Media and Social Presumption of Guilt and the Legal Guidance of Innocence (Legal Look and a New Perspective)

Authors

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6069.92.06

Keywords:

principle of presumption of innocence, media presumption of guilt, social presumption of guilt, suspect, accused, convicted, final conviction

Abstract

The topic of the article are the considerations which regard the obligatory in the penal code presumption of innocence as well as the presumption of guilt, which may arise in the media thereby in the public opinion. Legal solutions in criminal law, press law and international law have been discussed to counteract the creation of a false picture of processes. In addition, judicial decisions have been pointed out, which set the requirements for reliable information on the course of preparatory and court proceedings, as well as special attention paid to spokespersons.

Downloads

Download data is not yet available.

References

D’Ancona, Matthew. 2018. Postprawda. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
Google Scholar

Bardach, Juliusz. Bogusław Leśnodorski. Michał Pietrzak. 2009. Historia ustroju i prawa polskiego. Warszawa: LexisNexis.
Google Scholar

Bojarski, Tadeusz. Red. 2011. Źródła prawa karnego. System Prawa Karnego. Tom 2. Warszawa: C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN.
Google Scholar

Boratyńska, Katarzyna. Adam Górski. Andrzej Sakowicz. Andrzej Ważny. 2009. Kodeks postępowania karnego. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
Google Scholar

Brzozowski, Wojciech. Adam Krzywoń. Marcin Więcek. 2018. Prawa człowieka. Warszawa: Wolters Kluwer.
Google Scholar

Dukiet-Nagórska, Teresa. 2018. Prawo karne. Część ogólna szczególna i wojskowa. Warszawa: Wolters Kluwer.
Google Scholar

Fromm, Erich. 2018. O miłości do życia. Meandry kultury. Kraków: Vis-à-vis etiuda.
Google Scholar

Gadacz, Tadeusz. 2018. Uniwersalne prawdy i prawa życia dla mądrych ludzi na trudne czasy. [Warszawa]; [Siedliska]: Wydawnictwo Nieoczywiste.
Google Scholar

Garlicki, Leszek. Red. 2003. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom III. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
Google Scholar

Grzegorczyk, Tomasz. 2014. Kodeks postępowania karnego. Tom I. Wydanie 6. Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business.
Google Scholar

Kardas, Piotr. 2017. „Determinanty ciężaru dowodu i ciężaru (obowiązku) dowodzenia w procesie karnym”. W Ciężar dowodu i obowiązek dowodzenia w procesie karnym. 53–120. Red. Wojciech Jasiński, Jerzy Skorupka. Warszawa: Wolters Kluwer.
Google Scholar

Krztoń, Waldemar. 2018. Godnośc ludzka jako istotna wartość bezpieczeństwa jednostki. Warszawa: Rambler Press.
Google Scholar

Kulesza, Witold. 2012. Przestępstwa przeciwko dobrom indywidualnym. System Prawa Karnego. Red. Jarosław Warylewski. Tom 10. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN.
Google Scholar

Marek, Andrzej. Violetta Konarska-Wrzosek. Red. 2019. Prawo karne. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
Google Scholar

Miarczyński, Michał. 2013. „Zasada domniemania niewinności i jej realizacja w polskiej prasie”. Zeszyty Prasoznawcze 56(3): 335–349. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-issn-2299–6362-year-2013-volume-56-issue-3-article-4796 [dostęp: 28.03.2020].
Google Scholar

Nowicki, Marek Antoni. 2013. Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business.
Google Scholar

Paprzycki, Lech. Red. 2013. Kodeks postępowania karnego. Komentarz Lex. Tom I. Wydanie 3. Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business.
Google Scholar

Safjan. Marek. Leszek Bosek. Red. 2016. Konstytucja RP. Tom I. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
Google Scholar

Skorupka, Jerzy. Red. 2015. Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
Google Scholar

Świecki, Dariusz. Red. 2013. Kodeks postępowania karnego. Wydanie 1. Warszawa: LexisNexis.
Google Scholar

Thiele-Dohrmann, Klaus. 1980. Psychologia plotki. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
Google Scholar

Waltoś, Stanisław. 2009. „Konstytucyjna zasada domniemania niewinności a środki masowego przekazu”. Nauka 1: 7–22. https://prawo.uni.wroc.pl/sites/default/files/students-resources/zasada%20domniemania%20niewinno%C5%9Bci%20a%20%C5%9Brodki%20masowego%20przekazu%20.pdf [dostęp: 28.03.2020].
Google Scholar

Wronkowska, Sławomira. 2000. „Ekspert a proces tworzenia prawa”. Państwo i Prawo 9: 3–15.
Google Scholar

Wróbel, Andrzej. Red. 2013. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
Google Scholar

Zajadło, Jerzy. 2008. Po co prawnikom filozofia prawa? Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
Google Scholar

Zajadło, Jerzy. 2016. Radbruch. Sopot: Wydawnictwo Arche.
Google Scholar

Zajadło, Jerzy. 2018. Kaufamnn. Sopot: Wydawnictwo Arche.
Google Scholar

Zajadło, Jerzy. Red. 2017. Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. Wydanie 2. [Zmienione i uaktualnione]. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
Google Scholar

