The institution of impeachment in the Ukrainian legal order

Authors

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6069.104.03

Keywords:

Constitution of Ukraine, President of Ukraine, constitutional responsibility, impeachment

Abstract

The legal and political position of the head of state of Ukraine is determined by the scope of his/her responsibility. Pursuant to the provisions of the Constitution the President of the Republic of Ukraine may be removed from office under the procedure of impeachment. This article is devoted to this very issue. The aim of the conducted research is to present the specifics of the Ukrainian impeachment institution. This is to be achieved primarily by the legal-dogmatic method. It will allow not only to carry out a reliable exegesis of norms, but also to confront the views of representatives of Polish and Ukrainian doctrine on the subject under study.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Batanova, Natalìâ M. 2011. „Konstitucìjno-pravova vidpovìdal’nìst’ âk garantìâ zabezpečennìâ derżawnogo suwerenìtetu Ukraїni”. Ûridičnij Visnik 3: 25–31.
Google Scholar

Cimbalìstij, Taras. 2017. „Institut impìčmentu v sistemì konstitucìjno-pravovoï vidpovìdal’nostì”. Aktual’nì Problemì Pravoznavstva 2(10): 51–55.
Google Scholar

Čušenko, Vìtalìj Ì. Ìgor, Â. Zaâc’. 2007. Konstitucìjne pravo Ukraїni. Pidručnik. Кiїv: LNU ìmenì Ìvana Franka.
Google Scholar

Domańska, Aldona. 2022, „Instytucja recall – narzędzie demokracji czy zabawka w rękach opozycji?” Przegląd Prawa Konstytucyjnego 4(68): 181–191. https://doi.org/10.15804/ppk.2022.04.14
Google Scholar

Domańska, Aldona. Michał Domagała. Red. 2008. Profesor Tadeusz Szymczak. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.
Google Scholar

Dziemidok-Olszewska, Bożena. 2012. Odpowiedzialność głowy państwa i rządu we współczesnych państwach europejskich. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
Google Scholar

Eckhardt, Krzysztof. Petro Steciuk. 2010. „Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w Republice Ukrainy”. W Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w państwach europejskich. 348–354. Red. Sabina Grabowska, Radosław Grabowski. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
Google Scholar

Fedorenko, Vladyslav L. 2016. Konstitucìjne Pravo Ukraїni. Кiїv.
Google Scholar

Golowko, S.G. Ì.P. Varava. 2021. „Teorìâ ta istorìâ deržavi ì prava, mìžnarodne pravo”. Ûridičnij Visnik 3(60). https://doi.org/10.18372/2307-9061.60.15951
Google Scholar

Gołębiowski, Marcin. 2018. „Odpowiedzialność konstytucyjna prezydenta Ukrainy”. Przegląd Prawa Konstytucyjnego 4(44): 206–224. https://doi.org/10.15804/ppk.2018.04.12
Google Scholar

Gołębiowski, Marcin. 2019. Kompetencje Prezydenta Ukrainy wobec Rady Najwyższej. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
Google Scholar

Grabowska, Sabina. 2012. Modele odpowiedzialności konstytucyjnej prezydenta we współczesnych państwach europejskich. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
Google Scholar

Hurtova, K. 2020. „Institut ìmpìčmentu Prezidenta v systemi strimuvannâ i protìvah: svìtovij dosvìd”. W Šlâk uspìhu ì perspektivi rozwitku (do 26 rìčnicì zasnuwannâ Harkivs’kogo Nacìonal’nogo Unìversitetu Vnutrìšnìh Sprav). Red. D.V. Šviec’, O.M. Bandurka, S.M. Gusarov ta ìn. Harkìv: HNUVS.
Google Scholar

Kolìsnik, Viktor P. Ûrij G. Barabaš. 2008. Konstitucìjne pravo Ukraїni. Pidručnik. Harkìv: Pravo.
Google Scholar

„Konstitucìâ (Osnovnij Zakon) Ukrayїns’koї Radâns’koї Socialističnoї Respublìki”. 1995. W Konstitucìâ nezaležnoї Ukraïni. Red. Sergij Golovatij, Leonid. Yuzkov. Кiїv: Ukr. Pravniča Fundaciâ.
Google Scholar

Konstitucìâ Ukraïni. Naukovo-praktičnij komentar. 2021. Кiїv.
Google Scholar

Konstitucìjne pravo. Pidručnik. 2021. Кiїv. https://www.osce.org/files/f/documents/9/d/489959_0.pdf
Google Scholar

Kowalski, Grzegorz. 2017. „Pozbawienie władzy prezydenta Ukrainy przez parlament w 2014 r. (analiza konstytucyjna)”. Przegląd Prawa Konstytucyjnego 3(37): 97–119. https://doi.org/10.15804/ppk.2017.03.04
Google Scholar

Krivenko, Lidiâ. 2001. „Konstitucìjna vidpovìdal’nìst’ glavi deržavi”. Viče 10: 3–18.
Google Scholar

