg

Abstrakt

Przeglądowe kompendium wiedzy na temat dziejów miasta zostało zawarte w nigdy nieopublikowanym i istniejącym jedynie w formie maszynopisu opracowaniu autorstwa Jakuba Goldberga Studium historyczno-urbanistyczne Szadku z 1961 r. Autor, wybitny historyk polsko-izraelski, w latach 2010−2011 był członkiem rady redakcyjnej „Biuletynu Szadkowskiego”.

Studium składa się z sześciu rozdziałów, z których cztery pierwsze dotyczą dziejów Szadku od czasów średniowiecza do XIX w. Artykuł przywołuje drugą część opracowania J. Goldberga – obejmującą dwa rozdziały i załączone materiały graficzne – odnoszącą się do rozwoju przestrzennego miasta.

Bibliografia

Goldberg J., Studium historyczno-urbanistyczne Szadku, 1961, mpis (zespół: 39/825/0 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej i Urząd Wojewódzki w Łodzi; seria 9: Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury, jednostka 2848).
Google Scholar

Grossman H., Struktura społeczna i gospodarcza Księstwa Warszawskiego na podstawie spisów ludności 1808–1810, Warszawa 1925.
Google Scholar

Holsche A.C., Geographie und Statistik von West- Süd- und Neu-Ostpreussen, t. II, Berlin 1802.
Google Scholar

Holsche A. C., Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich 1564−1565, cz. I, Bydgoszcz 1961.
Google Scholar

Holsche A. C., Źródła dziejowe, t. XIII, Warszawa 1883.
Google Scholar

Kossmann E.O., Die deutschrechtliche Siedlung in Polen: dargestellt am Lodzer Raum, Lipsk 1937.
Google Scholar

Marszał T., Historia Szadku w „Studium historyczno-urbanistycznym” J. Goldberga, „Biuletyn Szadkowski” 2020, t. 20, s. 37−54.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1643-0700.20.03

Mączak A., Sukiennictwo wielkopolskie XIV−XVII wieku, Warszawa 1955.
Google Scholar

Parczewski A., Monografia Szadku, Warszawa 1870.
Google Scholar

Stobiecki R., Walicki J. (red.), „Należę do polskiej szkoły historycznej”. Studia i szkice ofiarowane prof. Jakubowi Goldbergowi z okazji odnowienia doktoratu na Uniwersytecie Łódzkim, Łódź 2010.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2021-12-10

Jak cytować

Marszał, T. (2021). Rozwój przestrzenny Szadku w Studium historyczno-urbanistycznym J. Goldberga. Biuletyn Szadkowski, 21, 93–108. https://doi.org/10.18778/1643-0700.21.05

Numer

Dział

Articles