Historia Szadku w „Studium historyczno-urbanistycznym” J. Goldberga

Autor

  • Tadeusz Marszał Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, 90-142 Łódź, ul. Kopcińskiego 31

DOI:

https://doi.org/10.18778/1643-0700.20.03

Słowa kluczowe:

Szadek, historia, J. Goldberg

Abstrakt

Przeglądowe kompendium wiedzy na temat dziejów miasta zostało zawarte w nigdy nie opublikowanym i istniejącym jedynie w formie maszynopisu opracowaniu, autorstwa Jakuba Goldberga „Studium historyczno-urbanistyczne Szadku” z 1961 r. Autor, wybitny, historyk polsko-izraelski, w latach 2010–2011 był członkiem rady redakcyjnej „Biuletynu Szadkowskiego”.

„Studium” składa się z sześciu rozdziałów, z których cztery pierwsze dotyczą dziejów Szadku od czasów średniowiecza do XIX w. Kolejne dwa rozdziały poświęcone zostały problematyce rozwoju przestrzennego miasta. Artykuł przywołuje pierwszą część opracowania J. Goldberga odnoszącą się do historii miasta od momentu jego lokacji pod koniec XII w. praktycznie do połowy XIX w.

Bibliografia

Goldberg J., Dzieje Pabianic w XVII–XVIII wieku, Warszawa 1990.
Google Scholar

Goldberg J., Frydychsztat–Sokolniki. Problemy osiemnastowiecznego miasteczka w ziemi wieluńskiej, „Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza” 1959, t. 5, z. 1, s. 75–115.
Google Scholar

Goldberg J., Ludność żydowska w Lutomiersku w drugiej połowie XVIII wieku i jej walka z feudalnym uciskiem, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1955, nr 15/16, s. 183–204.
Google Scholar

Goldberg J., Osadnictwo „olęderskie” w dawnym województwie łęczyckim i sieradzkim, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego” 1957, ser. 1, z. 5, s. 67–110.
Google Scholar

Goldberg J., Stosunki agrarne w miastach ziemi wieluńskiej w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku, Łódź 1960.
Google Scholar

Goldberg J., Struktura zawodowa ludności miast „wolnych” województwa sieradzkiego w 1791 r., „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego” 1961, ser. 1, z. 21, s. 65–89.
Google Scholar

Goldberg J., Studium historyczno-urbanistyczne Szadku, 1961, mpis (zespół: 39/825/0 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej i Urząd Wojewódzki w Łodzi; ser. 9: Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury, jednostka 2848).
Google Scholar

Goldberg J., Zarys gospodarczo-społecznego rozwoju ziemi wieluńskiej w XVI–XVIII w., „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Etnograficzna” 1961, nr 5, s. 5–24.
Google Scholar

Grossmann H., Struktura społeczna i gospodarcza Księstwa Warszawskiego na podstawie spisów ludności 1808–1810, Warszawa 1925.
Google Scholar

Kossmann E.O., Die deutschrechtliche Siedlung in Polen dargestellt am Lodzer, Lipsk 1937.
Google Scholar

Marszał T., Szadek. Monografia miasta, Szadek 1995.
Google Scholar

Mączak A., Sukiennictwo wielkopolskie XIV–XVII wieku, Warszawa 1955.
Google Scholar

Parczewski A., Monografia Szadku, Warszawa 1870.
Google Scholar

Stobiecki R., Walicki J. (red.), „Należę do polskiej szkoły historycznej”. Studia i szkice ofiarowane prof. Jakubowi Goldbergowi z okazji odnowienia doktoratu na Uniwersytecie Łódzkim, Łódź 2010.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2020-09-28

Jak cytować

Marszał, T. (2020). Historia Szadku w „Studium historyczno-urbanistycznym” J. Goldberga. Biuletyn Szadkowski, 20, 37–54. https://doi.org/10.18778/1643-0700.20.03

Numer

Dział

Articles

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>