Krupoder, Dmitro. b.d. Ponâttâ proceduri impìčmentu ta ïï pravove regulûvannâ v Ukraїni, https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/21167/1/ПОНЯТТЯ%20ПРОЦЕДУРИ%20ІМПІЧМЕНТУ%20ТА%20ЇЇ%20ПРАВОВЕ.pdf
Google Scholar

Łytvyn, Vitalij. 2015. „Ewolucja instytucji prezydentury w politycznej historii Ukrainy: ustanowienie prezydentury, kompetencje, rola i miejsce prezydenta w systemie rządów”. Politeja 12: 25–62. https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.34_1.02
Google Scholar

Martinûk, Roman S. 2008. „Institut ìmpìčmentu v Ukraїni: vadi vìtčiznânoï modeli”. Pravo Ukraїni 2.
Google Scholar

Olechno, Andrzej. 2009. Instytucja Prezydenta w systemie konstytucyjnym organów Ukrainy (1996–2005). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
Google Scholar

Pogorilko, Viktor. Vladyslav L. Fedorenko. 2006. Konstitucìjne pravo Ukraїni. Akademičnij kurs. T. 1. Кiїv.
Google Scholar

Safjan, Marek. Leszek Bosek. Red. 2016. Konstytucja RP. T. 2: Komentarz do art. 87–243. Warszawa: C.H. Beck.
Google Scholar

Šapoval, Volodimir M. 2005. Sučasnij konstitucìonalìzm. Monografìâ. Кiїv: Ûridična firma «Salkom».
Google Scholar

Savčin, Mihajlo. 2009. Konstitucìjne Pravo Ukraїni. Pidručnik. Кiїv: Mìnìsterstvo Osvìti i Nauki Ukraїni.
Google Scholar

Sopilko, Irina M. Dmitro O. Bezzubov. Ûrìj V. Korneev. Oleksìj M. Mel’nik. 2017. Naukovo-praktičnij komentar Konstitucìï Ukraїni. Komentar. Кiїv: TDUL.
Google Scholar

Sovgirâ, Ol’ga V. Nataliâ G. Šuklìna. 2018. Konstitucìjne Pravo Ukraїni. Povnij kurs. Кiїv.
Google Scholar

Stec, Andrzej. 2014. Pozycja ustrojowa Prezydenta w systemie Konstytucyjnym Ukrainy (1991–2012). L’viv: Wydawnictwo Kamenâr.
Google Scholar

Todika Û.M. 2000. Konstitucìâ Ukraїni: problemi teorìї y praktiki. Monografìâ. Harkìv: Fakt.
Google Scholar

Tаcìj, Vasilij Â. 2011. Konstitucìâ Ukraїni. Naukovo-praktičnij komentar. Harkìv.
Google Scholar

Zieliński, Eugeniusz. 2007. System konstytucyjny Ukrainy. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
Google Scholar

Konstitucìâ Ukraïni 28.06.1996 (Vidomosti Verchovnoi Rady Ukraїni (VVR) 1996 № 30 st. 141).
Google Scholar

Krimìnal’nij Kodeks Ukraїni (Vìdomostì Verhownoï Rady Ukraїni (VVR) 2001 № 25–26 st. 131. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text).
Google Scholar

Krimìnal’nij Procesual’nij Kodeks Ukraїni (Vidomosti Verkhovnoyi Rady (VVR) 2013 № 9–10, № 11–12, № 13 st. 88).
Google Scholar

Zakon Ukraїni. Pro Reglament Verhownoï Rady Ukraїni (Vìdomostì Verhownoï Rady Ukraїni (VVR) 2010 № 14–15, № 16–17 st. 133. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-17#Text).
Google Scholar

Zakon Ukraїni. Pro zapobìgannâ korupcìï (Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukraїni (VVR) 2014 № 49 st. 2056. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n917).
Google Scholar

Zakon Ukraїni. Pro osoblivu proceduru usunennâ Prezidenta Ukraїni z posta (ìmpìčment) (Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukraїni (VVR) 2019 № 40 st. 212. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/39-20#Text).
Google Scholar

Janukowycz nie ma prawa do tytułu prezydenta państwa. https://tvn24.pl/swiat/janukowycz-nie-ma-prawa-do-tytulu-prezydenta-panstwa-ra512103
Google Scholar

Parliament votes 328–0 to impeach Yanukovych on Feb. 22; sets May 25 for new election; Tymoshenko free (VIDEO). https://www.kyivpost.com/article/content/ukraine-politics/euromaidan-rallies-in-ukraine-feb-21-live-updates-337287.html
Google Scholar

Published

2023-09-26 — Updated on 2023-11-21

Versions

How to Cite

Domańska, A. (2023). The institution of impeachment in the Ukrainian legal order. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, 104, 23–37. https://doi.org/10.18778/0208-6069.104.03 (Original work published September 26, 2023)