Did the extraordinary appeal to the Extraordinary Court fulfill its objectives?

Authors

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6069.93.07

Keywords:

human rights and freedoms, judiciary, extraordinary complaint, Supreme Court, right to a court

Abstract

An extraordinary appeal is a new procedural instrument that has been in operation in the Polish legal system since April 3, 2018. Already at the stage of discussions on the amendment to the Act on the Supreme Court, which also included provisions on the extraordinary appeal, it caused extreme emotions. Despite two years of operation, it is not unequivocally assessed by representatives of the doctrine or practitioners. The publication is devoted exclusively to procedural aspects, problems related to the lodging of a complaint. The author tries to answer the question whether, from this point of view, the complaint fulfills the indicated function. The postulate that its application should be statutorily limited to a very narrow category of cases in which the ruling violated the legitimate interests of individuals, and the possible correction of the ruling will not lead to violation of the rights of other people, seems right. It is necessary to specify the conditions for lodging a complaint, which has been shown to be imprecise and of assessment.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Adamczewski, Roman K. 2018. „Rażące naruszenie prawa w orzecznictwie sądów administracyjnych”. Rzeczpospolita 13.03: 3.
Google Scholar

Bagińska, Lidia. 2018. Skarga kasacyjna i nadzwyczajna w postępowaniu cywilnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i kazus. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
Google Scholar

Balcerzak, Michał. 2018. „Skarga nadzwyczajna do sądu najwyższego w kontekście skargi do europejskiego trybunału praw człowieka”. Palestra 1–2: 11–23.
Google Scholar

Chmaj, Marek (red.). 2016. Wolności i prawa człowieka w konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
Google Scholar

Domańska, Aldona. 2001. Zasady sprawiedliwości społecznej we współczesnym polskim prawie konstytucyjnym. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Domańska, Aldona. 2020. „Zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej”. W Dariusz Górecki (red.). Polskie prawo konstytucyjne. 63–85. Warszawa: Wolters Kluwer.
Google Scholar

Działocha, Kazimierz. 1997. „Hierarchia norm konstytucyjnych i jej rola w rozstrzyganiu kolizji norm”. W Janusz Trzciński (red.). Charakter i struktura norm konstytucyjnych. 78–94. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
Google Scholar

Ereciński, Tadeusz. 2016. „Uwaga nr 15 do art. 3983 Kodeksu postępowania cywilnego”. W Tadeusz Ereciński (red.). Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. T. III. Postępowanie rozpoznawcze. LEX/el.
Google Scholar

Ereciński, Tadeusz, Weitz, Karol. 2019, „Skarga nadzwyczajna w sprawach cywilnych”. Przegląd Sądowy 2: 7–20.
Google Scholar

Opinia do przedłożonego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o Sądzie Najwyższym, Warszawa, dnia 6 października 2017, s. 4, druk sejmowy nr 2003.
Google Scholar

Opinia Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w przedmiocie skargi nadzwyczajnej przewidzianej w prezydenckim projekcie ustawy o Sądzie Najwyższym, Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, Warszawa, 12 listopada 2017 r.
Google Scholar

Opinia prawna w sprawie konstytucyjności prezydenckiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym opinia zewnętrzna sporządzona przez dr. hab. Marcina Matczaka, UW, druk sejmowy nr 2003.
Google Scholar

Piasecki, Kazimierz (red.). 2016. Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. T. II. 2016 r., Komentarz do art. 3983 k.p.c. SIP Legalis.
Google Scholar

Szczucki, Krzysztof. 2018. Ustawa o Sądzie Najwyższym. Komentarz. Warszawa: Wolter Kuwer Polska.
Google Scholar

Tokarczyk, Roman A. 1997. „Sprawiedliwość jako naczelna wartość prawa”. Państwo i Prawo 6: 3–20.
Google Scholar

Uzasadnienie projektu ustawy z 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym, druk sejmowy VIII kadencji nr 2003.
Google Scholar

Wróblewski, Jerzy. 1990. „Z zagadnień pojęcia i ideologii państwa prawnego (analiza teoretyczna)”. Państwo i Prawo 6: 3–16.
Google Scholar

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. z 1997 r., nr 78, poz. 483 ze zm.
Google Scholar

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1319.
Google Scholar

Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym, t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 825; z 2020 r., poz. 190.
Google Scholar

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 22 sierpnia1990 r., K 7/90.
Google Scholar

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 4 grudnia 1990 r., K 12/90.
Google Scholar

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 23 czerwca 1997 r., sygn. akt k 3/97.
Google Scholar

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 19 lutego 2003 r, sygn. akt P 11/02, OTK ZU nr 2/A/2003, poz. 12.
Google Scholar

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 17 maja 2004 r., sygn. akt SK 32/03.
Google Scholar

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24 października 2007 r., sygn. akt SK 7/06.
Google Scholar

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 21 lipca 2009 r., sygn. akt K 7/09.
Google Scholar

Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 12 marca 2003 r., sygn. akt S 1/03.
Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z 19 stycznia 1998 r., I CKN 424/97.
Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z 8 marca 2012 r., III PK 52/11.
Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z 3 czerwca 2019 r., I NSNc 7/19.
Google Scholar

Postanowienie Sądu Najwyższego z 20 czerwca 1997 r., II CKN 246/97.
Google Scholar

Postanowienie Sądu Najwyższego z 20 listopada 2002 r., II CKN 1492/00.
Google Scholar

Postanowienie Sądu Najwyższego z 13 czerwca 2008 r., III CSK 104/08.
Google Scholar

Postanowienie Sądu Najwyższego z 24 lipca 2019 r., I NSNc 5/19.
Google Scholar

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/5AB89A44A6408C3CC12581D800339FED/%24File/2003.pdf
Google Scholar

https://www.batory.org.pl/upload/files/Programy%20operacyjne/Forum%20Idei/Sad%20Najwyzszy.pdf
Google Scholar

https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/skarga-nadzwyczajna-dane-statystyczne-za-grudzien-2019-r,496829.html
Google Scholar

https://www.rp.pl/Sedziowie-i-sady/302059932-Tysiace-wnioskow-ale-malo-skarg-nadzwyczajnych-do-Sadu-Najwyzszego.html
Google Scholar

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rpo-skarga-nadzwyczajna-ograniczyla-skargi-na-niezgodnosc-z-prawem-prawomocnego-orzeczenia
Google Scholar

Published

2020-12-30

How to Cite

Domańska, A. (2020). Did the extraordinary appeal to the Extraordinary Court fulfill its objectives?. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, 93, 103–116. https://doi.org/10.18778/0208-6069.93.07

Issue

Section

Articles