Zajadło, Jerzy. Kamil Zeidler. 2013. Filozofia prawa w pytaniach i odpowiedziach. Wydanie 1. Warszawa: LexisNexis.
Google Scholar

Kodeks postępowania karnego z 19.03.1928 r. – t.j. Dz.U. 1949.33.243 ze zm.
Google Scholar

Konwencja o Ochronie Prawa Człowieka i Podstawowych Wolności, sporządzona w Rzymie 4.11.1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2, – Dz.U. z 1993 r., nr 61, poz. 284; http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19930610284/O/D19930284.pdf [dostęp: 30.05.2019].
Google Scholar

Międzynarodowy Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, otwarty do podpisu w Nowym Jorku 19.12.1966 r. – Dz.U. z 29.12.1977 r. – Dz.U. 1977.38.167. zał.
Google Scholar

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, uchwalona 10.12.1948 r. na Trzeciej Sesji Ogólnej Zgromadzenia ONZ; http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf [dostęp: 30.05.2019].
Google Scholar

Ustawa z 19.04.1969 r. – Kodeks postępowania karnego – Dz.U. z 14.05.1969 r. – Dz.U. 1969.13.96.
Google Scholar

Ustawa z 26.01.1984 r. Prawo prasowe – t.j. Dz.U. 2018.1914.
Google Scholar

Ustawa z 6.06.1997 r. Kodeks karny, t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1600 ze zm.
Google Scholar

Ustawa z 6.06.1997 r. Kodeks postępowania karnego – t.j. Dz.U. 2018.1987.
Google Scholar

Decyzja Komisji F. i S. F. v, Austria z 7.10.1985 r., skarga nr 10847/84, DR 44/238.
Google Scholar

Decyja Komisji Petra Krauze v. Szwajcaria z 3.10.1978 r., skarga nr 7986/77, DR 13/73.
Google Scholar

Decyzja Komisja X. v. Holandia z 17.12.1981 r., skarga nr 8361/78, DR 27/37.
Google Scholar

Orzeczenie Allenet de Ribemont v. Francja z 10.02.1995 r., A. 308, par. 38.
Google Scholar

Orzeczenie Beelen v. Belgia z 24.02.1997 r., skarga nr 25470/94, nie publ.
Google Scholar

Postanowienie SA w Krakowie z 29.11.1999 r., II AKz 537/99, KZS 1999, nr 12, poz. 25.
Google Scholar

Wyrok Ashot Harutynyan przeciwko Armenii z 15.06.2010 r., Izba (Sekcja III), skarga nr 34334/04.
Google Scholar

Wyrok Colak i Filizer przeciwko Turcji z 8.01.2004 r., Izba (Sekcja III), skarga nr 32578/96 i 32579/96.
Google Scholar

Wyrok Dedovskiy i inni preciwko Rosji z 15.05.2008 r., Izba (Sekcja I), skarga nr 7178/03.
Google Scholar

Wyrok ETPC z 25.03.1983 r., 8660/79, Minelli przeciwko Szwajcarii, LEX nr 80843.
Google Scholar

Wyrok ETPC z 8.07.1986 r., skarga nr 9815/82, Lingens przeciwko Austrii.
Google Scholar

Wyrok ETPC z 14.06.2011 r., w sprawie Garlicki przeciwko Polsce, skarga nr 36921/07.
Google Scholar

Wyrok Ivan Vasilev przeciwko Bułgarii z 12.04.2007 r., Izba (Sekcja V), skarga nr 48130/99.
Google Scholar

Wyrok Konstas v. Grecja z 24.05.2011 r., Izba (Sekcja I), skarga nr 53466/07.
Google Scholar

Wyrok Pizuryna przeciwko Armenia z 26.06.2012 r., Izba (Sekcja III), skarga nr 33376/07.
Google Scholar

Wyrok SA w Warszawie z 12.10.2010 r., I ACa 326/11, OSA 2012, nr 8, poz. 45–64.
Google Scholar

Wyrok SN z 5.04.2002 r., II CKN 1095/99.
Google Scholar

Wyrok SN z 6.06.2006 r., IV KK 87/06, OSNKW 2006, nr 10, poz. 91.
Google Scholar

Wyrok SN z 6.12.2006 r., III KK 181/06 (OSNKW 2007, nr 2, poz. 16).
Google Scholar

Wyrok SPI z 6.10.2005 r., T-22/02 oraz T-23/02, Sumitomo Chemical Co. Ltd. i Sumika Fine Chemicals Co. Ltd. przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, Zb. Orz. 2005, II-4065, pkt. 106–107.
Google Scholar

Wyrok TK z 17.12.2003 r., SK 15/02.
Google Scholar

Wyrok Y.B. i inni v. Turcja z 28.10.2004 r., Izba (Sekcja III), skarga nr 48173/99 i 48319/99, § 47–48.
Google Scholar

Wyrok z 27.01.2009 r., Izba (Sekcja IV), skarga nr 1704/06.
Google Scholar

Wyrok z 20.01.2011 r., Izba (Sekcja V), skarga nr 891/05.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1590/S0104-14282010005000008

Published

2020-10-09

How to Cite

Patora, K. (2020). Media and Social Presumption of Guilt and the Legal Guidance of Innocence (Legal Look and a New Perspective). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, 92, 75–93. https://doi.org/10.18778/0208-6069.92.06

Issue

Section

Articles